AA+A++Verzia na tlačMapa lokalityRSSRSS

Aký je rozdiel medzi stratégiou Európa 2020 a jej predchodcom, Lisabonskou stratégiou?

Rast a zamestnanosť – spoločné úsilie o budúcnosť Európy © EÚ

Európa 2020 buduje na skúsenostiach získaných počas uplatňovania predchádzajúcej stratégie. Zúročuje jej pozitíva (správne nastavené ciele rastu a zamestnanosti, vznik 18 miliónov nových pracovných miest od roku 2000) a rieši problémy, ktoré sa objavili pri jej realizácii (nedostatočná implementácia, veľké rozdiely medzi členskými štátmi pokiaľ ide o rýchlosť a hĺbku reforiem).

V novej stratégií sa navyše zohľadňujú výzvy, ktoré sa v EÚ objavili po roku 2000, najmä neodkladná potreba ekonomického oživenia po hospodárskej kríze.

Čo nového prináša stratégia Európa 2020?

1. Nový typ rastu (inteligentný, udržateľný a inkluzívny), ktorý sa dosahuje predovšetkým:

  • zlepšením (celoživotného) vzdelávania a úrovne zručností pracovníkov;
  • stimuláciou výskumu a inovácií;
  • vyššou mierou využívania inteligentných sietí a rozvojom digitálnej ekonomiky;
  • modernizáciou priemyslu;
  • podporou vyššej efektivity pri využívaní zdrojov a energií.

2. Lepšie riadenie prostredníctvom:

  • pravidelného a transparentného monitorovania;
  • vedenia na najvyššej politickej úrovni – v rámci Európskej rady.

Komisia bude zodpovedná za riadenie procesu, pričom bude využívať nové nástroje, ktoré sa zaviedli Lisabonskou zmluvou – odporúčania, politické napomenutia a v prípade vážnych omeškaní sankcie.

3. Užšia ekonomická koordinácia

V rámci nového systému koordinácie hospodárskych politík, tzv. európskeho semestra, budú musieť členské štáty naraz predkladať národné správy o reformách, stabilite a konvergencii ,čo by ich malo viesť k tomu, aby zabezpečili stabilné financovanie svojich reformných programov.

Prísne monitorovanie počas európskeho semestra, jasné a merateľné ciele (na úrovni členských štátov a EÚ) a spoľahlivý dohľad prispievajú k efektívnej a včasnej realizácii stratégie.

Na začiatok

Čo je európsky semester?

Ide o časový úsek v prvej polovici roka, počas ktorého vlády členských krajín naraz informujú Komisiu o pokroku dosiahnutom pri:

Počas európskeho semestra Komisia môže vládam členským štátov poskytnúť pred finalizáciou štátnych rozpočtovpolitické usmernenia a odporúčania. To pomôže členským štátom lepšie koordinovať svoje hospodárske politiky a využiť prínosy spoločnej hospodárskej agendy EÚ napriek tomu, že sú ich politiky určené najmä na riešenie domácich problémov.

Vďaka európskemu semestru bude EÚ môcť vyvodiť včasné konzekvencie z vývoja v jednotlivých členských štátoch a zohľadniť ich pri ďalších cykloch koordinácie. Európsky semester sa začína ročným prieskumom rastu.

Na začiatok

Čo je to ročný prieskum rastu?

Komisia predloží správu, v ktorej vyhodnotí hlavné ekonomické výzvy, ktorým čelí EÚ, a odporučí prioritné opatrenia na ich riešenie.

Na základe tejto správy lídri členských štátov formulujú na jarnom zasadnutí Európskej rady ekonomické usmernenia.

Na začiatok

Načo nám je dlhodobá stratégia, keď sme ešte nevyriešili súčasné problémy?

Ruka, ktorá vkladá euromincu do peňaženky © EÚ

Oživenie hospodárstva ostáva naďalej tou najakútnejšou prioritou. EÚ už prijala opatrenia na stabilizáciu bankového sektora a stimuláciu hospodárstva. Je však potrebné, aby sme vedeli, čo budeme robiť po doznení krízy.

EÚ je vystavená tlaku konkurentov a demografických zmien. Ak len obnovíme stav, ktorý vládol pred krízou, naše zaostávanie sa ešte viac prehĺbi.

Preto musíme už teraz začať pracovať na opatreniach, ktoré posilnia EÚ a jej konkurencieschopnosť.

Zavedenie reforiem si vyžaduje svoj čas. Ak máme ochrániť to najcennejšie z nášho spôsobu života, musíme reagovať už dnes.

Na začiatok

Ako nás stratégia chráni proti hlasom, ktoré pod vplyvom krízy volajú po zavedení protekcionistických opatrení?

Mnoho visacích zámkov, jeden z nich je odomknutý © iStockphoto

Stratégia by mala zatraktívniť vzájomnú spoluprácu medzi členskými štátmi a dokázať, že je výhodnejšia ako vzájomné súperenie.

Tento cieľ by sa mal dosiahnuť aj prostredníctvom vyššej miery transparentnosti, vďaka ktorej bude mať každý členský štát prehľad o tom, čo robia ostatné krajiny Únie. Komisia predkladá na základe monitoringu a partnerského porovnávania ročnú správu o pokroku, ktorý bol dosiahnutý pri plnení cieľov, a hlavných problémoch, ktoré sa vyskytli pri dodržiavaní lehôt a realizácii stratégie. EÚ podporuje výmenu overených postupov.

EÚ sa v rámci Európskej rady snaží motivovať členské štáty k intenzívnejšej spolupráci prostredníctvom politických odporúčaní adresovaným jednotlivým vládam. Ak sa tieto odporúčania nebudú dodržiavať alebo ak vnútroštátne stratégie naberú nesprávny smer, Komisia využije svoje nové právomoci vyplývajúce z Lisabonskej zmluvy a vydá politické napomenutie. V prípade potreby môžu byť na daný členský štát uvalené aj sankcie.

Na začiatok

Prečo stratégia nemá vlastný rozpočet?

Balíčky nových eurobankoviek © EU

Pretože peniaze samy o sebe nie sú riešením problémov. Kľúčom k dlhodobému, udržateľnému rastu je štrukturálna reforma a zmeny vo verejnom financovaní.

V situácii, keď sa krátia verejné výdavky, je mimoriadne dôležité, aby sa obmedzené zdroje využili na budovanie vedomostnej a inkluzívnej ekonomiky, ktorá efektívne využíva zdroje. Takto dosiahnu štáty vyššie príjmy a tlaky na verejné financie sa znížia.

EÚ už teraz financuje mnoho programov, ktoré je možné využiť na dosiahnutie týchto cieľov. Na obdobie 2007 – 2013 sa na projekty v oblasti výskumu a vývoja vyčlenilo 50 miliárd EUR, na oblasť konkurencieschopnosti 3 miliardy EUR a rozpočet pre projekty zamerané na celoživotné vzdelávanie predstavuje 7 miliárd EUR. Okrem toho je v rámci štrukturálnych fondov na rovnaké obdobie k dispozícii 227 miliárd EUR určených na regionálne financovanie.

Členské štáty by mali zrevidovať svoje verejné výdavky s cieľom zlepšiť kvalitu a efektivitu, a napriek významným finančným obmedzeniam nájsť možnosti investovania do udržateľného rastu.

Zároveň by sa mali preskúmať nové finančné modely (ako napríklad verejno-súkromné partnerstvá, znásobovanie účinku združovaním súkromných financií so zdrojmi EÚ alebo Európskej investičnej banky), ktoré umožňujú spoločné využívanie verejných a súkromných zdrojov a maximalizáciu finančných efektov.

Na začiatok

Načo nám je nová stratégia? Prečo sa radšej nevyužijú existujúce nástroje?

Ozubené kolesá © EÚ

Stratégia Európa 2020 mobilizuje všetky existujúce politiky EÚ, ako aj právne, finančné a koordinačné nástroje.

EÚ zabezpečuje úspešné splnenie cieľov stratégie prostredníctvom posilnenia hlavných mechanizmov, ktoré má k dispozícii: politiky v oblasti jednotného trhu (podpora vyššej miery ekonomickej integrácie), priemyselnej politiky a vonkajšej hospodárskej a obchodnej agendy.

Na začiatok

Spojí sa stratégia Európa 2020 s paktom stability a rastu?

Dve oká kovovej reťaze © EÚ

Nie – Komisia takýto krok neplánuje.

Pakt je dôležitým nástrojom na konsolidáciu verejných financií a stimulovanie rastu. Má však svoj vlastný mechanizmus, ktorý musí ostať zachovaný.

Nakoľko sa však rozpočtová politika a štrukturálne reformy navzájom ovplyvňujú, pakt stability a rastu a stratégia Európa 2020 musia byť realizované v úzkej súčinnosti.

Preto sa od vlád členských štátov vyžaduje, aby svoje ročné reformné programy, konvergenčné programy alebo programy stability predkladali naraz (v apríli).

Na začiatok

Prečo sa v stratégii Európa 2020 navrhujú opatrenia v oblastiach, ktoré spadajú do kompetencie členských štátov (napr. vzdelávanie a zamestnanosť)?

Európske vlajky pred budovou Berlaymont © EÚ

Pretože koordinácia na úrovni EÚ posilní úsilie zamerané na zachovanie našej konkurencieschopnosti. EÚ nezasahuje do týchto oblastí, len ponúka výhody, ktoré vyplývajú z jej postavenia, a predkladá odporúčania, ktoré by mali pomôcť členským štátom.

EÚ sa snaží pomôcť, pretože ide o veľa – aby si Únia mohla udržať svoj sociálny štandard aj v situácii, keď jej obyvateľstvo starne, potrebuje silný ekonomický rast a vysokú mieru zamestnanosti.

Reformné návrhy EÚ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré stratégia obsahuje, by mali ľuďom pomôcť osvojiť si také pracovné zručnosti, ktoré budú vyžadované v nových ekonomických podmienkach.

Na začiatok

Aký priestor dostali občania a zainteresované strany pri formovaní stratégie?

Dve osoby kričiace do megafónov © EÚ

Verejná konzultácia o stratégii sa uskutočnila v roku 2009. Skupiny a jednotlivci z EÚ a iných krajín zaslali viac ako 1 400 príspevkov English.

Medzi respondentmi boli národné a regionálne vlády, odbory, podniky, MVO, experti, spotrebiteľské združenia a približne 500 občanov.

Komisia zohľadnila tieto príspevky English pri tvorbe stratégie.

Na začiatok