Kruimelpad

AA+A++Printbare versieSitemapRSSRSS

Europese instellingen en organen

Wapperende EU-vlag © EU

Iedere EU-instelling heeft haar eigen rol bij het behalen van de doelstellingen van Europa 2020.

Het Europees semester: Wie doet wat en wanneer?

Europese Raad

De Europese Raad heeft het totaaloverzicht van het EU-beleid en de interactie met de EU-landen. Op basis daarvan stuurt de Europese Raad de strategie via:

 • de jaarlijkse algemene beoordeling van de vooruitgang op EU- en nationaal niveau, op zijn voorjaarsbijeenkomst. Daarbij worden de algemene macro-economische situatie, de vooruitgang voor de vijf centrale doelstellingen voor de hele EU en de vlaggenschipinitiatieven onder de loep genomen. Ook wordt nagegaan hoe het Euro Plus Pact vordert;
 • de algemene beleidsoriëntatie voor de hele EU en de eurozone op basis van de jaarlijkse groeianalyse van de Commissie. Die doet aanbevelingen voor fiscale en structurele hervormingen en beleidsmaatregelen die de groei bevorderen;
 • overleg over economische ontwikkelingen en strategische prioriteiten;
 • de aanbevelingen per land die in juni op basis van voorstellen van de Commissie worden gedaan.

Naar boven

Raad van de EU (ministers)

Monitoring en peer review zijn de hoofdtaken van de Raad. Op de bijeenkomsten van de Raad vergaderen de nationale ministers (van concurrentie, werkgelegenheid, onderwijs, enz.) over de uitvoering van het nationale hervormingsprogramma op hun eigen terrein (monitoring van doelstellingen en vlaggenschipinitiatieven).

Naar boven

De Commissie

 • toetst de vooruitgang voor Europa 2020 jaarlijks aan de hand van indicatorendie Eurostat samen met andere diensten van de Commissie heeft ontwikkeld,
 • maakt een jaarlijkse groeianalyse en beoordeelt de landenverslagen en de stabiliteits- en convergentieprogramma's (dit overzicht is de belangrijkste informatiebron voor de voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad),
 • brengt per land beleidsaanbevelingen uit en geeft zo nodig waarschuwingen aan EU-landen (in juni) op grond van haar analyse van de verslagen over de nationale doelstellingen.

Naar boven

Europees Parlement

Voor het Europees Parlement is er bij de strategie "Europa 2020" een belangrijke rol weggelegd. Niet alleen als medewetgever (wetgevingsvoorstellen voor vlaggenschipitiatieven), maar ook om burgers en nationale parlementen warm te maken voor de strategie. Het parlement kan ieder jaar voorafgaand aan de voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad een resolutie voorstellen waarin de strategie wordt geëvalueerd en die als vertrekpunt voor besprekingen kan dienen.

Naar boven

Europees Economisch en Sociaal Comité

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) vertegenwoordigt de nationale sociale partners en het maatschappelijk middenveld bij de uitvoering van de Europa 2020-strategie. De belangrijkste aandachtspunten voor het EESC zijn daarbij de actieve rol van maatschappelijke organisaties en van grensoverschrijdende netwerken. Het EESC heeft een Stuurgroep Europa 2020 met het volgende mandaat:

 • coördinatie van de activiteiten en adviezen van het EESC in verband met Europa 2020
 • organisatie van vergaderingen met nationale economische en sociale comités en soortgelijke organisaties ter voorbereiding van gezamenlijke initiatieven en verslagen voor Europa 20202
 • coördinatie met EESC-leden en de communicatiegroep in verband met de Europa 2020-nota van organisaties uit het maatschappelijk middenveld

Naar boven

Comité van de Regio's

Territoriale samenhang is de essentie van de Europa 2020-strategie. Het Comité van de Regio's (CvdR) geeft steun en beleidsinput voor de uitvoering van de strategie. Dankzij het Monitoringplatform voor Europa 2020 van het CvdR krijgen de lokale en regionale overheden in de EU inspraak in het beleidsproces.

Het Monitoringplatform voor Europa 2020 probeert:

 • lokale en regionale overheden te betrekken om de uitvoering van Europa 2020 te verbeteren
 • de samenhang tussen Europa 2020 en het cohesiebeleid te onderzoeken
 • de rol van lokale en regionale organisaties bij de ontwikkeling van de strategie te volgen
 • te inventariseren op welke moeilijkheden lokale en regionale overheden stuiten bij de uitvoering van Europa 2020
 • de uitwisseling van informatie, ervaring en beproefde methoden te stimuleren

Het CvdR heeft voorgesteld de Europa 2020-strategie uit te voeren door middel van territoriale pacten, d.w.z. overeenkomsten tussen lokale, regionale en nationale overheden over de gezamenlijke realisatie van de doelstellingen van de nieuwe strategie.

Naar boven

Europese Investeringsbank en Europees Investeringsfonds

Deze beide instellingen spelen een centrale rol bij de ontwikkeling van nieuwe financieringsinstrumenten waarmee aan de behoeften van het bedrijfsleven kan worden voldaan. Beide kunnen bijdragen tot een opwaartse spiraal van rendabele financiering voor innovatie en ondernemerschap, vanaf de startinvesteringen tot aan de beursgang. Dit kan gebeuren via partnerschappen met de talrijke reeds bestaande overheidsinitiatieven en stelsels op nationaal niveau.

Naar boven