AA+A++Spausdinti skirta versijaSvetainės struktūraRSSRSS

ES institucijos ir įstaigos

Plazdanti ES vėliava © ES

Kad strategijos „Europa 2020“ tikslai būtų pasiekti, kiekviena ES institucija turi veiksmingai atlikti savo funkcijas.

Europos semestras. Kas ką kada daro?

Europos Vadovų Taryba

Europos Vadovų Taryba, kuri aiškiai mato bendrą Europos politikos vaizdą ir ES bei jos valstybių narių tarpusavio priklausomybės ryšius, yra atsakinga už vadovavimą strategijos įgyvendinimo procesui. Jos uždaviniai:

 • kasmet per pavasario susitikimą pateikti bendrą pažangos, padarytos ES ir nacionaliniu lygiu, vertinimą: įvertinti bendrą makroekonominę padėtį ir pažangą, padarytą siekiant 5 pagrindinių ES masto tikslų bei vykdant pavyzdines iniciatyvas. Remdamasi Europos Komisijos pateikta metine augimo apžvalga English (en) ši institucija rengia politikos gaires ES ir visai euro zonai. Ji rengia fiskalinių priemonių, makroekonomikos, struktūrinės reformos ir augimo skatinimo sričių ES lygmens gaires;
 • rengti diskusijas ekonominio vystymosi ir strategijos prioritetų temomis;
 • birželio susitikime patvirtinti pagal Komisijos pasiūlymą parengtas konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas English (en)

Į puslapio pradžią

Europos Sąjungos (Ministrų) Taryba

Pagrindiniai Tarybos uždaviniai – stebėjimas ir tarpusavio vertinimas. Taryboje už įvairias politikos sritis (pvz., konkurencijos, užimtumo, švietimo) atsakingi ES šalių ministrai nagrinėja, kaip jų kompetencijos srityje įgyvendinama nacionalinė reformų programa English (en) (vertina pažangą, padarytą siekiant strategijos tikslų ir įgyvendinant pavyzdines iniciatyvas).

Į puslapio pradžią

Europos Komisija

 • naudodamasi Eurostato kartu su kitomis Europos Komisijos tarnybomis parengtais rodikliais kasmet įvertina bendrą pažangą siekiant pagrindinių strategijos „Europa 2020“ tikslų;
 • atlieka metinę augimo apžvalgą English (en) ir vertina šalių ataskaitas bei stabilumo ir konvergencijos programas (ši apžvalga – pavasario Europos Vadovų Tarybos susitikimo diskusijų pagrindas);
 • rengia konkrečioms šalims skirtas politines rekomendacijas English (en) ir, remdamasi valstybių narių pažangos, padarytos siekiant nacionalinių tikslų, ataskaitų analize, jei reikia, teikia valstybėms narėms įspėjimus dėl politikos (birželio mėn.). 

Į puslapio pradžią

Europos Komisijos atstovybės valstybėse narėse

Kiekvienos ES šalies sostinėje yra po Europos Komisijos atstovybę, kuri padeda Komisijai geriau suvokti, kas vyksta toje valstybėje narėje. Europos Komisija dabar į visas atstovybes yra komandiravusi po pareigūną, besirūpinantį Europos semestro klausimais.

Šie Europos semestro pareigūnai yra ekonominės politikos ekspertai, kurie gali padėti paaiškinti kartais sudėtingus ES ekonomikos valdymo klausimus valstybių narių suinteresuotosioms šalims. Kita jų užduotis – susidaryti išsamų vaizdą, kokių problemų patiria valstybės narės, kad kasmet teikiamose konkrečioms šalims skirtose rekomendacijose būtų kuo labiau atsižvelgiama į šalių realijas. Jie bendradarbiauja su visomis atitinkamomis visuomenės grupėmis, įskaitant ministerijas, nacionalinius, regioninius ir vietos parlamentus, socialinius partnerius ir kitas interesų grupes.

Informacijos apie savo šalies Europos semestro pareigūną ieškokite Europos Komisijos atstovybės svetainėje.

Į puslapio pradžią

Europos Parlamentas

Europos Parlamentas atlieka svarbų vaidmenį – be kita ko, jis įtraukia į procesą nacionalinius parlamentus. Priėmus naujas ekonomikos valdymo taisykles, Europos Parlamentas gali užmegzti dialogą ekonomikos klausimais su Taryba ir Europos Komisija.

Tai visų pirma reiškia, kad Europos Parlamento nariai gali bet kuriuo proceso etapu nagrinėti šių dviejų institucijų pasiūlymus bei sprendimus ir prašyti atsakyti į klausimus. Dėl to šis procesas tapo skaidresnis, o Taryba ir Komisija – labiau atskaitingos.

Į puslapio pradžią

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Per Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą valstybių narių socialiniai partneriai ir pilietinė visuomenė dalyvauja praktiškai įgyvendinant strategiją „Europa 2020“. EESRK daugiausia dėmesio skiria bendrai nacionalinių socialinių grupių atsakomybei už strategiją „Europa 2020“ ir tinklų kūrimui. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete veikia strategijos „Europa 2020“ koordinacinis komitetas. Jo įgaliojimai:

 • koordinuoti EESRK darbą ir užtikrinti šio darbo bei nuomonių dėl strategijos „Europa 2020“ klausimų nuoseklumą;
 • organizuoti susitikimus su valstybių narių ekonomikos ir socialinių reikalų komitetais bei panašiomis organizacijomis, siekiant rengti bendras iniciatyvas ir ataskaitas, kurių pagrindinė tema – strategija „Europa 2020“;
 • koordinuoti su EESRK nariais ir Komunikacijos grupe bei dalyvaujant organizuotai pilietinei visuomenei komunikatą dėl strategijos „Europa 2020“. 

Į puslapio pradžią

Regionų komitetas

Teritorinei sanglaudai strategijoje „Europa 2020“ skiriama labai daug dėmesio, tad Regionų komitetas remia šios strategijos įgyvendinimą ir teikia politikos pasiūlymus. Regionų komiteto „Europos 2020“ stebėsenos platforma yra ES vietos ir regionų valdžios institucijoms skirta platforma, kuria naudodamosi jos gali reikšti nuomonę dėl politikos procesų.

„Europos 2020“ stebėsenos platformos tikslai:

 • įtraukti vietos ir regionų valdžios institucijas, siekiant užtikrinti geresnį su strategijos „Europa 2020“ tikslais susijusios politikos įgyvendinimą;
 • nagrinėti strategijos „Europa 2020“ ir sanglaudos politikos ryšių raidą;
 • stebėti vietos ir regionų lygmens subjektų įsitraukimą į strategijos valdymo procesą;
 • nustatyti, kokių kliūčių kyla vietos ir regionų valdžios institucijoms įgyvendinant strategiją „Europa 2020“;
 • skatinti keistis informacija ir patirtimi.

Regionų komitetas pasiūlė, kad strategija „Europa 2020“ būtų įgyvendinama sudarant teritorinius paktus, t. y. vietos, regionų ir nacionalinių valdžios institucijų susitarimus dėl naujosios strategijos tikslų siekimo bendromis jėgomis. 

Į puslapio pradžią

Europos investicijų bankas ir Europos investicijų fondas

Šios dvi institucijos atlieka pagrindinį vaidmenį kuriant naujus finansavimo instrumentus, kuriais siekiama atsižvelgti į verslo poreikius. Abi institucijos gali remti „sėkmės“ ratą, kai inovacijos ir verslumas pelningai finansuojami nuo ankstyvųjų investicijų iki kotiravimo akcijų biržose. Tai gali būti daroma papildomai remiant nacionaliniu lygmeniu jau vykdomas viešąsias iniciatyvas ir programas.

Į puslapio pradžią