AA+A++Verżjoni għall-printerMappa tas-sitRSSRSS

Istituzzjonijiet u entitajiet Ewropej

Il-bandiera tal-UE tperper mar-riħ © EU

Kull istituzzjoni tal-UE għandha rwol biex tiżgura li l-UE sejra fid-direzzjoni t-tajba sabiex jintlaħqu l-miri ta' Ewropa 2020

Is-Semestru Europew: Min jagħmel xiex u meta?

Il-Kunsill Ewropew

Minħabba l-monitoraġġ ġenerali tiegħu fuq il-politiki tal-UE u l-interdipendenzi bejn l-UE u l-Istati Membri, il-Kunsill Ewropew hu responsabbli mill-gwida tal-istrateġija permezz ta':

  • valutazzjonijiet annwali tal-progress fuq livell tal-UE u dak nazzjonali, fil-laqgħa tiegħu tar-Rebbiegħa. Hu jqis is-sitwazzjoni makroekonomika ġenerali u l-progress li sar lejn il-5 miri ewlenin għall-UE kollha kif ukoll lejn l-inizjattivi ewlenin. Jagħti gwida għall-politiki orizzontali għall-UE u ż-żona tal-euro fuq il-bażi tal-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir ippreżentat mill-Kummissjoni. Joħroġ linji gwida fuq il-livell tal-UE li jkopru oqsma ta' politika fiskali, makroekonomika, ta' riforma strutturali u li twassal għat-tkabbir.
  • diskussjoni tal-iżviluppi ekonomiċi u l-prijoritajiet għall-istrateġija.
  • Fil-laqgħa tiegħu ta' Ġunju, approvazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet skont il-pajjiż, fuq il-bażi ta' proposta mill-Kummissjoni.

It-tarf ta’ fuq tal-paġna

Il-Kunsill tal-UE (il-ministri)

Il-monitoraġġ u r-rieżaminazzjoni tal-pari  hu l-inkarigu ewlieni għall-Kunsill, fejn il-ministri nazzjonali responsabbli mill-oqsma tal-politika rilevanti (pereżempju l-kompetittività, l-impjiegi u l-edukazzjoni) jiddiskutu l-implimentazzjoni tal-programm ta' riforma nazzjonali fl-oqsma ta' kompetenza tagħhom (il-progress lejn il-miri u l-inzjattivi ewlenin).

It-tarf ta’ fuq tal-paġna

Il-Kummissjoni

  • timmonitorja s-sitwazzjoni kull sena abbażi ta' sett ta' indikaturi DeutschEnglishfrançais, żviluppati mill-Eurostat b’kooperazzjoni ma’ servizzi oħra tal-Kummissjoni Ewropea, li juru l-progress ġenerali lejn il-miri ewlenin tal-istrateġija Ewropa 2020
  • tipproduċi stħarriġ dwar it-tkabbir ekonomiku annwali u tivvaluta r-rapporti tal-pajjiżi u l-programmi ta’ stabbiltà / konverġenza. (L-istħarriġ jagħti r-riżultati ewlenin għad-diskussjoni fil-laqgħa tar-Rebbiegħa tal-Kunsill Ewropew).
  • toħroġ rakkomandazzjonijiet għall-politika speċifika skont il-pajjiż u, jekk meħtieġa, twissijiet dwar il-politika English lill-Istati Membri (f'Ġunju), ibbażati fuq l-analiżi tagħha tar-rapporti tagħhom dwar il-progress lejn il-miri nazzjonali.

It-tarf ta’ fuq tal-paġna

Ir-Rappreżentanzi tal-Kummissjoni Ewropea fl-Istati Membri

Kull belt kapitali tal-UE għandha rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea li tgħin biex il-Kummissjoni tkun eqreb lejn dak li jkun għaddej fl-Istati Membri. Il-Kummissjoni issa stazzjonat "Uffiċjali għas-Semestru Ewropew" speċjalizzati f’kull Rappreżentanza.

L-Uffiċjali għas-Semestru Ewropew huma esperti tal-politika ekonomika li jistgħu jgħinu biex jispjegaw xi dettalji kultant komplessi tal-governanza ekonomika tal-UE għall-partijiet interessati fuq livell nazzjonali. Il-missjoni tagħhom hi wkoll biex tingħata stampa bilanċjata tal-isfidi li qed jiffaċċja l-Istat Membru sabiex ir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi skont il-pajjiż jirriflettu bl-aħjar mod ir-realtajiet fuq il-post. Li jaħdmu flimkien mal-gruppi rilevanti kollha fis-soċjetà, inklużi l-ministeri, il-parlamenti nazzjonali, reġjonali u lokali, l-imsieħba soċjali u gruppi ta’ interess oħrajn.

Biex issib Uffiċjal għas-Semestru Ewropew f'pajjiżek, jekk jogħġbok ikkonsulta l-websajts tar-Rappreżentanzi tal-Kummissjoni Ewropea.

It-tarf ta’ fuq tal-paġna

Il-Parlament Ewropew

Il-Parlament Ewropew għandu rwol importanti, inkluż il-mobbilizzazzjoni tal-parlamenti nazzjonali biex jagħmlu l-parti tagħhom. Bir-regoli l-ġodda dwar il-goveranza ekonomika, il-Parlament Ewropew jista’ jistabbilixxi Djalogu Ekonomiku mal-Kunsill u l-Kummissjoni.

Essenzjalment dan ifisser li l-membri tal-Parlament Ewropew jkunu jistgħu jiskrutinizzaw u jitolbu tweġibiet miż-żewġ istituzzjonijiet dwar il-proposti u d-deċiżjonijiet tagħhom fi kwalunkwe ħin matul il-proċess. Dan jagħmel il-proċess aktar trasparenti u l-Kunsill u l-Kummissjoni aktar responsabbli ta’ għemilhom.

It-tarf ta’ fuq tal-paġna

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) jagħti forma lill-parteċipazzjoni tal-imsieħba soċjali nazzjonali u s-soċjetà ċivili fl-implimentazzjoni prattika tal-Istrateġija Ewropa 2020. Jiffoka fuq l-appartenenza kollettiva tal-forzi tas-soċjetà nazzjonali f'Ewropa 2020 u fuq il-mobilizzazzjoni tan-netwerks bejn pajjiż u ieħor. Il-KESE għandu Kumitat ta' Tmexxija Ewropa 2020 Englishfrançais bil-mandat li:

  • jikkoordina u jiżgura l-konsistenza fil-ħidma mwettqa mill-Kumitat, u fl-Opinjonijiet dwar kwistjonijiet marbuta ma' Ewropa 2020;
  • jorganizza laqgħat ma' kumitati ekonomiċi u soċjali lokali u organizzazzjonijiet simili biex jippreparaw inizjattivi konġunti u rapporti li jiffukaw fuq Ewropa 2020;
  • jikoordina mal-Membri tal-KESE u l-grupp tal-Komunikazzjoni dwar komunikazzjoni ta' Ewropa 2020 mis-soċjetà ċivili organizzata.

It-tarf ta’ fuq tal-paġna

Il-Kumitat tar-Reġjuni

Il-Kumitat tar-Reġjuni English (KtR) jagħti appoġġ u kontribut politiku fl-implimentazzjoni tal-istrateġija mill-punt tal-ibliet u r-reġjuni tal-UE, p.e. billi jadotta l-Opinjonijiet dwar inizjattivi u politiki relatati, jorganizza stħarriġiet fost il-partijiet interessati, konsultazzjonijiet u konferenzi tematiċi, u jaħdem flimkien mal-istituzzjonijiet tal-UE.

It-tarf ta’ fuq tal-paġna

Il-Bank Ewropej għall-Investiment u l-Fond Ewropej għall-Investiment

Dawn iż-żewġ istituzzjonijiet għandhom rwol ċentrali fl-iżvilupp ta' strumenti finanzjarji ġodda biex jirrispondu għall-ħtiġijiet tan-negozji. It-tnejn li huma jistgħu jappoġġjaw il-"mekkaniżmu pożittiv" ta' ffinanzjar bi profitt għall-innovazzjoni u l-intraprenditorija, sa mill-ewwel stadji ta' investiment sakemm jidħlu fil-Borża. Dan jista' jsir bi sħubija ma' ħafna inizjattivi pubbliċi u skemi li diġà jeżistu fil-livell nazzjonali.

It-tarf ta’ fuq tal-paġna