Ευρωπαϊκά όργανα και οργανισμοί

Η σημαία της ΕΕ © ΕΕ

Κάθε όργανο της ΕΕ συμβάλλει με τον δικό του τρόπο στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής "Ευρώπη 2020".

Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο: Ποιος κάνει τι και πότε;

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Ασκώντας τη γενική εποπτεία των πολιτικών της ΕΕ και της διάδρασης μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο βρίσκεται στο τιμόνι της στρατηγικής "Ευρώπη 2020". Πιο συγκεκριμένα, στα καθήκοντά του περιλαμβάνονται τα εξής:

 • ετήσιες συνολικές αξιολογήσεις της προόδου σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, κατά την εαρινή του σύνοδο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αξιολογεί τη συνολική μακροοικονομική κατάσταση, την πρόοδο στην επίτευξη των πέντε πρωταρχικών στόχων σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και την υλοποίηση των εμβληματικών πρωτοβουλιών. Παρέχει καθοδήγηση σε θέματα πολιτικής για την ΕΕ και την Ευρωζώνη συνολικά με βάση την Ετήσια Επισκόπηση για την Ανάπτυξη English (en) που υποβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαράσσει την κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να κινηθεί η ΕΕ όσον αφορά τις δημοσιονομικές, μακροοικονομικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, καθώς και τους τομείς που προάγουν την οικονομική ανάπτυξη.
 • συζήτηση για τις οικονομικές εξελίξεις και τις προτεραιότητες της στρατηγικής.
 • Κατά τη συνεδρίαση του Ιουνίου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκδίδει συστάσεις ανά χώρα English (en) , με βάση πρόταση της Επιτροπής. 

Αρχή σελίδας

Το Συμβούλιο της ΕΕ (υπουργοί)

Η παρακολούθηση και η από κοινού αξιολόγηση είναι το κύριο καθήκον του Συμβουλίου, καθώς οι αρμόδιοι εθνικοί υπουργοί (π.χ. στους τομείς της ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης και της εκπαίδευσης) συζητούν την εφαρμογή των εθνικών μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων English (en) στον τομέα αρμοδιότητάς τους. (πρόοδος όσον αφορά την επίτευξη των στόχων και των εμβληματικών πρωτοβουλιών).

Αρχή σελίδας

Η Επιτροπή

 • παρακολουθεί κάθε χρόνο πώς διαμορφώνεται η κατάσταση με βάση ορισμένους δείκτεςπου καθορίζει η Eurostat σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίοι δείχνουν τη συνολική πρόοδο όσον αφορά την επίτευξη των πρωταρχικών στόχων της στρατηγικής "Ευρώπη 2020"
 • καταρτίζει την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης English (en) και αξιολογεί τις εκθέσεις κάθε χώρας καθώς και τα προγράμματα σταθερότητας / σύγκλισης. (Οι συζητήσεις στην εαρινή σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου διεξάγονται με βάση κυρίως τη μελέτη αυτή).
 • εκδίδει συστάσεις πολιτικής ανά χώρα English (en) και, ενδεχομένως, προειδοποιήσεις πολιτικής προς τα κράτη μέλη (τον Ιούνιο), με βάση την ανάλυση των εκθέσεων προόδου για την επίτευξη των εθνικών στόχων. 

Αρχή σελίδας

Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα κράτη μέλη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει από μια αντιπροσωπεία σε όλες τις πρωτεύουσες των κρατών μελών, έτσι ώστε να βρίσκεται κοντά στα τεκταινόμενα στα κράτη μέλη. Έχει διορίσει επίσης ειδικούς υπαλλήλους που είναι αρμόδιοι για τα θέματα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου σε κάθε αντιπροσωπεία.

Οι υπάλληλοι αυτοί ειδικεύονται σε θέματα οικονομικής πολιτικής και μπορούν να επεξηγήσουν τις περίπλοκες -ορισμένες φορές- λεπτομέρειες της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης στους αρμοδίους των κρατών μελών. Η αποστολή τους έγκειται στον σχηματισμό πλήρους εικόνας σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη, έτσι ώστε οι ετήσιες συστάσεις ανά χώρα να αντικατοπτρίζουν με τον καλύτερο τρόπο την πραγματικότητα του κράτους μέλους. Γι αυτό συνεργάζονται με όλους τους ενδιαφερομένους, όπως υπουργεία, εθνικά, περιφερειακά και τοπικά κοινοβούλια, κοινωνικούς εταίρους και άλλες ομάδες ενδιαφερομένων.

Για να βρείτε τον υπάλληλο που είναι αρμόδιος για θέματα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου στην αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη χώρας σας, συμβουλευθείτε τους ιστότοπους των αντιπροσωπειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αρχή σελίδας

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, μεταξύ άλλων, παροτρύνοντας τα εθνικά κοινοβούλια να ανταποκριθούν στο ρόλο που τους αναλογεί. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες για την οικονομική διακυβέρνηση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να αναπτύξει οικονομικό διάλογο με το Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Ουσιαστικά, αυτό σημαίνει ότι οι ευρωβουλευτές μπορούν να εξετάζουν ενδελεχώς τις προτάσεις και αποφάσεις των δύο θεσμικών οργάνων και να ζητούν απαντήσεις σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Το γεγονός αυτό καθιστά τη διαδικασία πιο διαφανή και σημαίνει μεγαλύτερη λογοδοσία του Συμβουλίου και της Επιτροπής.

Αρχή σελίδας

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) δίνει τη δυνατότητα στους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών στα κράτη μέλη να συμμετάσχουν στην πρακτική εφαρμογή της στρατηγικής "Ευρώπη 2020". Κύριος στόχος είναι η "συνοικειοποίηση" της "Ευρώπης 2020" από τις εθνικές κοινωνικές δυνάμεις καθώς και η ενεργοποίηση διασυνοριακών δικτύων. Η ΕΟΚΕ διαθέτει μια συντονιστική ομάδα "Ευρώπη 2020" με εντολή:

 • να συντονίζει τις εργασίες της ΕΟΚΕ και να μεριμνά ώστε να μην υπάρχουν ανακολουθίες στο έργο της καθώς και στις γνώμες που εκδίδει σχετικά με την "Ευρώπη 2020",
 • να οργανώνει συνεδριάσεις με τις εθνικές οικονομικές και κοινωνικές επιτροπές καθώς και παρόμοιες οργανώσεις με σκοπό την προετοιμασία κοινών πρωτοβουλιών και εκθέσεων σχετικά με την "Ευρώπη 2020",
 • να συντονίζει τα μέλη και την ομάδα επικοινωνίας της ΕΟΚΕ με σκοπό την έκδοση ανακοίνωσης για την "Ευρώπη 2020" από την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών. 

Αρχή σελίδας

Επιτροπή των Περιφερειών

Η εδαφική συνοχή βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" και η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) στηρίζει και συμβάλλει στην εφαρμογή της στρατηγικής αυτής. Γι΄ αυτόν τον σκοπό, δημιούργησε την Πλατφόρμα Παρακολούθησης της Στρατηγικής "Ευρώπη 2020" , η οποία αποτελεί μέσο για τη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών της ΕΕ στη διαδικασία χάραξης πολιτικής.

Η Πλατφόρμα Παρακολούθησης της Στρατηγικής "Ευρώπης 2020" στοχεύει στα εξής:

 • να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η καλύτερη εφαρμογή των πολιτικών που συμβάλλουν στη επίτευξη των στόχων της "Ευρώπης 2020",
 • να εξετάζει τη δυναμική της σχέσης μεταξύ της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" και της πολιτικής συνοχής,
 • να παρακολουθεί τη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών στη διαδικασία υλοποίησης της στρατηγικής,
 • να εντοπίζει τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές στην εφαρμογή της στρατηγικής "Ευρώπη 2020",
 • να προάγει την ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών.

Η ΕτΠ πρότεινε την εφαρμογή της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" μέσω εδαφικών συμφώνων, δηλαδή μέσω συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της νέας στρατηγικής διαμέσου συνεργασίας. 

Αρχή σελίδας

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

Τα δύο αυτά θεσμικά όργανα έχουν κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη νέων χρηματοδοτικών μέσων για την κάλυψη των επιχειρηματικών αναγκών. Και τα δύο μπορούν να δράσουν υποστηρικτικά σε έναν "ενάρετο κύκλο" επωφελούς χρηματοδότησης για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα - από επενδύσεις σε πρώιμο στάδιο έως την εισαγωγή στο χρηματιστήριο. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί σε σύμπραξη με πολλές δημόσιες πρωτοβουλίες και σχήματα που λειτουργούν ήδη σε εθνικό επίπεδο.

Αρχή σελίδας