AA+A++Tulostettava versioSivustokarttaRSSRSS

EU:n toimielimet ja muut elimet

Liehuva EU:n lippu © EU

Jokainen EU:n toimielin varmistaa osaltaan, että EU etenee oikeaan suuntaan Eurooppa 2020 -tavoitteiden toteuttamisessa.

EU-ohjausjakso: Kuka tekee mitä ja milloin?

Eurooppa-neuvosto

Eurooppa-neuvosto vastaa Eurooppa 2020 -strategian ohjaamisesta. Sillä on kokonaisnäkemys EU:n politiikasta sekä EU:n ja jäsenmaiden välisistä sidonnaisuuksista. Se käyttää apuna seuraavia välineitä:

  • vuotuinen yleisarvio edistymisestä EU:n ja jäsenmaiden tasolla. Eurooppa-neuvoston kevätkokouksessa tarkastellaan yleistä makrotaloudellista tilannetta ja edistymistä EU:n viiden yleistavoitteen sekä lippulaivahankkeiden toteuttamisessa. Lisäksi annetaan koko EU:n ja euroalueen horisontaalinen poliittinen ohjeistus komission vuotuisen kasvuselvityksen perusteella. Ohjeistusta annetaan julkis- ja makrotaloudellisissa asioissa, rakenneuudistuksissa ja kasvun lisäämisessä.
  • keskustelu talouden kehittymisestä ja strategian painotuksista.
  • kesäkuun kokouksessaan Eurooppa-neuvosto vahvistaa maakohtaiset suositukset komission esityksen pohjalta.

Sivun alkuun

EU:n neuvosto (ministerineuvosto)

Seuranta- ja vertaisarviointitehtävät kuuluvat ministerineuvostolle, jossa jäsenmaiden eri ministerit keskustelevat oman vastuualueensa (esim. kilpailukyky-, työllisyys- tai koulutuspolitiikka) kansallisten uudistusohjelmien toteuttamisesta, tavoitteiden saavuttamisesta ja lippulaivahankkeiden edistymisestä.

Sivun alkuun

Komissio

  • tekee joka vuosi tilannekatsauksen käyttäen Eurostatin ja komission muiden yksiköiden kehittämiä indikaattoreita DeutschEnglishfrançais, jotka kertovat edistymisestä Eurooppa 2020 -yleistavoitteiden saavuttamisessa.
  • laatii vuotuisen kasvuselvityksen ja arvioi maakohtaiset raportit sekä vakaus- ja lähentymisohjelmat. Selvitys on keskeinen perusta keskustelulle Eurooppa-neuvoston kevätkokouksessa
  • antaa jäsenmaille vuosittain (kesäkuussa) niiden edistymisraporttien perusteella maakohtaisia poliittisia suosituksia ja tarpeen mukaan varoituksia English.

Sivun alkuun

Euroopan komission edustustot jäsenmaissa

Komissiolla on edustusto jokaisen EU-maan pääkaupungissa, mikä auttaa komissiota pysymään tiiviimmin mukana jäsenmaiden tapahtumissa. Kussakin edustustossa työskentelee nykyisin myös talouspolitiikan eurooppalaiseen ohjausjaksoon erikoistunut virkamies.

Tämä talouspolitiikan asiantuntija voi opastaa kansallisten sidosryhmien edustajia eurooppalaisen ohjausjakson toisinaan sangen monimutkaisissa yksityiskohdissa. Hänen tehtäväänsä kuuluu myös hankkia kattava kuva jäsenmaiden haasteista, jotta vuotuiset maakohtaiset suositukset vastaavat todellisuutta mahdollisimman hyvin. Hän tekee yhteistyötä kaikkien tarvittavien tahojen kanssa, joita ovat esimerkiksi ministerit, kansalliset, alueelliset ja paikalliset parlamentit, työmarkkinaosapuolet ja muut eturyhmät.

Euroopan komission edustustojen sivustoilla on myös eurooppalaisesta ohjausjaksosta vastaavien virkamiesten yhteystiedot.

Sivun alkuun

Euroopan parlamentti

Euroopan parlamentilla on strategian toteuttamisessa tärkeä rooli, ja se toimii myös jäsenmaiden parlamenttien liikkeelle panevana voimana. Talouden ohjausta ja hallintaa koskevien uusien sääntöjen myötä Euroopan parlamentti voi käynnistää taloutta koskevan vuoropuhelun neuvoston ja komission kanssa.

Tämä tarkoittaa pääasiassa sitä, että Euroopan parlamentin jäsenet voivat valvoa kyseisiä toimielimiä ja vaatia niitä vastaamaan toimielinten ehdotuksia ja päätöksiä koskeviin kysymyksiin milloin tahansa menettelyn aikana. Tämä tekee päätöksentekomenettelystä avoimempaa ja neuvoston ja komission toiminnasta yhä vastuullisempaa.

Sivun alkuun

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) kanavoi kansallisten työmarkkinaosapuolten ja kansalaisyhteiskunnan edustajien osallistumista Eurooppa 2020 -strategian käytännön toteuttamiseen. Ennen kaikkea se pyrkii saamaan kansalliset yhteiskunnalliset voimat strategian yhteisvastuullisiksi omistajiksi ja aktivoimaan valtioiden rajat ylittäviä verkostoja. ETSK:lla on oma Eurooppa 2020 -ohjauskomitea Englishfrançais, jonka tehtävä on:

  • koordinoida ETSK:n työskentelyn ja sen antamien Eurooppa 2020 -aiheisten lausuntojen johdonmukaisuutta
  • järjestää kokouksia kansallisten talous- ja sosiaalineuvostojen ja vastaavien organisaatioiden kanssa yhteisten Eurooppa 2020 -aiheisten aloitteiden ja raporttien laatimiseksi
  • koordinoida ETSK:n jäsenten ja sen viestintäryhmän kanssa järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan Eurooppa 2020 -viestintästrategiaa.

Sivun alkuun

Alueiden komitea

Alueiden komitea English (AK) tukee strategian toteuttamista ja antaa siihen panoksensa EU:n kaupunkien ja alueiden näkökulmasta. Se muun muassa antaa lausuntoja strategiaan liittyvistä aloitteista ja toimista, järjestää sidosryhmille kyselyjä, kuulemisia ja konferensseja ja tekee yhteistyötä muiden EU-elinten kanssa.

Sivun alkuun

Euroopan investointipankki ja Euroopan investointirahasto

Nämä elimet ovat keskeisessä roolissa uusien rahoitusvälineiden kehittämisessä yritysten tarpeisiin. Kumpikin niistä voi tukea ”hyvää kierrettä” eli innovoinnin ja yrittäjyyden kannattavaa rahoittamista alkuvaiheen investoinneista aina pörssiin listautumiseen asti. Tämä voidaan toteuttaa yhteistyössä niiden monien julkisten hankkeiden ja ohjelmien kanssa, jollaisia on jo käynnissä kansallisella tasolla.

Sivun alkuun