AA+A++NatisniZemljevid straniRSSRSS

Kakšna je razlika med strategijo Evropa 2020 in njeno predhodnico Lizbonsko strategijo?

Gospodarska rast in delovna mesta – Skupaj za prihodnost Evrope © EU

Strategija Evropa 2020 temelji na izkušnjah in dosežkih iz prejšnje strategije (denimo ustrezni cilji za gospodarsko rast in nova delovna mesta – od leta 2000 je v EU nastalo 18 milijonov novih delovnih mest), odpravlja pa njene slabosti (slabo izvajanje, velike razlike med državami članicami pri hitrosti in temeljitosti reform).

Nova strategija upošteva tudi spremembe v EU po letu 2000 – zlasti nujno okrevanje po gospodarski krizi.

Kaj prinaša nova strategija?

1. Nova gospodarska rast (pametna, trajnostna in vključujoča), ki temelji na:

  • izpopolnjevanju in vseživljenjskem učenju,
  • spodbujanju raziskav in inovativnosti,
  • uporabi pametnih omrežij in digitalnega gospodarstva,
  • posodabljanju industrije,
  • gospodarni rabi energije in virov.

2. Trdnejša struktura upravljanja, ki temelji na:

  • rednem in preglednem spremljanju izvajanja,
  • vodenju z najvišje politične ravni – Evropski svet.

Evropska komisija nadzoruje izvajanje strategije in pri tem uporablja nove instrumente iz Lizbonske pogodbe: priporočila in po potrebi opozorila ter kazni za večje zamude pri izpolnjevanju ciljev.

3. Večje gospodarsko usklajevanje

Po novem postopku šestmesečnega usklajevanja gospodarske politike (evropski semester) morajo države članice hkrati oddati nacionalna poročila o gospodarskih reformah ter stabilnosti in konvergenci, zato morajo poskrbeti za stabilno financiranje svojih programov reform.

Strožje spremljanje izvajanja strategije v šestmesečnem usklajevalnem obdobju, jasni in merljivi cilji (vseevropski in nacionalni) ter okrepljen nadzor bodo pripomogli k učinkovitemu in pravočasnemu izvajanju strategije.

Na vrh

Kaj je evropski semester?

V prvi polovici leta nacionalne vlade hkrati poročajo Evropski komisiji o napredku pri pripravi in izvajanju:

Komisija pomaga državam s političnimi smernicami in priporočili pred sprejetjem nacionalnih proračunov. Države članice lahko tako bolje uskladijo svoje gospodarske politike in pri oblikovanju nacionalnih programov upoštevajo skupni gospodarski načrt EU.

Evropska komisija bo izkušnje držav članic lahko upoštevala pri prihodnjem usklajevanju. Evropski semester se začne z letnim pregledom rasti.

Na vrh

Kaj je letni pregled rasti?

Komisija v poročilu oceni glavne gospodarske izzive EU in priporoči ustrezne ukrepe.

Na podlagi poročila predsedniki držav in vlad EU na spomladanskem zasedanju pripravijo smernice za morebitne ukrepe.

Na vrh

Zakaj potrebujemo dolgoročno strategijo, ko nas še vedno pesti kriza?

Roka, ki daje evrski kovanec v denarnico © EU

Najnujnejša naloga je seveda še vedno gospodarsko okrevanje, zato je EU že sprejela ukrepe za stabilizacijo bančnega sektorja in spodbuditev gospodarske dejavnosti. Vendar moramo misliti tudi na čas po koncu krize.

Evropska unija že zdaj čuti pritisk konkurence na svetovnem trgu in posledice demografskih sprememb. Zgolj z obnovitvijo stanja, kakršno je bilo pred krizo, bi zato samo povečali zaostanek za tekmeci.

Že danes moramo začeti s pripravo ukrepov za močnejšo in konkurenčnejšo Evropo prihodnosti.

Za izvedbo reform je potreben čas, zato jih moramo začeti izvajati zdaj, če hočemo ohraniti vse pridobitve evropskega načina življenja.

Na vrh

Kako nas strategija varuje pred zaščitniškimi gospodarskimi ukrepi zaradi krize?

Več ključavnic, med njimi ena odklenjena © iStockphoto

Strategija države EU spodbuja k sodelovanju namesto tekmovanja.

To zagotavlja z večjo preglednostjo. Komisija na podlagi spremljanja izvajanja in primerjav pripravi redna letna poročila o napredku držav pri doseganju ciljev ter opozarja na zamude in slabo izvajanje. Zelo pomembna je tudi izmenjava dobrih praks.

EU si prizadeva spodbuditi tesnejše sodelovanje držav s političnimi priporočili za posamezne države (Evropski svet). Če države priporočil ne bodo upoštevale ali če njihove politike ne bodo v skladu z začrtano smerjo, bo Komisija uporabila nova pooblastila iz Lizbonske pogodbe in izdala opozorilo, v skrajnem primeru pa bo naložila tudi kazni.

Na vrh

Zakaj strategija nima posebnega proračuna?

Šop evrskih bankovcev © EU

Samo z denarjem se težav ne da rešiti. Za dosego dolgoročne in trajnostne gospodarske rasti potrebujemo reforme, in sicer strukturne reforme ter drugačno javno porabo.

V času proračunskega varčevanja je še bolj pomembno, da sredstva usmerimo v razvoj pametnega, trajnostnega in vključujočega gospodarstva. Tako bomo dolgoročno ustvarili več prihodkov in pomagali javnim financam.

EU že financira številne programe, ki jih lahko uporabimo za doseganje ciljev strategije. V obdobju 2007–2013 je denimo namenila več kot 50 milijard EUR za raziskave, več kot 3 milijarde EUR za krepitev konkurenčnosti in inovacij ter skoraj 7 milijard EUR za vseživljenjsko učenje. V tem obdobju je državam članicam na voljo tudi 277 milijard EUR sredstev za regionalni razvoj iz strukturnih skladov.

Komisija spodbuja države članice, naj pregledajo javno porabo, izboljšajo njeno kakovost in učinkovitost ter kljub pomembnim fiskalnim omejitvam poiščejo možnosti za naložbe v trajnostno rast.

Preučiti je treba tudi nove modele financiranja (denimo javno-zasebna partnerstva, uporaba sredstev EU ali Evropske investicijske banke kot finančni vzvod ipd.), ki združujejo javna in zasebna sredstva ter povečujejo učinek.

Na vrh

Zakaj ne bi uporabili že uveljavljenih orodij, namesto da iščemo nove?

Zobniki © EU

Strategija Evropa 2020 uporablja vse veljavne politike, ukrepe in predpise EU ter vse obstoječe finančne in usklajevalne instrumente.

Za dosego ciljev strategije bomo okrepili tudi nekatere že uveljavljene politike in orodja: politike enotnega trga (ki bodo spodbudile gospodarsko povezovanje), industrijske politike ter zunanjetrgovinske in zunanjegospodarske politike EU.

Na vrh

Ali bo pakt za stabilnost in rast vključen v strategijo Evropa 2020?

Dva člena jeklene verige © EU

Ne – Komisija ga ne namerava vključiti.

Pakt je pomembno orodje za konsolidacijo javnih financ in spodbujanje gospodarske rasti, vendar ima svoje mehanizme, ki jih je treba ohraniti.

Ker pa proračunske politike vplivajo na strukturne reforme in obratno, morata pakt stabilnosti in rasti ter strategija Evropa 2020 delovati usklajeno.

To je tudi razlog, zakaj morajo države članice hkrati oddati letni nacionalni program reform ter program za stabilnost in konvergenco (aprila).

Na vrh

Zakaj strategija Evropa 2020 predlaga ukrepe na področjih v pristojnosti držav članic, denimo izobraževanje in zaposlovanje?

Evropske zastave pred zgradbo Berlaymont © EU

Če želimo ohraniti konkurenčnost Evrope, potrebujemo usklajevanje na ravni EU. EU na teh področjih ne vsiljuje ukrepov, ima pa splošni pregled, zato lahko ponudi priporočila za posamezne države.

EU želi pomagati, ker gre za pomembna vprašanja: Evropa potrebuje močno gospodarsko rast in visoko stopnjo zaposlenosti, če hoče obdržati današnjo stopnjo socialne zaščite, zlasti ker se njeno prebivalstvo hitro stara.

Ljudje potrebujejo novo znanje in spretnosti, da bodo uspešni v novih gospodarskih razmerah, zato strategija vsebuje predloge reform za izobraževanje in usposabljanje.

Na vrh

Ali so deležniki in državljani sploh sodelovali pri pripravi strategije?

Dve osebi kričita v megafon © EU

EU je v javnem posvetovanju English o strategiji leta 2009 zbrala več kot 1 400 mnenj najrazličnejših skupin iz EU in drugod.

Mnenja so poslali nacionalni in regionalni organi, sindikati, podjetja, nevladne organizacije, akademske ustanove, potrošniške organizacije in približno 500 državljanov.

Komisija je pri pripravi strategije upoštevala zbrana mnenja English.

Na vrh