AA+A++Izdrukas versijaVietnes plānsRSSRSS

Eiropas iestādes un struktūras

ES karogs © ES

Katrai ES iestādei ir savs uzdevums, gādājot par to, lai ES ieturētu pareizo kursu virzienā uz stratēģijas “Eiropa 2020” mērķiem.

Eiropas pusgads. Kas ko un kad dara?

Eiropadome

Eiropadome atbild par stratēģisko ievirzi, jo tai ir lieliski pārredzama ES politika un ES un dalībvalstu savstarpējās attiecības. Tā:

  • pavasara sanāksmē nāk klajā ar ikgadējo vispārējo progresa novērtējumu ES un valstu līmenī. Eiropadome izvērtē vispārējo makroekonomisko situāciju un to, kas paveikts, cenšoties sasniegt 5 ES līmeņa pamatmērķus un īstenojot pamatiniciatīvas. Tā nosaka politiskās pamatnostādnes Eiropas Savienībai un eirozonai kopumā, pamatojoties uz Komisijas sagatavoto gada izaugsmes pētījumu, un ES līmenī sniedz norādījumus, kas skar fiskālās, makroekonomiskās, strukturālās reformas un izaugsmi veicinošas politikas jomas;
  • diskutē par ekonomikas attīstību un stratēģiskajām prioritātēm;
  • jūnija sanāksmē apstiprina konkrētām valstīm adresētus ieteikumus, ko sagatavojusi Komisija.

Lapas sākums

ES (Ministru) Padome

Pārraudzība un salīdzinošā novērtēšana  ir galvenais Padomes uzdevums. Par attiecīgo politikas jomu (piemēram, konkurētspēju, izglītību un nodarbinātību) atbildīgie valstu ministri apspriež valsts reformu programmas īstenošanu savā kompetences jomā (mērķu sasniegšanā un pamatiniciatīvu īstenošanā gūtos panākumus).

Lapas sākums

Eiropas Komisija

  • reizi gadā novērtē situāciju, izmantojot indikatoru kopumu DeutschEnglishfrançais, ko izstrādājis Eiropas Statistikas birojs sadarbībā ar citiem Eiropas Komisijas dienestiem un kas raksturo vispārējo progresu ceļā uz stratēģijas “Eiropa 2020” pamatmērķiem;
  • sagatavo gada izaugsmes pētījumu un izvērtē valstu ziņojumus un stabilitātes vai konverģences programmas. Uz pētījuma pamata notiek diskusijas Eiropadomes pavasara sanāksmē;
  • sniedz konkrētām valstīm adresētus ieteikumus un vajadzības gadījumā politikas brīdinājumus. English Tas notiek jūnijā, un šie ieteikumi un brīdinājumi ir sagatavoti, analizējot progresa ziņojumus par valstu mērķu sasniegšanu.

Lapas sākums

Eiropas Komisijas pārstāvniecības dalībvalstīs

Ikvienas ES valsts galvaspilsētā atrodas Eiropas Komisijas pārstāvniecība, kas palīdz Komisiju tuvināt norisēm dalībvalstīs. Komisija tagad ir katrā pārstāvniecībā iecēlusi par Eiropas pusgadu atbildīgo amatpersonu.

Tie ir ekonomikas politikas eksperti, kuri valsts iestādēm un citiem ieinteresētajiem var palīdzēt izskaidrot nereti sarežģītos ES ekonomikas pārvaldības aspektus. Lai ikgadējie konkrētām valstīm adresētie ieteikumi vairāk atbilstu reālajai valsts situācijai, viņu uzdevums ir arī iegūt vispusīgu priekšstatu par problēmām, ar kurām saskaras dalībvalsts. Viņi sadarbojas ar visām attiecīgajām iestādēm un sabiedrības grupām, piemēram, ministrijām, valsts, reģionālajiem un vietējiem parlamentiem, sociālajiem partneriem un citām interešu grupām.

Lai uzzinātu, kas ir Eiropas pusgada amatpersona jūsu valstī, apmeklējiet Eiropas Komisijas pārstāvniecību tīmekļa vietnes.

Lapas sākums

Eiropas Parlaments

Svarīga loma ir Eiropas Parlamentam, kurš, piemēram, palīdz iesaistīt valstu parlamentus mērķu sasniegšanā. Jaunajos noteikumos par ekonomisko pārvaldību paredzēts, ka Eiropas Parlaments var sākt ekonomisko dialogu ar Padomi un Komisiju.

Tas nozīmē, ka Eiropas Parlamenta deputāti var sekot abu iestāžu darbam un prasīt, lai šīs iestādes jebkurā procesa posmā paskaidro savus priekšlikumus un lēmumus. Tas padara procesu caurskatāmāku, un Padomei un Komisijai ir vairāk jāatskaitās.

Lapas sākums

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) ir organizācija, kurā valstu sociālie partneri un pilsoniskā sabiedrība piedalās stratēģijas “Eiropa 2020” praktiskajā īstenošanā. Galvenā uzmanība ir pievērsta valstu sabiedrības līdzatbildībai par stratēģijas īstenošanu un pārrobežu tīklu izvēršanai. EESK ir stratēģijas “Eiropa 2020” koordinācijas komiteja Englishfrançais, kurai uzticēts:

  • koordinēt komitejā veikto darbu un atzinumus par jautājumiem, kas saistīti ar “Eiropu 2020”, un nodrošināt saskanīgumu šajā ziņā;
  • organizēt sanāksmes ar valstu ekonomikas un sociālo lietu komitejām un līdzīgām organizācijām, lai izstrādātu kopīgas iniciatīvas un ziņojumus, galvenokārt pievēršoties stratēģijai “Eiropa 2020”;
  • koordinēt ar EESK locekļiem un sabiedrisko attiecību grupu saziņu ar organizēto pilsonisko sabiedrību par “Eiropu 2020”.

Lapas sākums

Reģionu komiteja

Reģionu komiteja English (RK) sniedz politisku ieguldījumu stretēģijas īstenošanā, piedāvājot ES pilsētu un reģionu viedokli. Tā pieņem atzinumus par iniciatīvām un politiku, kas skar pilsētas un reģionus, organizē ieinteresēto personu aptaujas, konsultācijas un tematiskas konferences un sadarbojas ar citām ES iestādēm.

Lapas sākums

Eiropas Investīciju banka un Eiropas Investīciju fonds

Abām iestādēm ir ļoti svarīgi uzdevumi jauno finanšu instrumentu izstrādē, kuru mērķis ir parūpēties par uzņēmumu vajadzībām. Abas iestādes var atbalstīt virtuālo ciklu ienesīgai inovācijas un uzņēmējdarbības finansēšanai, sākot ar ieguldījumiem projekta agrīnā stadijā un beidzot ar akciju iekļaušanu biržas sarakstos. To var darīt partnerībā ar daudzām sabiedriskajām iniciatīvām un shēmām, kas jau darbojas valstu līmenī.

Lapas sākums