Navigatsioonitee

AA+A++TrükiversioonSaidi skeemRSSRSS

Euroopa institutsioonid ja asutused

Lehviv ELi lipp © EU

Igal Euroopa institutsioonil on oma osa selle tagamisel, et EL liiguks õiges suunas strateegiaga Euroopa 2020 kehtestatud eesmärkide saavutamisel.

Euroopa poolaasta: kes, mida ja millal teeb

Euroopa Ülemkogu

Teostades ülevaadet ELi poliitikavaldkondadest ning ELi ja selle liikmesriikide vahelistest vastastikusest sõltuvusest, on Euroopa Ülemkogu vastutav strateegia juhtimise eest järgmiste meetmete kaudu.

 • Iga-aastased edusamme käsitlevad hinnangud ELi ja riikide tasandil ning kevadisel tippkohtumisel. Ülemkogu annab ülevaate üldisest makromajanduslikust olukorrast ja edusammudest viie peamise kogu ELi hõlmava eesmärgi suunas. Samuti võib ta hinnata Euro Pact Plus programmi raames saavutatud edusamme.
 • Horisontaalsed poliitilised suunised ELi ja euroala jaoks tervikuna, mis põhinevad komisjoni esitatud iga-aastasel majanduskasvu analüüsil. Nendes antakse ELi tasandi juhiseid, hõlmates maksualaseid, makromajanduslikke, struktuurireformi ja majanduskasvu soodustavaid poliitikavaldkondi.
 • Majanduslikke arenguid ja strateegia prioriteete käsitlev arutelu.
 • Juunis toimuval tippkohtumisel kinnitatakse komisjoni ettepanekul riigipõhised soovitused.

Üles

Euroopa Liidu Nõukogu (ministrid)

Järelevalve ning vastastikune eksperdihinnang on nõukogu peamisteks ülesanneteks. Selle raames arutavad asjaomase poliitikavaldkonna (nt konkurentsivõime, tööhõive või haridus) eest vastutavad liikmesriikide ministrid asjaomaste riiklike reformiprogrammide rakendamise üle. Arutatakse ka eesmärkide saavutamise suunas ja juhtalgatuste raames tehtud edusamme.

Üles

Komisjon

 • Jälgib igal aastal olukorda erinevate näitajatepõhjal, mis väljendavad üldiseid edusamme Euroopa 2020. aasta strateegiaga seatud eesmärkide saavutamisel. Need näitajad on välja töötanud Eurostat koostöös Euroopa Komisjoni teiste talitustega
 • Koostab iga-aastase majanduskasvu analüüsi ning hindab riikide aruandeid ning stabiilsus- ja lähenemisprogramme. (Kõnealune uuring on peamiseks aluseks Euroopa Ülemkogu kohtumise raames toimuvatele aruteludele).
 • Esitab riigipõhiseid poliitilisi soovitusi ning vajadusel liikmesriikidele suunatud poliitikaalaseid hoiatusi (juunis), tuginedes riiklike eesmärkide saavutamist käsitlevate riikide eduaruannete analüüsile.

Üles

Euroopa Parlament

Euroopa Parlamendil on strateegia puhul äärmiselt oluline osa, mitte ainult kaasseadusandjana – eelkõige nende õigusaktide ettepanekute puhul, millest saab osa juhtalgatustest – vaid ka juhtiva jõuna kodanike ning riikide parlamentide mobiliseerimisel. Igal aastal enne Euroopa Ülemkogu kevadist kohtumist võib parlament esitada Euroopa 2020. aasta strateegiat käsitleva resolutsiooni, andes olulise panuse aruteludesse.

Üles

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee annab võimaluse liikmesriikide sotsiaalpartnerite ja kodanikuühiskonna osalemiseks Euroopa 2020. aasta praktilises rakendamises. See keskendub liikmesriikide ühiskondlike jõudude ühisvastutusele Euroopa 2020. aasta strateegias ning piiriüleste võrgustike mobiliseerimisele. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Euroopa 2020. aasta strateegia juhtivkomiteel on järgmised volitused:

 • kooskõlastada ja tagada komitee raames läbiviidava töö ning Euroopa 2020. aasta strateegiaga seotud teemadel esitatavate arvamuste järjepidevus;
 • korraldada kohtumisi liikmesriikide majandus- ja sotsiaalkomiteede ning samalaadsete organisatsioonidega, valmistada ette Euroopa 2020. aasta strateegiale keskendunud ühisalgatusi ja -aruandeid;
 • kooskõlastada Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmete ja teabevahetusrühmaga Euroopa 2020. aasta strateegiat käsitlevat teabevahetust organiseeritud kodanikuühiskonnaga.

Üles

Regioonide Komitee

Territoriaalne ühtekuuluvus on Euroopa 2020. aasta strateegia keskmes ning Regioonide Komitee toetab ja panustab poliitiliselt asjaomase strateegia rakendamisse. Regioonide Komitee Euroopa 2020. aasta strateegia järelevalveplatvorm on vahend, mille abil kohalikud ja piirkondlikud ametiasutused saavad lüüa kaasa poliitikakujundamise protsessis.

Euroopa 2020. aasta strateegia järelevalveplatvormi eesmärk on:

 • kaasata kohalikke ja piirkondlikke ametiasutusi, et tagada Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärkidega seotud poliitika tõhusam rakendamine;
 • uurida Euroopa 2020. aasta strateegia ning ühtekuuluvuspoliitika vahelist pidevalt arenevat suhet;
 • jälgida kohaliku ja piirkondliku tasandi osalust strateegia juhtimisprotsessis;
 • tuvastada kohalike ja piirkondlike ametiasutuste takistusi Euroopa 2020. aasta strateegia rakendamises;
 • ergutada teabe-, kogemuste ning parimate tavade vahetamist.

Regioonide Komitee on teinud ettepaneku, mille kohaselt Euroopa 2020. aasta strateegiat rakendataks territoriaalpaktide (lepingud kohalike, piirkondlike ja riiklike ametiasutuste vahel, mille eesmärk on saavutada uue strateegia eesmärgid partnerluses) vahendusel.

Üles

Euroopa Investeerimispank ja Euroopa Investeerimisfond

Need kaks institutsiooni omavad keskset rolli uute rahastamisvahendite väljatöötamisel, et vastata ettevõtete vajadustele. Mõlemad asutused saavad aidata toetada innovatsiooni ning ettevõtluse kasumliku rahastamise positiivset mõjuringi, alates investeeringutest alustamisjärgus ettevõtetesse kuni väärtpaberibörsil noteerimiseni. Seda saab teha partnerluses paljude riiklike algatustega ning riiklikul tasandil juba kasutuselevõetud kavadega.

Üles