AA+A++Verze pro tiskMapa stránekRSSRSS

Evropské orgány a instituce

Vlajka EU povívá ve větru © EU

Každý z orgánů Evropské unie zastává ve strategii Evropa 2020 určitou úlohu a jejich vzájemná souhra zajistí, že vývoj EU bude pokračovat správným směrem ke splnění daných cílů.

Evropský semestr: Rozdělení odpovědnosti

Evropská rada

Evropská rada má celkový přehled o politikách EU a o vzájemném propojení EU a jejích členských států. Z tohoto důvodu je zodpovědná za určení směru, kterým se strategie ubírá. Využívá k tomu:

  • ročního celkového hodnocení pokroku na úrovni EU a jednotlivých členských států. Toto hodnocení, jež probíhá vždy na jarním zasedání Evropské rady, bilancuje celkovou makroekonomickou situaci a pokrok v plnění pěti hlavních cílů EU a stěžejních iniciativ. Obsahuje politická vodítka pro EU a eurozónu jako celek na základě roční analýzy růstu, kterou předkládá Komise. Ta poskytuje celounijní pokyny týkající se fiskální a makroekonomické oblasti, strukturálních reforem a politiky na podporu růstu
  • diskuse o vývoji ekonomické situace a o prioritách strategie.
  • doporučeníurčená jednotlivým členským státům, která vycházejí z návrhů Komise a která Rada schvaluje na svém červnovém zasedání.

Začátek stránky

Rada Evropské unie (ministři členských států)

Mezi hlavní úkoly Rady EU  patří EU monitorování a vzájemné hodnocení. Zasedají v ní ministři členských států odpovědní za příslušné politické oblasti (např. hospodářskou soutěž, zaměstnanost, vzdělávání) a jednají o provádění národních programů reforemv rámci svých rezortů (tj. o pokroku v plnění cílů a realizaci stěžejních iniciativ).

Začátek stránky

Komise

  • sleduje každoroční vývoj situace na základě souboru ukazatelů DeutschEnglishfrançaiskteré vypracoval Eurostat ve spolupráci s dalšími útvary Komise a které podávají celkový obrázek o pokroku v plnění cílů strategie Evropa 2020
  • vypracovává roční analýzu růstu a provádí hodnocení zpráv členských států a programů stability a konvergenčních programů (analýza růstu je hlavním podkladovým materiálem pro jednání na jarním zasedání Evropské rady).
  • vydává politická doporučení pro jednotlivé země a případně členským státům zasílá politická varování English (v červnu), a to na základě analýzy jejich zpráv o pokroku v plnění vnitrostátních cílů.

Začátek stránky

Zastoupení Evropské komise v členských státech

V každém hlavním městě států EU má Evropská komise své zastoupení, díky nimž má větší přehled o situaci v dané zemi. Komise nyní na každé zastoupení vyslala jednoho úředníka, který má na starosti problematiku evropského semestru.

Tito úředníci jsou odborníky na hospodářskou politiku a mohou vnitrostátním subjektům pomoci s vysvětlením někdy složitých aspektů správy ekonomických záležitostí EU. Jejich posláním je rovněž získat vyvážený obrázek o výzvách, jimž členský stát čelí, aby každoroční doporučení pro jednotlivé země co nejvíce odpovídalo realitě. Spolupracují se všemi zainteresovaným skupinami ve společnosti, tj. ministerstvy, parlamentem, regionálními a místními zastupitelstvy, sociálními partnery a dalšími zájmovými skupinami.

Chcete-li vědět, kdo je úředníkem pro otázky evropského semestru ve vaší zemi, podívejte se na internetové stránky zastoupení Evropské komise.

Začátek stránky

Evropský parlament

Významnou úlohu sehrává Evropský parlament, a to i z toho důvodu, že podněcuje parlamenty jednotlivých států, aby byly v této otázce aktivní. Podle nových pravidel správy ekonomických záležitostí může Evropský parlament navázat hospodářský dialog s Radou a Komisí.

V podstatě to znamená, že evropští poslanci mohou v průběhu celého postupu prozkoumávat návrhy a rozhodnutí těchto dvou orgánů a požadovat od nich vysvětlení. Díky tomu je postup transparentnější a Rada a Komise musí své kroky více zdůvodňovat.

Začátek stránky

Evropský hospodářský a sociální výbor

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) je nezbytný pro to, aby se do praktického provádění strategie Evropa 2020 zapojili i sociální partneři a občanská společnost jednotlivých států. Zaměřuje se na to, aby společenské síly členských států přijaly společnou odpovědnost za realizaci strategie Europa 2020 a ztotožnily se s jejími cíli. Rovněž se snaží podnítit k činnosti přeshraniční sítě. EHSV zřídil Řídící výbor pro strategii Evropa 2020 Englishfrançais, který má za úkol:

  • koordinovat a zajišťovat konzistenci práce výboru a konzistenci stanovisek vydávaných k tématům souvisejícím se strategií Evropa 2020
  • pořádat schůzky s hospodářskými výbory členských států a organizacemi podobného zaměření za účelem přípravy společných iniciativ a vypracování zpráv o strategii Evropa 2020
  • zajistit spolu s členy EHSV a komunikační skupinou sladění komunikačních aktivit, které se týkají strategie Europa 2020 a které provádí organizovaná občanská společnost

Začátek stránky

Výbor regionů

Úlohou Výboru regionů English(VR) je podporovat provádění strategie a dodávat jí důležité politické podněty od měst a regionů EU např. v podobě stanovisek k souvisejícím iniciativám a politikám, průzkumů postojů zainteresovaných stran, konzultací a tematických konferencí a spolupráce s ostatními orgány a institucemi EU.

Začátek stránky

Evropská investiční banka a Evropský investiční fond

Tyto dvě instituce sehrávají důležitou roli při vývoji nových finančních nástrojů, které naplňují potřeby podniků. Pomáhají udržet koloběh ziskového financování inovací a podnikatelských záměrů, od počáteční investice po vstup na burzu. Daří se to díky spolupráci s mnoha veřejnými iniciativami a programy, které již fungují na vnitrostátní úrovni.

Začátek stránky