AA+A++Leagan clóLéarscáil suímhRSSRSS

Comhlachtaí agus Institiúidí an AE

Bratach an AE ag luascadh sa ghaoth © AE

Tá ról ag gach institiúid de chuid an AE lena chinntiú go bhfuil an AE ag dul sa treo ceart chun spriocanna na Straitéise Eoraip 2020 a bhaint amach.

An Seimeastar Eorpach: Cé, cad, cathain? българскиčeštinadanskDeutschελληνικάEnglishespañoleesti keelsuomifrançaishrvatskimagyaritalianolietuvių kalbalatviešu valodaMaltiNederlandspolskiportuguêsromânăslovenčinaslovenščinasvenska

An Chomhairle Eorpach

De bhrí go bhfuil eolas cuimsitheach aici ar bheartais an AE agus ar an tslí a bhfuil an AE agus a Bhallstáit i dtuilleamaí a chéile, is í an Chomhairle Eorpach atá freagrach as an straitéis a stiúradh. Seo mar a dhéanann sí é:

  • measúnuithe bliantúla a dhéanamh ar an dul chun cinn ar leibhéal an AE agus ar an leibhéal náisiúnta, le linn chruinniú an Earraigh. Is í a dhéanann athbhreithniú ar an staid mhaicreanamaíoch ina hiomláine, agus ar an dul chun cinn atá déanta maidir leis na cúig phríomhsprioc uile‑AE, agus treoirthionscnaimh na straitéise, a bhaint amach. I bhfianaise an tSuirbhé Bhliantúil ar Fhás ón gCoimisiún, tugann sí treoir maidir le beartas don AE agus don limistéar euro ina iomláine. Ar leibhéal an AE, tugann sí treoir maidir le hathchóiriú fioscach, maicreacnamaíoch, struchtúrach agus maidir le réimsí beartais a chuireann le fás an gheilleagair.
  • plé a dhéanamh faoi thosaíochtaí agus forbairtí eacnamaíocha don straitéis.
  • Le linn chruinniú an Mheithimh, bíonn uirthi na moltaí a bhaineann go sonrach le tíortha faoi leith a cheadú, ar bhonn togra ón gCoimisiún.

Barr

Comhairle an AE (Comhairle na nAirí)

Faireachán agus athbhreithniú piaraí  an príomhchúram atá ar an gComhairle. Tagann airí náisiúnta atá freagrach as na réimsí beartais éagsúla (m.sh. an t-iomaíochas, an fhostaíocht agus an t-oideachas) le chéile le plé a dhéanamh ar chur chun feidhme an chláir náisiúnta um athchóiriú ina réimse inniúlachta féin. (dul chun cinn chun na spriocanna agus na treoirthionscnaimh a bhaint amach)

Barr

An Coimisiún

  • Déanann an Coimisiún faireachán ar chúrsaí gach bliain i bhfianaise sraith táscairí DeutschEnglishfrançaisa d'fhorbair Eurostat i gcomhar le seirbhísí eile de chuid an Choimisiúin Eorpaigh. Léiríonn an próiseas sin an dul chun cinn atá déanta chun príomhspriocanna na Straitéise Eoraip 2020 a bhaint amach.
  • Déanann sé suirbhé bliantúil ar fhás agus measúnú ar thuarascálacha tíre agus ar chláir chobhsaíochta/ chóineasaithe. (Is é an suirbhé sin an príomhionchur don phlé a dhéantar ag cruinniú Earraigh na Comhairle Eorpaí).
  • Eisíonn sé moltaí beartais a bhaineann go sonrach le tíortha faoi leith agus, más gá, tugann sé rabhadh beartais  English do Bhallstáit (Meitheamh), bunaithe ar an anailís a rinne siad ar a gcuid tuarascálacha faoin dul chun cinn i dtreo na spriocanna náisiúnta.

Barr

Ionadaíochtaí an Choimisiúin Eorpaigh sna Ballstáit

Tá Ionadaíocht ag an gCoimisiún Eorpach i ngach príomhchathair san AE, rud a thugann tuiscint níos fearr don Choimisiún ar a bhfuil ag titim amach sna Ballstáit féin. Tá 'Oifigigh um an Seimeastar Eorpach', ar saineolaithe iad, ceaptha ag an gCoimisiún i ngach Ionadaíocht.

Is saineolaithe ar bheartais eacnamaíocha iad na hOifigigh um an Seimeastar Eorpach agus is féidir leo na mionsonraí casta a bhaineann le rialachas eacnamaíoch an AE a mhíniú do na geallsealbhóirí náisiúnta. Is cuid dá misean é freisin tuiscint mhaith a fháil ar na deacrachtaí atá ag na Ballstáit ionas go mbeidh siad in ann na moltaí bliantúla a bhaineann go sonrach le tíortha faoi leith a chur in oiriúint do chúrsaí mar atá. Oibríonn siad leis na grúpaí éagsúla sa tsochaí, sna haireachtaí, sna parlaimintí náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla, le comhpháirtithe sóisialta agus grúpaí leasmhara eile.

Má theastaíonn uait teagmháil a dhéanamh le hOifigeach um an Seimeastar Eorpach i do thírse, féach suíomhanna gréasáin Ionadaíochtaí an Choimisiúin Eorpaigh.

Barr

Parlaimint na hEorpa

Tá ról tábhachtach ag Parlaimint na hEorpa agus, mar chuid den ról sin, gríosaíonn sí na parlaimintí náisiúnta chun a gcion féin a dhéanamh. Faoi na rialacha nua maidir le rialachas eacnamaíoch, is féidir le Parlaimint na hEorpa Idirphlé Eacnamaíoch a chur ar bun leis an gComhairle agus leis an gCoimisiún.

Go bunúsach, ciallaíonn sé sin gur féidir le Feisirí sa Pharlaimint tograí agus cinntí an dá institiúid eile a mhionscrúdú agus ceisteanna a chur orthu ina leith am ar bith i rith an phróisis. Dá bharr sin, tá an próiseas níos trédhearcaí agus tá an Chomhairle agus an Coimisiún níos cuntasaí.

Barr

Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

Múnlaíonn Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) an tslí a nglacann na comhpháirtithe sóisialta náisiúnta agus an tsochaí shibhialta páirt i gcur i bhfeidhm praiticiúil na Straitéise Eoraip 2020. Féachann sé chuige go mbeidh ról ag fórsaí éagsúla na sochaí náisiúnta sa Straitéis Eoraip 2020 agus go gcruthófar líonraí trasteorann. Tá Coiste Stiúrtha um an Straitéis Eoraip 2020 Englishfrançais ag an CESE, ar sainordú dó:

  • comhordú agus comhsheasmhacht a chinntiú san obair a dhéantar sa Choiste, agus sna Tuairimí faoi cheisteanna a bhaineann leis an Straitéis Eoraip 2020;
  • cruinnithe a eagrú leis na coistí stiúrtha náisiúnta agus lena macasamhail d'eagraíochtaí le go bhféadfaidh siad comhthionscnaimh agus turascálacha a dhíríonn ar an straitéis a ullmhú.
  • oibriú i gcomhar le baill an CESE agus leis an nGrúpa Cumarsáide chun cur leis an gcraobhscaoileadh atá á dhéanamh ar an Straitéis Eoraip 2020 i measc na sochaí sibhialta eagraithe.

Barr

Coiste na Réigiún

Tugann Coiste na Réigiún English tacaíocht le gur féidir an straitéis a chur chun feidhme agus bíonn ionchur aige i mbeartais ina leith sin ó thaobh chathracha agus réigiúin an AE de, e.g. trí Thuairimí a ghlacadh faoi thionscnaimh agus beartais a bhaineann leis, trí shuirbhéanna a eagrú i measc páirtithe leasmhara, chomh maith le comhairliúcháin agus comhdhálacha téamacha a eagrú, agus trí bheith ag obair i gcomhar le hinstitiúidí an AE.

Barr

An Banc Eorpach Infheistíochta agus an Ciste Eorpach Infheistíochta

Tá ról lárnach ag an dá institiúid seo maidir le huirlisí maoinithe nua a fhorbairt, uirlisí a fhreagróidh do riachtanais lucht gnó. Is féidir leis an dá institiúid sin tacú go mór le 'fáinne óir' de mhaoiniú tairbhiúil don nuáil agus don fhiontraíocht, ó luathchéim na n‑infheistíochtaí go dtí go liostáiltear iad ar na stocmhargaí. Is féidir é sin a dhéanamh i gcomhpháirtíocht leis an iliomad tionscnamh poiblí agus scéimeanna atá ann cheana féin ar an leibhéal náisiúnta.

Barr