AA+A++Printbare versieSitemapRSSRSS

Europese instellingen en organen

Wapperende EU-vlag © EU

Iedere EU-instelling heeft haar eigen rol bij het behalen van de doelstellingen van Europa 2020.

Het Europees Semester: Wie doet wat en wanneer?

Europese Raad

De Europese Raad heeft het totaaloverzicht van het EU-beleid en de interactie met de EU-landen. Op basis daarvan stuurt de Europese Raad de strategie via:

  • een jaarlijkse algemene beoordeling van de vooruitgang op EU- en nationaal niveau, op zijn voorjaarsbijeenkomst. Daarbij worden de algemene macro-economische situatie, de vooruitgang voor de vijf centrale doelstellingen voor de hele EU en de vlaggenschipinitiatieven onder de loep genomen. Zo komen, op basis van de jaarlijkse groeianalyse van de Commissie, algemene beleidsrichtsnoeren voor de hele EU en de eurozone tot stand. Die doet aanbevelingen voor fiscale en structurele hervormingen en beleidsmaatregelen die de groei bevorderen;
  • overleg over economische ontwikkelingen en strategische prioriteiten;
  • de aanbevelingen per land die in juni op basis van voorstellen van de Commissie worden gedaan.

Naar boven

Raad van de EU (ministers)

Monitoring en peer review zijn de hoofdtaken van de Raad. Op de bijeenkomsten van de Raad vergaderen de nationale ministers (van concurrentie, werkgelegenheid, onderwijs, enz.) over de uitvoering van het nationale hervormingsprogramma op hun eigen terrein. (monitoring van doelstellingen en vlaggenschipinitiatieven).

Naar boven

De Commissie

  • toetst de vooruitgang voor Europa 2020 jaarlijks aan de hand van indicatoren DeutschEnglishfrançaisdie Eurostat samen met andere diensten van de Commissie heeft ontwikkeld
  • stelt een jaarlijks groeianalyse op en beoordeelt de landenverslagen en de stabiliteits- en convergentieprogramma's (deze analyse is de belangrijkste informatiebron voor de voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad),
  • brengt per land specifieke beleidsaanbevelingen uit en geeft zo nodig waarschuwingen  Englishaan EU-landen (in juni) op grond van haar analyse van de verslagen over de nationale doelstellingen

Naar boven

Vertegenwoordigingen van de Europese Commissie in de lidstaten

In iedere EU-hoofdstad heeft de Europese Commissie een vertegenwoordiging die haar helpt om de ontwikkelingen in de lidstaten op de voet te volgen. De Commissie heeft nu naar elke vertegenwoordiging een Europees Semester-specialist gedetacheerd.

Deze deskundigen inzake economisch beleid kunnen belanghebbenden in eigen land uitleg geven bij de soms ingewikkelde details van het Europees economisch bestuur. Zij moeten ook een evenwichtig beeld zien te krijgen van de problemen waarmee de lidstaat te kampen heeft, zodat de jaarlijkse landspecifieke aanbevelingen zo goed mogelijk aansluiten bij de realiteit in het veld. Zij werken samen met alle betrokken groepen in de samenleving, zoals ministeries, nationale, regionale en lokale parlementen, de sociale partners en andere belangengroepen.

Om de Europees Semester-expert in uw land te vinden, kunt u terecht op de website van het bureau van de Europese Commissie in uw land.

Naar boven

Europees Parlement

Het Europees Parlement speelt een belangrijke rol, onder meer door nationale parlementen aan te sporen hun bijdrage te leveren. Dankzij de nieuwe regels voor economisch bestuur kan het Europees Parlement een economische dialoog met de Raad en de Commissie organiseren.

Dit betekent in wezen dat de leden van het Europees Parlement op elk moment van de besluitvorming de Commissie en de Raad kunnen ondervragen over hun voorstellen en besluiten. Dat maakt de procedure transparanter en het zorgt ervoor dat Raad en Commissie zich moeten verantwoorden.

Naar boven

Europees Economisch en Sociaal Comité

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) vertegenwoordigt de nationale sociale partners en het maatschappelijk middenveld bij de uitvoering van de Europa 2020-strategie. De belangrijkste aandachtspunten voor het EESC zijn daarbij de actieve rol van maatschappelijke organisaties en van grensoverschrijdende netwerken. Het EESC heeft een Stuurgroep Europa 2020 Englishfrançaismet het volgende mandaat:

  • coördinatie van de activiteiten en adviezen van het EESC in verband met Europa 2020
  • organisatie van vergaderingen met nationale economische en sociale comités en soortgelijke organisaties ter voorbereiding van gezamenlijke initiatieven en verslagen voor Europa 20202
  • coördinatie met EESC-leden en de communicatiegroep in verband met de Europa 2020-nota van organisaties uit het maatschappelijk middenveld

Naar boven

Comité van de Regio's

Het Comité van de Regio's English (CvdR) geeft steun en beleidsinput voor de uitvoering van de strategie, uitgaande van de positie van de steden en regio's in Europa, door middel van o.a. adviezen, initiatieven en beleid. Ook raadpleegt het belanghebbenden, organiseert het conferenties en werkt het samen met de andere EU-isntellingen.

Naar boven

Europese Investeringsbank en Europees Investeringsfonds

Deze beide instellingen spelen een centrale rol bij de ontwikkeling van nieuwe financieringsinstrumenten waarmee aan de behoeften van het bedrijfsleven kan worden voldaan. Beide kunnen bijdragen tot een opwaartse spiraal van rendabele financiering voor innovatie en ondernemerschap, vanaf de startinvesteringen tot aan de beursgang. Dit kan gebeuren via partnerschappen met de vele bestaande overheidsinitiatieven en -regelingen op nationaal niveau.

Naar boven