Европейски институции и органи

Развято знаме на ЕС © EС

Всяка от институциите на ЕС играе определена роля, за да се гарантира, че Европа е на прав път към постигане на целите на стратегията „Европа 2020“.

Европейският семестър: кой какво прави и кога?

Европейски съвет

Поради своя общ поглед върху европейските политики и взаимозависимостта между ЕС и неговите страни членки Европейският съвет отговаря за определянето на насоките на стратегията посредством:

  • годишна цялостна оценка на напредъка на равнище ЕС и на национално равнище, представяна на пролетното му заседание. Съветът прави оценка на общата макроикономическа обстановка и на напредъка по отношение на 5-те общоевропейски цели и водещите инициативи. Той дава насоки за политиките на ЕС и еврозоната като цяло въз основа на годишния обзор на растежа, представян от Комисията. Европейският съвет изготвя насоки на равнище ЕС, обхващащи фискалните, макроикономическите и структурните реформи, както и политиките, стимулиращи растежа.
  • дебат за икономическото развитие и приоритетите на стратегията.
  • одобряване на специфичните за всяка страна препоръки, предложени от Комисията, на заседанието си през юни.

Начало на страницата

Съвет на ЕС (министри)

Основните задачи на Съвета са извършване на наблюдение и партньорски оценки. В неговите рамките министри от различните държави от ЕС, отговарящи за съответната област на политиката (напр. конкурентоспособност, заетост или образование), обсъждат прилагането на националните програми за реформи в областта, в която са компетентни (напредък по отношение на целите и водещите инициативи).

Начало на страницата

Комисията

  • извършва ежегодно мониторинг на ситуацията на базата на набор от показатели DeutschEnglishfrançais, разработени от Евростат в сътрудничество с други служби на Европейската комисия, и показващи цялостния напредък към постигане на основните цели на стратегията „Европа 2020“.
  • изготвя годишен обзор на растежа и оценява докладите на страните членки и програмите за стабилност и конвергенция. Проучването е основа за обсъжданията на пролетното заседание на Европейския съвет.
  • публикува препоръки за политиките на отделните страни и, ако е необходимо, предупреждения по отношение на политиките English на страните от ЕС (юни) въз основа на анализ на техните доклади за напредъка по националните цели.

Начало на страницата

Представителства на Европейската комисия в държавите членки

Във всяка столица на страна от ЕС има представителство на Европейската комисия, което помага на Комисията да бъде информирана за случващото се в страните членки. Във всяко представителство на ЕК има командирован специалист, отговарящ за европейския семестър.

Тези служители са специалисти по икономическа политика, които могат да обяснят на заинтересовани лица в страните членки някои сложни подробности за икономическото управление на ЕС. Те имат за задача също така да представят балансирана картина на предизвикателствата пред страните членки, така че ежегодните специфични за всяка страна препоръки да отразяват максимално точно реалността на място. Тези специалисти работят съвместно с всички имащи отношение към въпроса групи в обществото, включително министри, национални, регионални и местни парламенти, социални партньори и други заинтересовани групи.

За да откриете служител, който отговаря за европейския семестър във вашата страна, вижте уебсайтовете на представителствата на Европейската комисия.

Начало на страницата

Европейски парламент

Европейският парламент играе важна роля, включително за мобилизиране на националните парламенти да изпълняват своите задължения. Благодарение на новите правила за икономическото управление Европейският парламент може да обсъжда икономически въпроси със Съвета и Комисията.

Това означава най-вече, че той може да следи отблизо предложенията и решенията на другите две институции и да иска обяснения от тях на всеки етап от процеса. По този начин процесът на вземане на решения става по-прозрачен, а Съветът и Комисията трябва да се отчитат в по-голяма степен.

Начало на страницата

Европейски икономически и социален комитет

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) придава форма на участието на националните социални партньори и гражданското общество в прилагането на практика на стратегията „Европа 2020“. Комитетът съсредоточава усилията си върху ангажираността на националните обществени сили по отношение на „Европа 2020“ и върху мобилизирането на трансгранични мрежи. ЕИСК има Координационен комитет за „Европа 2020“ Englishfrançais, който изпълнява следните задачи:

  • да координира и гарантира последователност на работата на Комитета и на становищата по въпросите, свързани с „Европа 2020“;
  • да организира срещи с национални икономически и социални комитети и други подобни организации, за да подготвя съвместни инициативи и доклади относно „Европа 2020“;
  • да си сътрудничи с членовете на ЕИСК и групата по комуникации относно комуникационните дейности на организираното гражданско общество във връзка с „Европа 2020“.

Начало на страницата

Комитет на регионите

Комитетът на регионите English осигурява подкрепа и участва в изготвянето на политиките за прилагане на стратегията от гледна точка на градовете и регионите в ЕС. Той приема становища относно различни инициативи и политики, организира проучвания, консултации и тематични конференции, насочени към заинтересованите лица, и си сътрудничи с институциите на ЕС.

Начало на страницата

Европейска инвестиционна банка и Европейски инвестиционен фонд

Тези две институции играят основна роля при разработването на нови финансови инструменти в отговор на нуждите на предприятията. И двете могат да подкрепят един „добродетелен кръг“ от рентабилно финансиране на иновациите и предприемачеството — от инвестиции на ранен етап до котиране на фондовите пазари. Финансирането може да бъде извършвано в партньорство с множеството обществени инициативи и схеми, които вече функционират на национално равнище.

Начало на страницата