Цели на „Европа 2020“

Стрелички в центъра на мишена © iStockphoto

За измерване на напредъка в постигането на целите на стратегията „Европа 2020“ са определени 5 водещи цели за целия ЕС.

Този ограничен брой цели на равнище ЕС се превръща в национални цели pdf - 87 KB [87 KB] čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) във всяка страна от ЕС в съответствие с конкретното положение и обстоятелства.

5 цели за ЕС до 2020 г.

 1. 1. Трудова заетост
  • работа за 75 % от хората на възраст между 20 и 64 години
 2. 2. НИРД и иновации
  • инвестиране на 3 % от БВП на ЕС (публичен и частен сектор взети заедно) в научноизследователска и развойна дейност и иновации
 3. 3. Климатични промени и енергия
  • намаляване на емисиите на парникови газове с 20 % (или дори с 30 %, ако бъдат изпълнени условията) спрямо 1990 г.
  • добиване на 20 % от енергията от възобновяеми енергийни източници
  • увеличаване на енергийната ефективност с 20 %
 4. 4. Образование
  • намаляване на процента на преждевременно напусналите училище до под 10 %
  • поне 40 % от 30-34-годишните със завършено висше образование
 5. 5. Бедност и социално изключване
  • поне 20 милиона по-малко бедни или застрашени от бедност и социално изключване хора

Начало на страницата

 

Характеристики на целите

 • Те дават обща представа за основните показатели, които ЕС трябва да покрие до 2020 г.
 • Те се адаптират и превръщат в национални цели pdf - 87 KB [87 KB] čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , за да може всяка страна от Съюза да проверява собствения си напредък към целите.
 • Те не предполагат разпределяне на тежестта – това са общи цели, които трябва да бъдат постигнати чрез съчетание от национални и европейски действия.
 • Те са взаимосвързани и взаимно подкрепящи се:
  • по-доброто образование помага за намирането на работа и намаляването на бедността
  • научните изследвания и нововъведенията в икономиката, съчетани с по-ефективното използване на ресурсите, ни правят по-конкурентоспособни и създават работни места
  • инвестициите в екологично чисти технологии помагат за борбата с изменението на климата и същевременно създават нови възможности за бизнес и работа.

Начало на страницата