AA+A++UtskriftsversionÖversiktRSSRSS

Hur skiljer sig Europa 2020 från sin föregångare Lissabonstrategin?

Tillväxt och jobb, tillsammans för EU:s framtid © EU

Europa 2020 bygger vidare på lärdomarna från den föregående strategin. Man tar till vara de goda sidorna (rätt mål i form av tillväxt och nya jobb – 18 miljoner jobb har tillkommit sedan 2000) och tar itu med de dåliga (bristfälligt genomförande, med stora skillnader mellan länderna i fråga om takten och omfattningen på reformarbetet).

Den nya strategin speglar också förändringarna i EU sedan 2000 – det är framför allt nödvändigt att ekonomin återhämtar sig efter krisen.

Vad tillför Europa 2020 som skiljer sig från tidigare strategier?

1. En ny sorts tillväxt (smart, hållbar och för alla) – som ska uppnås genom att

  • höja kompetensen och satsa på (livslångt) lärande
  • stärka forskning och innovation
  • använda smarta nät och den digitala ekonomin i större utsträckning
  • modernisera industrin
  • främja bättre energi- och resurseffektivitet.

2. Starkare styrning i form av

  • regelbunden och öppen övervakning
  • ledarskap på högsta politiska nivå – Europeiska rådet.

Kommissionen leder processen och använder de nya instrument som tillkommit med Lissabonfördraget – rekommendationer, politiska varningar vid behov och sanktioner vid stora förseningar.

3. Stramare ekonomisk samordning

Enligt den nya europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken ska EU-länderna samtidigt lämna in sina rapporter om ekonomiska reformer och sina stabilitets- eller konvergensprogram och de måste se till att de har gedigen finansiering av sina reformprogram.

Strategin ska ge snabba resultat med hjälp av noggrann kontroll under planeringsterminen, tydliga och mätbara mål (både för EU och länderna) och kraftfull övervakning.

Till början

Vad är den europeiska planeringsterminen?

Den infaller under första halvåret varje år då regeringarna ska rapportera till kommissionen om sina framsteg med

Under den tiden kan kommissionen ge politisk vägledning och rekommendationer till regeringarna innan de nationella budgetarna fastställs. Detta arbetssätt hjälper medlemsländerna att bättre samordna den ekonomiska politiken och att dra nytta av en gemensam ekonomisk agenda som kan skräddarsys efter den egna situationen.

EU kan också dra snabba lärdomar av nationella tendenser och ta hänsyn till dem i det kommande samordningsarbetet. Den europeiska planeringsterminen inleds med att kommissionen publicerar den årliga tillväxtöversikten.

Till början

Vad är den årliga tillväxtöversikten?

Det är en rapport där kommissionen kartlägger de viktigaste ekonomiska problemen i EU och rekommenderar insatser för att lösa dem.

På grundval av rapporten drar EU:s stats- och regeringschefer upp riktlinjer för politiken vid sitt vårtoppmöte.

Till början

Varför behöver vi en långsiktig plan när vi fortfarande har fullt upp med det dagliga arbetet?

Hand som stoppar ett euromynt i en börs © EU

Återhämtningen är den omedelbara prioriteringen och EU har redan agerat för att stabilisera banksektorn och stimulera ekonomin. Men vi måste också se bortom den nuvarande krisen.

Vi är redan pressade av våra konkurrenter och befolkningsutvecklingen. Om vi återgår till samma situationen som före krisen, kommer vi att hamna ännu mer på efterkälken.

Så vi måste börja nu och utforma åtgärder som ska göra EU starkare och mer konkurrenskraftigt i framtiden.

Reformer tar tid – vi måste börja genast om vi vill skydda det som vi värderar högst i våra liv.

Till början

Hur skyddar strategin mot de krav på en protektionistisk ekonomisk politik som krisen kan ge upphov till?

Många låsta hänglås och ett olåst © iStockphoto

Strategin skyddar mot protektionism genom att göra det mer attraktivt för EU-länderna att samarbeta än att konkurrera med varandra.

Nyckeln är större öppenhet. Varje land ska kunna se vad de andra gör. På basis av övervakning och riktvärden tar kommissionen fram en årsrapport där man lyfter fram såväl goda resultat som förseningar och dåligt genomförande. Ett utbyte av god praxis förespråkas också.

EU vill få länderna att samarbeta mera med hjälp av politiska rekommendationer till regeringarna (via Europeiska rådet). Om dessa inte efterlevs eller om den nationella politiken går i fel riktning, kommer kommissionen att använda sina nya befogenheter enligt Lissabonfördraget och utfärda varningar och, som sista utväg, utdöma sanktioner.

Till början

Varför har strategin ingen egen budget?

Högar med nya eurosedlar © EU

Strategin har ingen egen budget, eftersom det inte är någon lösning att bara pytsa ut pengar. Långsiktig och hållbar tillväxt kräver istället reformer, både strukturreformer och ändrade offentliga utgiftsmönster.

När budgetarna är strama, är det extra viktigt att inrikta de knappa resurserna på en smartare, hållbarare och mer inkluderande ekonomi. Det ger högre vinster på längre sikt och minskar trycket på de offentliga finanserna.

EU finansierar redan många program som kan inriktas på strategins mål. Mellan 2007 och 2013 finns det till exempel drygt 50 miljarder euro för FoU-projekt, över 3 miljarder euro för konkurrenskraft och innovation och knappt 7 miljarder för livslångt lärande. Utöver de här anslagen finns under samma period anslag på 277 miljarder euro för regionalstöd inom strukturfonderna.

EU-länderna uppmanas att se över sina egna offentliga utgifter för att förbättra deras kvalitet och effektivitet och hitta sätt att investera i hållbar tillväxt, trots ansträngda finanser.

Parallellt bör man titta på nya finansieringsformer, t.ex. offentlig–privata partnerskap som kan öka på EU:s och Europeiska investeringsbankens finansiering, för att slå samman privata och offentliga resurser och maximera genomslaget.

Till början

Varför använder man inte befintliga verktyg istället för att utöka strategin till nya områden?

Kugghjul © EU

Europa 2020 använder sig faktiskt av alla befintliga EU-strategier, instrument och lagar, liksom ekonomiska instrument och samordningsinstrument.

EU tänker framför allt stärka några av sina viktigaste verktyg för att se till att Europa 2020-målen uppnås: inremarknadsstrategierna (för större ekonomisk integration), industripolitiken och utrikes- och handelspolitiken.

Till början

Kommer stabilitets- och tillväxtpakten att slås ihop med Europa 2020?

Två länkar i en metallkedja © EU

Nej – kommissionen har inga planer på det.

Pakten är ett viktigt hjälpmedel för att konsolidera de offentliga finanserna och stimulera tillväxten. Men den har sitt eget förlopp som måste finnas kvar.

Men eftersom finanspolitiken och strukturreformerna påverkar varandra, måste stabilitets- och tillväxtpakten och Europa 2020 samverka.

Därför ska regeringarna skicka in sina årliga nationella reformprogram och stabilitets- eller konvergensprogram samtidigt (i april).

Till början

Varför har Europa 2020-strategin förslag på insatser på områden som medlemsländerna själva sköter, t.ex. utbildning och arbetsmarknad?

EU-flaggor framför Berlaymontbyggnaden © EU

Eftersom kampen att upprätthålla EU:s konkurrenskraft kan gynnas av samordning på EU-nivå. EU ingriper inte på dessa politikområden utan utnyttjar bara sitt fågelperspektiv för att ge rekommendationer som kan hjälpa enskilda länder.

EU vill hjälpa till eftersom det är mycket som står på spel – EU behöver hög tillväxt och hög sysselsättning för att kunna bibehålla ett gott socialt skydd, särskilt med tanke på den åldrande befolkningen.

Därför behöver människor kunskaper för att klara sig under nya ekonomiska förutsättningar, vilket är förklaringen till strategins förslag på utbildningsreformer.

Till början

I vad mån har allmänheten och andra aktörer kunnat påverka utformningen av strategin?

Två människor som ropar i megafoner © EU

Många från både EU och omvärlden skickade in över 1 400 English bidrag till ett offentligt samråd om strategin 2009.

Bland deltagarna fanns nationella och regionala myndigheter, fackföreningar, näringslivet, icke-statliga organisationer, akademiker, konsumentorganisationer och runt 500 privatpersoner.

Kommissionen tog hänsyn till deras synpunkter English då strategin utformades.

Till början