AA+A++Verze pro tiskMapa stránekRSSRSS

Jaký je rozdíl mezi strategií Evropa 2020 a Lisabonskou strategií, která ji předcházela?

Hospodářský růst a zaměstnanost – Společně pro budoucnost Evropy © EU

Strategie Evropa 2020 se opírá o nabyté zkušenosti z předchozí strategie. Zohledňuje, čeho se dosáhlo – tj. správně se určily cíle pro růst a zaměstnanost (od roku 2000 bylo vytvořeno 18 milionů nových pracovních míst), ale řeší i nedostatky předešlé strategie (neodpovídající realizace, velké rozdíly mezi členskými státy EU v tempu a rozsahu prováděných reforem).

V nové strategii se také berou v úvahu změny, ke kterým v EU od roku 2000 došlo, zejména naléhavá potřeba zotavit se z hospodářské krize.

Co nového oproti minulosti strategie Evropa 2020 přináší?

1. Nový druh hospodářského růstu (inteligentní, udržitelný a podporující začlenění), jehož lze dosáhnout zejména:

  • zvýšením úrovně kvalifikace a (celoživotního) vzdělávání
  • podporou výzkumu a inovací
  • širším využitím inteligentních sítí a rozvíjením digitální ekonomiky
  • modernizací průmyslu
  • účinnějším využíváním energie a zdrojů.

2. Rozhodnější styl řízení využívající:

  • pravidelné a transparentní sledování
  • rozhodování na nejvyšší politické úrovni, tj. Evropské radě.

Komise tento postup řídí a využívá při tom nových nástrojů, které zavedla Lisabonská smlouva: doporučení, případně politická varování, u závažnějších průtahů i možnost uložení pokut.

3. Užší ekonomická spolupráce

Podle nového způsobu koordinace hospodářské politiky, tzv. evropského semestru, musí členské státy předkládat vnitrostátní zprávy o reformách a o konvergenčním a stabilizačním procesu ve stejnou dobu. Jejich programy reforem se proto musí opírat o solidní finanční základ.

K účinnému a včasnému provádění strategie také přispívá přísné sledování během evropského semestru, jasné a měřitelné cíle (na úrovni EU i členských států) a důkladný dohled.

Začátek stránky

Co je evropský semestr?

Je to určité období v první polovině roku, v němž členské státy překládají Komisi zprávy o pokroku v realizaci:

Komise může během tohoto období poskytovat členským státům poradenství v oblasti jednotlivých politik a doporučení ještě před tím, než členské státy dokončí přípravu svých rozpočtů. Díky tomu mohou členské země lépe koordinovat své hospodářské politiky, jelikož mají k dispozici společný hospodářský program EU již v době, kdy připravují podobu svých vnitrostátních politik.

Pro EU to znamená, že může včas zaregistrovat vývoj v jednotlivých členských státech a zahrnout své poznatky do dalšího jednání o koordinaci politik. Evropský semestr začíná zveřejněním roční analýzy růstu.

Začátek stránky

Co je roční analýza růstu?

Je to zpráva, ve které Komise hodnotí hlavní ekonomické výzvy, jímž EU čelí, a doporučuje prioritní opatření, jež je nutné přijmout.

Na základě této zprávy vydávají vedoucí představitelé členských zemí na svém jarním zasedání pokyny, ve kterých nabízejí možná řešení situace.

Začátek stránky

K čemu potřebujeme dlouhodobou strategii, když naléhavé problémy se musí řešit tady a teď?

Ruka dávající eurominci do peněženky © EU

Hospodářské oživení je stále bezprostřední prioritou a EU již přijala opatření, která vedou ke stabilizaci bankovnictví a stimulaci hospodářské činnosti. Musíme se ale také zamyslet nad tím, jak dál po krizi.

EU je pod neustálým tlakem světové konkurence a nepříznivého demografického vývoje. Pokud se vrátíme do stavu, který panoval před krizí, pouze tím zdůrazníme náš neúspěch.

Proto musíme nyní začít vytvářet podmínky pro to, aby měla Evropská unie silnější a konkurenceschopnější ekonomiku.

Realizace reforem je dlouhodobou záležitostí, a proto je nutné je zahájit co nejdříve, abychom si uchránili to, čeho si na našem způsobu života nejvíce ceníme.

Začátek stránky

Jak chce strategie zabránit protekcionistickým snahám, které se kvůli krizi vynořily?

Několik visacích zámků, ale pouze jeden je odemknutý © iStockphoto

Strategie se zaměří na to, aby bylo pro členské státy EU výhodnější spolupracovat, než si vzájemně konkurovat.

Toho chce dosáhnout větší transparentností, tj. aby každá země věděla, co dělají ostatní. Komise sleduje a porovnává výsledky jednotlivých států a své závěry uvádí ve výroční zprávě o pokroku v plnění cílů. Zároveň upozorňuje na oblasti, ve kterých došlo k prodlevám a kde realizace strategie zaostává. V této souvislosti může být velmi prospěšná výměna osvědčených postupů.

Evropská unie vybízí členské státy, aby prohloubily vzájemnou spolupráci. Z tohoto důvodu jim adresuje politická doporučení (prostřednictvím Evropské rady). Pokud se členské státy těmito doporučeními neřídí nebo pokud se jejich politická rozhodnutí ubírají špatným směrem, využije Komise nové pravomoce, které získala díky Lisabonské smlouvě, a zašle členskému státu politické varování, nebo mu případně vyměří pokutu.

Začátek stránky

Proč strategie nedisponuje svým vlastním rozpočtem?

Archy nových eurobankovek © EU

Problém nevyřešíme tím, že do něj vložíme peníze. Dlouhodobý a udržitelný růst vyžaduje provádění reforem, jak strukturálních, tak způsobu využívání veřejných finančních prostředků.

Máme-li napjatý rozpočet, je o to důležitější vynaložit omezené prostředky na rozvoj inteligentní a udržitelné ekonomiky, která podporuje začlenění všech do společnosti. Taková ekonomika bude dlouhodobě vytvářet vyšší příjem a odstraní problémy veřejných financí.

Evropská unie již vynakládá finanční prostředky na řadu programů, jejichž výsledky lze využít k dosažení těchto cílů. Například v letech 2007 až 2013 je na výzkumné projekty vyčleněno více než 50 miliard eur, na konkurenceschopnost a inovace více než 3 miliardy eur a na celoživotní učení téměř 7 miliard eur. K těmto částkám je třeba připočíst dalších 277 miliard eur určených na financování regionálních projektů ze strukturálních fondů.

Členské státy by měly provést revizi svých veřejných výdajů a zvýšit jejich kvalitu a účelnost. I přes rozpočtová omezení, která nyní mají, by měly najít prostředky na investice do udržitelného růstu.

Současně se musí vyzkoušet nové modely financování (např. partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem, využívání financí EU nebo EIB apod.), aby bylo možné dát dohromady veřejné a soukromé finanční prostředky a maximalizovat jejich účinek.

Začátek stránky

Nebylo by lepší využívat nástroje, které již existují, než se pouštět do nových oblastí?

Ozubená kola © EU

Strategie Evropa 2020 počítá s využitím všech stávajících politik EU, nástrojů a právních předpisů, jakož i finančních a koordinačních opatření.

K zajištění úspěchu strategie Evropa 2020 využívá Evropská unie některé ze svých hlavních nástrojů: politiku jednotného trhu (prosazovat daleko větší ekonomickou integraci), průmyslovou politiku a vnější program EU v ekonomické a obchodní oblasti.

Začátek stránky

Bude Pakt o stabilitě a růstu sloučen se strategií Evropa 2020?

Dva spojené články řetězu © EU

Ne, to Komise nemá v úmyslu.

Pakt je důležitý nástroj pro konsolidaci veřejných financí a stimulaci růstu. Má svoje vlastní mechanismy, které musí fungovat dál.

Jelikož však rozpočtová politika ovlivňuje strukturální reformy a naopak, musí být zajištěna úzká spolupráce mezi Paktem o stabilitě a růstu a strategií Evropa 2020.

Z tohoto důvodu se po členských státech požaduje, aby předkládaly své roční programy reforem, konvergenční programy a programy stability ve stejnou dobu (vždy v dubnu).

Začátek stránky

Proč strategie Evropa 2020 navrhuje akce v oblastech, které řídí členské státy, např. ve vzdělávání nebo politice zaměstnanosti?

Evropské vlajky před sídlem Komise (budova Berlaymont v Bruselu) © EU

Protože bitvu za udržení konkurenceschopnosti Evropy máme šanci vyhrát, pokud budeme koordinovat činnost na úrovni EU. Evropská unie do těchto politických oblastí nezasahuje, ale jelikož o nich má celkový přehled, může dávat doporučení, která mohou jednotlivým zemím pomoci.

Evropská unie se snaží pomoci, protože je hodně v sázce. Evropa potřebuje větší hospodářský růst a vyšší míru zaměstnanosti, aby si udržela úroveň své sociální ochrany, zejména za současné demografické situace.

Musí dát lidem možnost, aby získali potřebnou kvalifikaci a uspěli v nových ekonomických podmínkách. Proto jsou ve strategii navrhovány reformy ve vzdělávání a odborné přípravě.

Začátek stránky

Jak důležitý byl názor odborné veřejnosti a občanů při vytváření této strategie?

Dva lidé křičí do megafonu © EU

V roce 2009 se k návrhu strategie vyjádřili lidé z nejrůznějších skupin nejen v Evropě. Ve veřejné konzultaci English předložili více než 1 400 příspěvků.

Konzultace se zúčastnily vlády členských států, regionální samosprávy, odbory, podniky, nevládní organizace, akademická obec, organizace spotřebitelů a asi 500 jednotlivců.

Při vytváření strategie brala Komise tyto názory English v úvahu.

Začátek stránky