AA+A++Wersja do drukuMapa stronyRSSRSS

Instytucje i organy europejskie

Powiewająca flaga UE © UE

Osiągnięcie przez UE celów strategii Europa 2020 uzależnione jest od zaangażowania wszystkich unijnych instytucji.

Europejski semestr: Podział ról

Rada Europejska

Jako instytucja czuwająca nad całością polityki UE i stosunkami między Unią a jej państwami członkowskimi, Rada Europejska nadzoruje realizację strategii poprzez:

 • coroczną ogólną ocenę postępów całej UE oraz jej poszczególnych krajów – w ramach wiosennego posiedzenia; Rada Europejska zapoznaje się z ogólną sytuacją makroekonomiczną oraz z postępami w realizacji pięciu głównych ogólnounijnych celów i inicjatyw przewodnich. Opracowuje przekrojowych wytycznych dla całej UE i strefy euro na podstawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego English (en) przedstawianej przez Komisję. Rada Europejska wydaje także wskazówki na szczeblu UE dotyczące m.in. reform fiskalnych, makroekonomicznych i strukturalnych oraz polityk mających stymulować wzrost gospodarczy
 • omawianie stanu gospodarki i priorytetów strategii
 • zatwierdzanie (na czerwcowym posiedzeniu) – na podstawie wniosku Komisji – zaleceń dla poszczególnych krajów English (en)

Początek strony

Rada UE (ministrowie)

monitorowanie i wzajemna weryfikacja są głównymi zadaniami Rady, w której skład wchodzą ministrowie odpowiadający w poszczególnych krajach UE za stosowne obszary polityki (np. konkurencję, zatrudnienie czy edukację). Omawiają oni wdrażanie programu reform English (en) w dziedzinach, za które odpowiadają. (postępy w realizacji celów strategii i inicjatyw przewodnich).

Początek strony

Komisja

 • co roku monitoruje sytuację w oparciu o zestaw wskaźników opracowanych przez Eurostat we współpracy z innymi służbami Komisji, umożliwiających ocenę postępów w realizacji najważniejszych celów strategii „Europa 2020”
 • co roku przygotowuje analizę wzrostu gospodarczego English (en) oraz analizuje krajowe sprawozdania i programy stabilności/konwergencji. (Roczne sprawozdania gospodarcze będą punktem wyjścia dla dyskusji podczas wiosennego posiedzenia Rady Europejskiej)
 • po przeanalizowaniu krajowych sprawozdań z realizacji celów English (en) wyznaczonych sobie przez poszczególne kraje wydaje krajom tym zalecenia, a gdy to konieczne, kieruje do nich ostrzeżenia (w czerwcu). 

Początek strony

Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w państwach członkowskich

W każdej stolicy UE znajdują się przedstawicielstwa Komisji Europejskiej, która przyczyniają się do lepszego zrozumienia przez Komisję procesów zachodzących w danych państwach członkowskich. Komisja niedawno oddelegowała do każdego przedstawicielstwa urzędników wyspecjalizowanych w „europejskim semestrze”.

Urzędnicy specjalizujący się w europejskim semestrze są także ekspertami w dziedzinie polityki gospodarczej, którzy mogą pomóc w wyjaśnieniu niekiedy skomplikowanych szczegółów dotyczących zarządzania gospodarczego w UE zainteresowanym podmiotom na szczeblu krajowym. Ich zadaniem jest również uzyskanie zrównoważonego obraz wyzwań, z jakimi zmagają się państwa członkowskie, aby roczne zalecenia dla poszczególnych krajów jak najlepiej odzwierciedlały realia w terenie. Współpracują oni z wszystkimi odpowiednimi grupami w społeczeństwie, w tym z ministerstwami, parlamentami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi, z partnerami społecznymi i innymi zainteresowanymi stronami.

Aby skontaktować się z urzędnikiem odpowiedzialnym za semestr europejski, prosimy zapoznać się ze stronami internetowymi przedstawicielstw Komisji Europejskiej.

Początek strony

Parlament Europejski

Parlament Europejski odgrywa istotną rolę, polegającą m.in. na mobilizacji parlamentów krajowych do odegrania przypadającej im roli. Po ustanowieniu nowych przepisów o ładzie gospodarczym, Parlament Europejski może nawiązać dialog w sprawach gospodarczych z Radą i Komisją.

Oznacza to przede wszystkim, że Parlament może obecnie na każdym etapie realizacji weryfikować projekty i decyzje obu instytucji oraz żądać udzielenia potrzebnych odpowiedzi. Czyni to cały proces bardziej przejrzystym i ułatwia rozliczanie Rady i Komisji.

Początek strony

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Za pośrednictwem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) w realizacji strategii Europa 2020 mogą uczestniczyć partnerzy społeczni z poszczególnych krajów oraz przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego. Komitet dba o to, by włączać w realizację strategii społeczeństwo i zachęcać do tworzenia transgranicznych sieci współpracy. Komitetowi podlega Komitet Sterujący ds. Strategii Europa 2020, który ma za zadanie:

 • dopilnować, by prace prowadzone przez EKES oraz opinie na tematy związane ze strategią były skoordynowane i spójne
 • organizować spotkania z krajowymi komitetami tego typu i z podobnymi organizacjami, by móc wspólnie przygotowywać inicjatywy i sprawozdania na temat strategii Europa 2020
 • koordynować z członkami EKES i z zespołem ds. komunikacji sposób informowania przez zorganizowane społeczeństwo obywatelskie o strategii Europa 2020. 

Początek strony

Komitet Regionów

W strategii Europa 2020 szczególnie zaakcentowano spójność terytorialną, Komitet Regionów wspiera więc realizację tej strategii i zapewnia wkład merytoryczny. Stworzona przez Komitet Regionów platforma monitorowania strategii Europa 2020 jest narzędziem, dzięki któremu swój udział w procedurze mogą mieć władze lokalne i regionalne z państw UE.

Platforma monitorowania strategii Europa 2020 powstała, by:

 • włączać w działania władze lokalne i regionalne, a tym samym umożliwić lepsze wdrażanie polityk związanych z celami strategii
 • analizować zmieniającą się relację między strategią Europa 2020 a polityką spójności
 • obserwować zaangażowanie w proces kierowania strategią na szczeblu lokalnym i regionalnym
 • identyfikować przeszkody, z którymi stykają się władze lokalne i regionalne podczas realizacji strategii Europa 2020
 • zachęcać do wymiany informacji, doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań.

Komitet Regionów zaproponował, by strategię Europa 2020 realizować za pomocą paktów terytorialnych, tzn. umów zawieranych przez władze lokalne, regionalne i krajowe w celu partnerskiej realizacji ogólnych i szczegółowych celów nowej strategii. 

Początek strony

Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Fundusz Inwestycyjny

Instytucje te odgrywają podstawową rolę w opracowywaniu nowych instrumentów finansowania, odpowiadających potrzebom przedsiębiorstw. Przyczyniają się one do pozytywnego sprzężenia zwrotnego, dzięki któremu możliwe jest opłacalne finansowanie innowacji i przedsiębiorczości, począwszy od wczesnych etapów inwestycji aż do wejścia na giełdę. Takie finansowanie zapewnić można we współpracy z licznymi publicznymi inicjatywami i programami już funkcjonującymi na szczeblu krajowym.

Początek strony