Στόχοι της στρατηγικής "Ευρώπη 2020"

Βελάκια στο κέντρο στόχου © iStockphoto

Για την αξιολόγηση της προόδου υλοποίησης της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», συμφωνήθηκαν 5 πρωταρχικοί στόχοι για όλη την ΕΕ.

Αυτοί οι στόχοι σε επίπεδο ΕΕ μετατρέπονται στη συνέχεια σε εθνικούς στόχους pdf - 87 KB [87 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) για κάθε κράτος μέλος, αντικατοπτρίζοντας τις διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες κάθε χώρας.

Οι πέντε στόχοι σε επίπεδο ΕΕ για το 2020

 1. 1. Απασχόληση
  • απασχόληση του 75% της ηλικιακής κατηγορίας 20-64 ετών
 2. 2. Ε&Α / Καινοτομία
  • επένδυση του 3% του ΑΕΠ (δημόσιου και ιδιωτικού) της ΕΕ σε Ε&Α και καινοτομία
 3. 3. Κλιματική αλλαγή / Ενέργεια
  • μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% (ή και 30%, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν) σε σχέση με το 1990
  • εξασφάλιση του 20% της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
  • αύξηση κατά 20% της ενεργειακής απόδοσης
 4. 4. Εκπαίδευση
  • μείωση κάτω από 10% του ποσοστού εγκατάλειψης του σχολείου
  • ολοκλήρωση τριτοβάθμιων σπουδών τουλάχιστον για το 40% της ηλικιακής κατηγορίας 30-34 ετών
 5. 5. Φτώχεια / Κοινωνικός αποκλεισμός
  • μείωση τουλάχιστον κατά 20 εκατομμύρια των ατόμων που βρίσκονται ή κινδυνεύουν να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού

Αρχή σελίδας

 

Χαρακτηριστικά των στόχων

 • Απεικονίζουν γενικά την πρόοδο που θα πρέπει να σημειώσει η ΕΕ σε κύριους τομείς μέχρι το 2020.
 • Μετατρέπονται σε εθνικούς στόχους pdf - 87 KB [87 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , έτσι ώστε κάθε κράτος μέλος να μπορεί να ελέγχει τη δική του πρόοδο.
 • Δεν προϋποθέτουν καταμερισμό των υποχρεώσεων – καθώς είναι κοινοί στόχοι που υλοποιούνται με συνδυασμό εθνικής δράσης και δράσης σε επίπεδο ΕΕ.
 • Είναι αλληλένδετοι και αλληλοενισχυόμενοι, δεδομένου ότι:
  • οι βελτιώσεις στην εκπαίδευση συμβάλλουν στην αύξηση της απασχόλησης και τη μείωση της φτώχειας
  • η προώθηση της Ε&Α / Καινοτομίας στην οικονομία, συνδυαζόμενη με αποτελεσματικότερο δυναμικό, αυξάνει την ανταγωνιστικότητα και δημιουργεί θέσεις εργασίας
  • η επένδυση σε καθαρότερες τεχνολογίες καταπολεμά την κλιματική αλλαγή και ταυτόχρονα δημιουργεί νέες ευκαιρίες επιχειρηματικότητας και απασχόλησης.

Αρχή σελίδας