AA+A++PrintversionOversigtRSSRSS

EU-institutioner og -organer

EU-flaget vajer © EU

Hver enkelt EU-institution har en rolle at spille, når vi skal sikre, at EU nærmer sig Europa 2020-målene.

Det europæiske semester. Hvem gør hvad og hvornår?

Det Europæiske Råd

Med sit overblik over EU's politik og den indbyrdes afhængighed mellem EU og medlemslandene er Det Europæiske Råd ansvarligt for at udstikke den generelle kurs ved hjælp af:

  • Generelle årlige vurderinger af udviklingen på EU-plan og nationalt på sit forårsmøde. Det Europæiske Råd gør status over den samlede makroøkonomiske situation og fremskridt hen imod de fem overordnede EU-mål samt flagskibsinitiativerne. Det giver politisk vejledning for EU og euroområdet som helhed på grundlag af den årlige vækstundersøgelse, der udarbejdes af Kommissionen. Det udsteder retningslinjer på EU-plan inden for de finansielle, makroøkonomiske, strukturreformmæssige og vækstfremmende politikområder.
  • Drøftelse af den økonomiske udvikling og strategiens prioriteter.
  • Godkendelse af landespecifikke henstillinger baseret på forslag fra Kommissionen på mødet i juni.

Sidens top

Rådet for Den Europæiske Union (ministrene)

Overvågning og peer review  er hovedopgaverne for Rådet, hvor EU-landenes ministre for de forskellige politikområder (f.eks. konkurrenceevne, beskæftigelse og uddannelse) drøfter gennemførelsen af det nationale reformprogram inden for deres kompetenceområde. (fremskridt i retning af målene og flagskibsinitiativerne).

Sidens top

Kommissionen

  • overvåger situationen hvert år på grundlag af et sæt indikatorer DeutschEnglishfrançais,som er udviklet af Eurostat i samarbejde med andre af EU-Kommissionens tjenestegrene, og som viser det samlede fremskridt mod de overordnede Europa 2020-mål
  • udarbejder en årlig vækstundersøgelse og vurderer landerapporterne og stabilitets-/konvergensprogrammerne. (Undersøgelsen er udgangspunktet for drøftelserne på Det Europæiske Råds forårsmøde).
  • udsteder landespecifikke politiske henstillinger og fremsætter eventuelt politiske advarsler English til EU-landene (juni) med udgangspunkt i sin analyse af deres rapporter om fremskridt hen imod de nationale mål.

Sidens top

Kommissionens repræsentationskontorer i EU-landene

Alle EU-hovedstæder har et repræsentationskontor for Europa-Kommissionen, som er med til at bringe Kommissionen tættere på, hvad der foregår i EU-landene. Kommissionen har udstationeret medarbejdere med speciale i det europæiske semester i hver enkelt repræsentation.

Disse medarbejdere er eksperter i økonomisk politik og kan hjælpe med at forklare nationale interessenter de til tider komplekse detaljer i EU's økonomiske styring. Deres mission er også at danne sig et afbalanceret billede af de udfordringer, som det enkelte EU-land står over for, så de årlige landespecifikke henstillinger afspejler situationen i landet bedst muligt. De arbejder sammen med alle relevante grupper i hele samfundet, herunder ministre, nationale, regionale og lokale politikere, arbejdsmarkedets parter og andre interessegrupper.

Du kan finde en medarbejder med speciale i det europæiske semester i dit land, hvis du går ind på hjemmesiden for Europa-Kommissionens repræsentationskontorer.

Sidens top

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet spiller en vigtig rolle, blandt andet ved at inddrage de nationale parlamenter. Med de nye regler om økonomisk styring kan Europa-Parlamentet indgå i en økonomisk dialog med Rådet og Kommissionen.

Det betyder kort fortalt, at medlemmerne af Europa-Parlamentet kan kontrollere og anmode om svar fra de to institutioner om deres forslag og beslutninger på ethvert tidspunkt i processen. Dermed bliver processen mere gennemsigtig og Rådet og Kommissionen mere ansvarlige.

Sidens top

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) inddrager medlemslandenes arbejdsmarkedsparter og civilsamfundet i den konkrete gennemførelse af Europa 2020-strategien. Det fokuserer på at involvere de nationale, samfundsbærende kræfter i Europa 2020-strategien og på at mobilisere netværk på tværs af grænserne. EØSU har et Europa 2020-styringsudvalg Englishfrançais med mandat til at:

  • koordinere og sikre sammenhæng i udvalgets arbejde og udtalelser om spørgsmål med forbindelse til Europa 2020
  • afholde møder med nationale økonomiske og sociale råd og lignende organisationer for at udfærdige fælles initiativer og rapporter med fokus på Europa 2020
  • koordinere en Europa 2020-kommunikationsstrategi for det organiserede civilsamfund sammen med medlemmer af EØSU og kommunikationsgruppen.

Sidens top

Regionsudvalget

Regionsudvalget English (CoR) giver støtte og politisk input til gennemførelsen af strategien ud fra europæiske byers og regioners synsvinkel, f.eks. ved at vedtage udtalelser, gennemføre undersøgelser, høringer og tematiske konferencer for interesserede parter og ved at arbejde sammen med EU-institutionerne.

Sidens top

Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Investeringsfond

Disse to institutioner spiller en vigtig rolle for udviklingen af nye finansieringsinstrumenter, der svarer til behovet i erhvervslivet. De kan begge understøtte en "god cirkel" med gunstig finansiering af innovation og iværksættervirksomhed lige fra de allerførste investeringer til notering på børsmarkederne. Det kan gøres i partnerskab med en række offentlige initiativer og ordninger, der allerede er indført i EU-landene.

Sidens top