AA+A++PrintSitemapRSSRSS

Europske institucije i tijela

Vijoreća zastava EU-a © EU

Uloga je svake institucije osigurati da se EU kreće u pravom smjeru kako bi ostvario ciljeve strategije Europa 2020.

Europski semestar: tko radi što i kada?

Europsko vijeće

Na temelju pregleda politika EU-a i međuovisnosti između EU-a i država članica, Europsko vijeće nadležno je za upravljanje strategijom putem:

 • godišnjih općih ocjena napretka na razini EU-a i nacionalnoj razini na proljetnom sastanku; analizira cjelokupnu makroekonomsku situaciju i napredak prema ostvarivanju 5 glavnih ciljeva za EU i najvažnijih inicijativa; daje smjernice za politike za EU i europodručje u cjelini na temelju godišnjeg pregleda rasta English (en) koji dostavlja Komisija; daje smjernice na razini EU-a u područjima fiskalne i makroekonomske politike, strukturnih reformi i poticanja rasta
 • rasprava o gospodarskom razvoju i prioritetima strategije
 • na sastanku u lipnju prihvaća posebne preporuke po državama članicama English (en) , na temelju prijedloga Komisije. 

Top

Vijeće EU-a (Vijeće ministara)

Praćenje i stručne ocjene glavne su zadaće Vijeća u kojem nacionalni ministri nadležni za mjerodavna područja politika (npr. tržišno natjecanje, zapošljavanje i obrazovanje) raspravljaju o nacionalnom programu reformi English (en) u svojem području nadležnosti. (napredak prema ostvarenju ciljeva i najvažnijih inicijativa)

Top

Komisija

 • svake godine nadzire situaciju na temelju niza pokazateljakoje priprema Eurostat u suradnji s drugim službama Europske komisije, a kojim se prikazuje ukupan napredak prema ostvarenju glavnih ciljeva strategije Europa 2020.
 • priprema godišnji pregled rasta English (en) i ocjenjuje izvješća o državama i programe stabilnosti/konvergencije; taj je pregled je glavni izvor tema za rasprave na proljetnom sastanku Europskog vijeća
 • donosi posebne preporuke po državama članicama English (en) te, ako je nužno, daje upozorenja o politikama državama članicama (lipanj) na temelju analize njihovih izvješća o napretku u ostvarenju nacionalnih ciljeva. 

Top

Predstavništva Europske komisije u državama članicama

U svakom glavnom gradu EU-a postoji predstavništvo Europske komisije koje pomaže Komisiji približiti događaje iz država članica. Komisija je u svako predstavništvo uputila stručnog „službenika za Europski semestar”.

Službenici za Europski semestar stručnjaci su za gospodarsku politiku koji nacionalnim dionicima mogu pomoći objasniti pojedinosti gospodarskog upravljanja EU-a, koje su često složene. Pored toga, oni su zaduženi i za dobivanje potpune slike izazova s kojima se suočava dotična država članica kako bi godišnje preporuke tu državu što bolje odgovarale stvarnosti. Surađuju sa svim mjerodavnim skupinama u društvu, uključujući ministarstva, nacionalne, regionalne i lokalne parlamente, socijalne partnere i druge interesne skupine.

Službenika za provedbu Europskog semestra u vašoj državi pronađite na web-mjestima Predstavništva Europske komisije.

Top

Europski parlament

Europski parlament ima važnu ulogu, među ostalim i u poticanju nacionalnih parlamenata na sudjelovanje. Uz nova pravila o gospodarskom upravljanju, Europski parlament može uspostaviti gospodarski dijalog s Vijećem i Komisijom.

To u načelu znači da članovi Europskog parlamenta mogu temeljito proučiti prijedloge i odluke dviju navedenih institucija i zatražiti objašnjenja u bilo koje doba tijekom postupka. Time postupak postaje transparentniji, a Vijeće i Komisija preuzimaju veću odgovornost.

Top

Europski gospodarski i socijalni odbor

Europski gospodarski i socijalni odbor (EESC) omogućuje sudjelovanje nacionalnih socijalnih partnera i civilnog društva u provedbi strategije Europa 2020. u praksi. Usmjeren je na suvlasništvo nad nacionalnim društvenim snagama u strategiji Europa 2020. i na pokretanje prekograničnih mreža. Europski gospodarski i socijalni odbor ima Upravni odbor za strategiju 2020., čijia je zadaća:

 • koordinirati i osigurati dosljednost Odbora u radu i u donošenju Mišljenja o pitanjima povezanima sa strategijom Europa 2020.
 • organizirati sastanke s nacionalnim ESC-ovima i sličnim organizacijama radi pripreme zajedničkih inicijativa i izvješća o strategiji Europa 2020.
 • s članovima EESC-a i Komunikacijskom skupinom o strategiji Europa 2020. koordinirati komunikaciju organiziranog civilnog društva. 

Top

Odbor regija

Teritorijalna kohezija u središtu je strategije Europa 2020., a Odbor regija podržava provedbu strategije i daje mišljenje o politikama. Platforma za praćenje provedbe strategije Europa 2020. Odbora regija alat je koji omogućuje lokalnim i regionalnim tijelima vlasti u EU-u da daju svoje mišljenje u postupcima donošenja politika.

Platforma za praćenje provedbe strategije Europa 2020. ima za cilj:

 • uključiti lokalna i regionalna tijela vlasti kako bi se osigurala bolja provedba politika povezanih s ciljevima strategije Europa 2020.
 • analizirati razvojni odnos između strategije Europa 2020. i kohezijske politike
 • pratiti uključenost lokalne i regionalne razine u postupak upravljanja strategijom
 • utvrditi prepreke na koje lokalna i regionalna tijela vlasti nailaze u provedbi strategije Europa 2020.
 • poticati razmjenu informacija, iskustava i najbolje prakse.

Odbor regija predložio je provedbu strategije Europa 2020. putem teritorijalnih paktova, odnosno, sporazuma između lokalnih, regionalnih i nacionalnih tijela vlasti u cilju ostvarivanja ciljeva nove strategije na temelju partnerstva. 

Top

Europska investicijska banka i Europski investicijski fond

Te dvije institucije imaju središnju ulogu u razvoju novih financijskih instrumenata kao odgovor na poslovne potrebe. One mogu podržati „moralni krug” profitabilnog financiranja inovacija i poduzetništva, od rane faze ulaganja do uvrštenja na burzu. To se može postići u partnerstvu s mnogim javnim inicijativama i programima koji već postoje na nacionalnoj razini.

Top