AA+A++TrükiversioonSaidi skeemRSSRSS

Euroopa institutsioonid ja asutused

Lehviv ELi lipp © EU

Igal Euroopa institutsioonil on oma osa selle tagamisel, et EL liiguks õiges suunas strateegiaga „Euroopa 2020” kehtestatud eesmärkide saavutamisel.

Euroopa poolaasta: Kes teeb mida ja millal?

Euroopa Ülemkogu

Koostades ülevaate ELi poliitikavaldkondadest ning ELi ja selle liikmesriikide vahelistest vastastikusest sõltuvusest, vastutab Euroopa Ülemkogu strateegia juhtimise eest järgmiste meetmete kaudu:

  • Iga-aastased edusamme käsitlevad hinnangud ELi ja liikmesriikide tasandil, mis on arutlusel kevadisel tippkohtumisel. Ülemkogu annab ülevaate üldisest makromajanduslikust olukorrast ja edusammudest viie peamise kogu ELi hõlmava eesmärgi suunas. Ta esitab poliitilised suunised ELi ja euroala jaoks tervikuna, mis põhinevad komisjoni esitatud iga-aastasel majanduskasvu analüüsil English (en) . Nendes antakse ELi tasandi juhiseid, hõlmates eelarvealaseid ja makromajanduslikke ning struktuurireformi ja majanduskasvu soodustavaid poliitikavaldkondi.
  • Majanduslikke arenguid ja strateegia prioriteete käsitlev arutelu.
  • Juunis toimuval tippkohtumisel kinnitatakse komisjoni ettepanekul riigipõhised soovitused English (en) .

Üles

Euroopa Liidu Nõukogu (ministrid)

Järelevalve ning vastastikune eksperdihinnang on nõukogu peamisteks ülesanneteks. Selle raames arutavad asjaomase poliitikavaldkonna (nt konkurentsivõime, tööhõive või haridus) eest vastutavad liikmesriikide ministrid riiklike reformiprogrammide English (en) rakendamise üle.  Arutatakse ka eesmärkide saavutamise suunas ja juhtalgatuste raames tehtud edusamme.

Üles

Euroopa Komisjon

  • Jälgib igal aastal olukorda erinevate näitajate DeutschEnglishfrançais põhjal, mille on välja töötanud Eurostat koostöös muude Euroopa Komisjoni talitustega, mis väljendavad üldiseid edusamme strateegia „Euroopa 2020” peamiste eesmärkide suunas.
  • Koostab iga-aastase majanduskasvu analüüsi English (en) ja hindab riikide aruandeid ning stabiilsus- ja lähenemisprogramme. (Kõnealune uuring on peamiseks aluseks Euroopa Ülemkogu kohtumise raames toimuvatele aruteludele).
  • Esitab riigipõhiseid poliitilisi soovitusi English (en) ning vajadusel liikmesriikidele suunatud poliitikaalaseid hoiatusi English (juunis), tuginedes riiklike eesmärkide saavutamist käsitlevate riikide eduaruannete analüüsile.

Üles

Euroopa Komisjoni esindused liikmesriikides

Igas ELi liikmesriigi pealinnas on Euroopa Komisjoni esindus, mis aitab komisjoni kurssi viia liikmesriikides toimuvaga. Komisjonil on nüüd igas esinduses ka konkreetselt Euroopa poolaasta teemale spetsialiseerunud ametnik.

Euroopa poolaasta ametnikud on majanduspoliitika eksperdid, kes saavad aidata riiklikele sidusrühmadele selgitada ELi majanduse juhtimist käsitlevaid keerukaid üksikasju. Nende ülesanne on saada tasakaalustatud ülevaade väljakutsetest, millega iga liikmesriik silmitsi seisab, et iga-aastased riigipõhised soovitused kajastaksid kõige paremini tegelikku olukorda. Nad teevad koostööd ühiskonna kõigi asjaomaste sidusrühmadega, sealhulgas ministeeriumide, riiklike, piirkondlike ja kohalike omavalitsustega, sotsiaalpartnerite ning muude huvirühmadega.

Euroopa poolaasta ametnike kontaktide leidmiseks tutvuge palun Euroopa Komisjoni esinduste veebsaitidega.

Üles

Euroopa Parlament

Euroopa Parlamendil on väga oluline roll, julgustades muu hulgas ka liikmesriikide parlamente omapoolset panust andma. Uute majanduse juhtimist käsitlevate eeskirjade alusel saab Euroopa Parlament alustada nõukogu ja komisjoniga majandusdialoogi.

Põhimõtteliselt tähendab see seda, et Euroopa Parlamendi liikmed võivad avaldada survet ja nõuda kahelt asjaomaselt organisatsioonilt vastuseid nende ettepanekute ning otsuste kohta mis tahes protsessi etapis. See muudab protsessi läbipaistvamaks ning nõukogu ja komisjoni rohkem vastutavaks.

Üles

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee annab võimaluse liikmesriikide sotsiaalpartnerite ja kodanikuühiskonna osalemiseks strateegia „Euroopa 2020” praktilises rakendamises. See keskendub liikmesriikide ühiskondlike jõudude ühisvastutusele strateegia „Euroopa 2020” raames ning piiriüleste võrgustike mobiliseerimisele. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee strateegia „Euroopa 2020” juhtivkomiteel Englishfrançais on järgmised volitused:

  • kooskõlastada ja tagada komitee raames läbiviidava töö ning strateegiaga „Euroopa 2020” seotud teemadel esitatavate arvamuste järjepidevus;
  • korraldada kohtumisi liikmesriikide majandus- ja sotsiaalkomiteede ning samalaadsete organisatsioonidega, et valmistada ette strateegiale „Euroopa 2020” keskenduvaid ühisalgatusi ja -aruandeid;
  • kooskõlastada Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmete ja teabevahetusrühmaga strateegiat „Euroopa 2020” käsitlevat teabevahetust organiseeritud kodanikuühiskonnaga.

Üles

Regioonide Komitee

Regioonide Komitee English toetab strateegia rakendamist ja annab sellesse poliitilise panuse, tehes seda ELi linnade ja piirkondade seisukohast – näiteks võttes vastu arvamusi asjaomaste algatuste ja poliitika kohta, korraldades sidusrühmade uuringuid, konsultatsioone ja teemakonverentse ning tehes koostööd ELi institutsioonidega.

Üles

Euroopa Investeerimispank ja Euroopa Investeerimisfond

Need kaks institutsiooni omavad keskset osa uute rahastamisvahendite väljatöötamisel, et vastata ettevõtjate vajadustele. Mõlemad saavad toetada innovatsiooni ning ettevõtluse kasumliku rahastamise positiivset mõjuringi, alates investeeringutest alustamisjärgus ettevõtetesse kuni väärtpaberibörsil noteerimiseni. Seda saab teha partnerluses paljude riiklike algatustega ning riiklikul tasandil juba kasutusele võetud kavadega.

Üles