AA+A++Wersja do drukuMapa stronyRSSRSS

Instytucje i organy europejskie

Powiewająca flaga UE © UE

Osiągnięcie przez UE celów strategii „Europa 2020” uzależnione jest od zaangażowania wszystkich unijnych instytucji.

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: podział ról

Rada Europejska

Jako instytucja czuwająca nad całością polityki UE i stosunkami między Unią a jej państwami członkowskimi Rada Europejska nadzoruje realizację strategii poprzez:

  • coroczną ogólną ocenę postępów całej UE oraz jej poszczególnych krajów – w ramach wiosennego posiedzenia; Rada Europejska zapoznaje się z ogólną sytuacją makroekonomiczną oraz z postępami w realizacji pięciu głównych ogólnounijnych celów i inicjatyw przewodnich. Opracowuje przekrojowe wytyczne dla całej UE i strefy euro na podstawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego przedstawianej przez Komisję. Rada Europejska wydaje także wskazówki na szczeblu UE dotyczące m.in. reform fiskalnych, makroekonomicznych i strukturalnych oraz polityk mających stymulować wzrost gospodarczy
  • omawia stan gospodarki i priorytety strategii
  • zatwierdza (na czerwcowym posiedzeniu) – na podstawie wniosku Komisji – zalecenia dla poszczególnych krajów.

Początek strony

Rada UE (ministrowie)

Głównymi zadaniami Rady – w której skład wchodzą ministrowie odpowiadający w poszczególnych krajach UE za stosowne obszary polityki (np. konkurencję, zatrudnienie czy edukację) – są monitorowanie i wzajemna weryfikacja; ministrowie omawiają wdrażanie krajowego programu reform w dziedzinach, za które odpowiadają (postępy w realizacji celów strategii i inicjatyw przewodnich).

Początek strony

Komisja

  • Co roku monitoruje sytuację w oparciu o zestaw wskaźników DeutschEnglishfrançais, opracowanych przez Eurostat we współpracy z innymi służbami Komisji, umożliwiających ocenę postępów w realizacji najważniejszych celów strategii „Europa 2020”.
  • Co roku przygotowuje sprawozdanie gospodarcze oraz analizuje krajowe sprawozdania i programy stabilności/konwergencji. (Roczne sprawozdania gospodarcze będą punktem wyjścia dla dyskusji podczas wiosennego posiedzenia Rady Europejskiej).
  • Wydaje zalecenia polityczne dla poszczególnych państw, a jeżeli zajdzie taka potrzeba, ostrzeżenia English skierowane do państw członkowskich (w czerwcu), po przeanalizowaniu krajowych sprawozdań z realizacji celów.

Początek strony

Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w państwach członkowskich

W każdej stolicy UE znajdują się przedstawicielstwa Komisji Europejskiej, dzięki którym Komisja może na bieżąco śledzić procesy zachodzące w danych państwach członkowskich. Komisja niedawno oddelegowała do każdego przedstawicielstwa urzędników wyspecjalizowanych w tematyce „europejskiego semestru na rzecz koordynacji gospodarczej”.

Urzędnicy ci są także ekspertami w dziedzinie polityki gospodarczej i mogą pomóc w wyjaśnieniu niekiedy skomplikowanych szczegółów dotyczących zarządzania gospodarczego w UE zainteresowanym podmiotom na szczeblu krajowym. Zadaniem ekspertów jest również stwierdzenie, z jakimi wyzwaniami zmagają się państwa członkowskie, tak aby roczne zalecenia dla poszczególnych krajów jak najlepiej odzwierciedlały realia w terenie. Eksperci współpracują z przedstawicielami wszystkich grup społeczeństwa, w tym z ministerstwami, parlamentami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi, z partnerami społecznymi i innymi zainteresowanymi stronami.

Dane potrzebne do skontaktowania się z urzędnikiem odpowiedzialnym za semestr europejski można znaleźć na stronach internetowych przedstawicielstw Komisji Europejskiej.

Początek strony

Parlament Europejski

Parlament Europejski odgrywa istotną rolę, polegającą m.in. na mobilizacji parlamentów krajowych do odegrania przypadającej im roli. Po ustanowieniu nowych przepisów o ładzie gospodarczym Parlament Europejski może nawiązać z Radą i Komisją dialog dotyczący spraw gospodarczych.

Oznacza to przede wszystkim, że Parlament może obecnie na każdym etapie realizacji weryfikować projekty i decyzje obu instytucji oraz domagać się odpowiedzi na swoje pytania. To sprawia, że cały proces bardziej przejrzysty i ułatwia rozliczanie Rady i Komisji.

Początek strony

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Za pośrednictwem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) w realizacji strategii „Europa 2020” mogą uczestniczyć partnerzy społeczni z poszczególnych krajów oraz przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego. Komitet dba o to, by włączać w realizację strategii społeczeństwo i zachęcać do tworzenia międzynarodowych sieci współpracy. Komitetowi podlega Komitet Sterujący ds. Strategii „Europa 2020” Englishfrançais, który ma za zadanie:

  • dopilnować, by prace prowadzone przez EKES oraz opinie na tematy związane ze strategią były skoordynowane i spójne,
  • organizować spotkania z krajowymi komitetami ekonomiczno-społecznymi i z podobnymi organizacjami, by móc wspólnie przygotowywać inicjatywy i sprawozdania na temat strategii „Europa 2020”,
  • koordynować – we współpracy z członkami EKES-u i zespołem ds. komunikacji – sposób informowania przez zorganizowane społeczeństwo obywatelskie o strategii „Europa 2020”.

Początek strony

Komitet Regionów

Komitet Regionów English (KR) wspiera realizację strategii „Europa 2020” i zapewnia wkład merytoryczny miast i regionów UE, np. poprzez przyjmowanie opinii dotyczących inicjatyw i strategii politycznych, poprzez organizowanie konsultacji z zainteresowanymi stronami oraz konferencji tematycznych i ankiet oraz poprzez bliską współpracę w instytucjami UE.

Początek strony

Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Fundusz Inwestycyjny

Instytucje te odgrywają podstawową rolę w opracowywaniu nowych instrumentów finansowania odpowiadających potrzebom przedsiębiorstw. Przyczyniają się one do pozytywnego sprzężenia zwrotnego, dzięki któremu finansowanie innowacji i przedsiębiorczości staje się opłacalne, począwszy od wczesnych etapów inwestycji aż do wejścia na giełdę. Takie finansowanie zapewnić można we współpracy z licznymi publicznymi inicjatywami i programami już funkcjonującymi na szczeblu krajowym.

Początek strony