AA+A++Leagan clóLéarscáil suímhRSSRSS

Comhlachtaí agus institiúidí na hEorpa

Bratach an AE á luascadh © AE

Tá ról ag gach institiúid de chuid an AE lena chinntiú go bhfuil an AE ag dul sa treo ceart chun spriocanna Eoraip 2020 a bhaint amach.

An Seimeastar Eorpach: Cé, cad, cathain?

An Chomhairle Eorpach

Tá forléargas ag an gComhairle Eorpach ar bheartais an AE agus ar an gcaoi a bhfuil an AE agus a Bhallstáit i dtuilleamaí le chéile, rud a fhágann go bhfuil freagracht uirthi as an straitéis a stiúradh mar seo a leanas:

 • measúnú foriomlán bliantúil a dhéanamh ar an dul chun cinn ar leibhéal an AE agus ar an leibhéal náisiúnta, le linn chruinniú an Earraigh. Athbhreithníonn sí an staid mhaicreacnamaíoch ina hiomláine, agus an dul chun cinn i dtreo na 5 phríomhsprioc uile-AE, agus treoir-thionscnaimh na straitéise, a bhaint amach. Beartais an AE agus an limistéir euro ina iomláine a threorú i bhfianaise an tSuirbhé Bhliantúil ar Fhás English (en) a thíolacann an Coimisiún. Tugann sí treoir ar leibhéal an AE maidir le hathchóiriú struchtúrach, fioscach, maicreacnamaíoch agus réimsí beartais a chuireann le fás an gheilleagair.
 • plé faoi thosaíochtaí agus forbairtí eacnamaíocha don straitéis.
 • Le linn chruinniú an Mheithimh, bíonn uirthi na moltaí a bhaineann go sonrach le tíortha faoi leith English (en) a cheadú, ar bhonn togra ón gCoimisiún. 

Barr

Comhairle an AE (Comhairle na nAirí)

Faireachán agus athbhreithniú piaraí an príomhchúram atá ar an gComhairle. Tagann airí náisiúnta atá freagrach as na réimsí beartais éagsúla (m.sh. iomaíochas, fostaíocht agus oideachas) le chéile le plé a dhéanamh ar chur chun feidhme an chláir náisiúnta um athchóiriú English (en) ina réimse inniúlachta féin. (dul chun cinn i dtreo na spriocanna agus na dtreoir-thionscnamh)

Barr

An Coimisiún

 • déanann an Coimisiún faireachán ar chúrsaí gach bliain i bhfianaise sraith táscairía d'fhorbair Eurostat i gcomhar le seirbhísí eile de chuid an Choimisiúin Eorpaigh, ina léirítear an dul chun cinn foriomlán i dtreo phríomhspriocanna Eoraip 2020 a bhaint amach
 • déanann sé suirbhé bliantúil ar fhás English (en) agus measúnú ar thuarascálacha tíre agus ar chláir chobhsaíochta/ chóineasaithe. (Is é an suirbhé sin an príomhionchur don phlé ag cruinniú an Earraigh sa Chomhairle Eorpach).
 • eisíonn sé moltaí beartais a bhaineann go sonrach le tíortha faoi leith English (en) agus, más gá, tugann sé rabhaidh beartais do Bhallstáit (Meitheamh), bunaithe ar an anailís a rinne siad ar a gcuid tuarascálacha faoin dul chun cinn i dtreo na spriocanna náisiúnta. 

Barr

Ionadaíochtaí an Choimisiúin Eorpaigh sna Ballstáit

Tá Ionadaíocht ag an gCoimisiún Eorpach i ngach príomhchathair san AE, rud a thugann tuiscint níos fearr don Choimisiún ar a bhfuil ag titim amach sna Ballstáit féin. Tá ''Oifigigh um an Seimeastar Eorpach'', ar saineolaithe iad, ceaptha ag an gCoimisiún i ngach Ionadaíocht.

Is saineolaithe ar bheartais eacnamaíocha iad na hOifigigh um an Seimeastar Eorpach agus is féidir leo na mionsonraí casta a bhaineann le rialachas eacnamaíoch an AE a mhíniú do na geallsealbhóirí náisiúnta. Is cuid dá misean é freisin tuiscint mhaith a fháil ar na deacrachtaí atá ag na Ballstáit ionas go mbeidh siad in ann na moltaí bliantúla a bhaineann go sonrach le tíortha faoi leith a chur in oiriúint do chúrsaí mar atá. Oibríonn siad leis na grúpaí éagsúla sa tsochaí, sna haireachtaí, sna parlaimintí náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla, le comhpháirtithe sóisialta agus grúpaí leasmhara eile.

Má theastaíonn uait Oifigeach um an Seimeastar Eorpach a aimsiú i do thírse, féach ar shuíomhanna gréasáin Ionadaíochtaí an Choimisiúin Eorpaigh.

Barr

Parlaimint na hEorpa

Tá ról tábhachtach ag Parlaimint na hEorpa agus, mar chuid den ról sin, gríosaíonn sí na parlaimintí náisiúnta chun a gcion féin a dhéanamh. Faoi na rialacha nua maidir le rialachas eacnamaíoch, is féidir le Parlaimint na hEorpa Idirphlé Eacnamaíoch a chur ar bun leis an gComhairle agus leis an gCoimisiún.

Go bunúsach, ciallaíonn sé sin gur féidir le Feisirí sa Pharlaimint tograí agus cinntí an dá institiúid eile a mhionscrúdú agus ceisteanna a chur orthu ina leith am ar bith i rith an phróisis. Dá bharr sin, tá an próiseas níos trédhearcaí agus tá an Chomhairle agus an Coimisiún níos cuntasaí.

Barr

Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

Múnlaíonn Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) rannpháirtíocht na gcomhpháirtithe sóisialta náisiúnta agus na sochaí sibhialta i gcur i bhfeidhm praiticiúil na Straitéise Eoraip 2020. Féachann sé go bhfuil fórsaí éagsúla na sochaí páirteach sa straitéis agus spreagann sé líonraí trasteorann. Tá Coiste Stiúrtha um an Straitéis Eoraip 2020 ag an CESE, ar sainordú dó:

 • comhordú agus comhsheasmhacht na hoibre a dhéantar sa Choiste, agus sna Tuairimí faoi cheisteanna a bhaineann leis an straitéis Eoraip 2020, a chinntiú;
 • cruinnithe a eagrú sna coistí stiúrtha náisiúnta agus in eagraíochtaí eile den chineál céanna, le go bhféadfaidh siad comhthionscnaimh agus turascálacha a dhíríonn ar an straitéis Eoraip 2020 a ullmhú le chéile;
 • oibriú i gcomhar le Baill an CESE agus leis an nGrúpa Cumarsáide chun cur leis an gcraobhscaoileadh atá á dhéanamh ar an straitéis Eoraip 2020 i measc na sochaí sibhialta eagraithe. 

Barr

Coiste na Réigiún

Tá comhtháthú críche ag croílár na stráitéise Eoraip 2020, agus tugann Coiste na Réigiún tacaíocht le gur féidir an straitéis a chur chun feidhme agus tugann sé ionchur beartais ina leith sin. Is uirlis í Ardán Faireacháin Eoraip 2020 a chuireann Coiste na Réigiún ar fáil d'údaráis áitiúla agus réigiúnacha an AE le go mbeidh deis acu tionchar a imirt ar an bpróiseas beartais.

Seo atá mar aidhm ag Ardán Faireacháin Eoraip 2020:

 • Údaráis áitiúla agus réigiúnacha a thabhairt le chéile le cur i gcrích na mbeartas a bhaineann le spriocanna Eoraip 2020 a chinntiú;
 • Scrúdú a dhéanamh féachaint mar atá an stráitéis Eoraip 2020 agus an beartas um chomhtháthú ag dul ar aghaidh le chéile;
 • Faireachán a dhéanamh ar an mbaint atá ag an leibhéal áitiúil agus réigiúnach le próiseas rialachais na stráitéise;
 • Na constaicí a bhuaileann na húdaráis áitiúla agus réigiúnacha a aithint agus iad ag cur an stráitéis Eoraip 2020 chun feidhme;
 • Malartú faisnéise, taithí agus dea-chleachtais a spreagadh.

Tá sé molta ag Coiste na Réigiún go gcuirfí Eoraip 2020 chun feidhme trí Chomhaontuithe Críche, i.e. comhaontuithe idir údaráis áitiúla, údaráis réigiúnacha agus údaráis náisiúnta, atá dírithe ar spriocanna agus cuspóirí na stráitéise nua a bhaint amach le chéile. 

Barr

An Banc Eorpach Infheistíochta agus an Ciste Eorpach Infheistíochta

Tá ról lárnach ag an dá institiúid seo maidir le huirlisí maoinithe nua a fhorbairt, uirlisí a fhreagróidh do riachtanais lucht gnó. Is féidir leis an dá institiúid sin tacú go mór le 'fáinne óir' de mhaoiniú tairbhiúil don nuáil agus don fhiontraíocht, ó luathchéim na n-infheistíochtaí go liostáil ar na stocmhargaí. Is féidir é sin a dhéanamh i gcomhpháirtíocht leis an iliomad tionscnamh poiblí agus scéimeanna atá ann cheana féin ag an leibhéal náisiúnta.

Barr