Каква е разликата между „Европа 2020“ и предхождащата я Лисабонска стратегия?

Растеж и работни места - да работим заедно за бъдещето на Европа © ЕС

„Европа 2020“ се базира на натрупания опит от лисабонската стратегия, признавайки нейните силни страни (подходящо избрани цели за растеж и създаване на работни места; 18 млн. нови работни места, създадени от 2000 г. насам), но обръщайки особено внимание на нейните слабости (незадоволително изпълнение с големи различия между държавите от ЕС по отношение на скоростта и задълбочеността на реформите).

Освен това новата стратегия отразява и промените в положението в Европа от 2000 г. насам, по-конкретно във връзка с непосредствената нужда от възстановяване от икономическата криза.

Какво ново ще донесе стратегията „Европа 2020“?

1. Нов тип растеж (интелигентен, устойчив и приобщаващ), който трябва да се постигне главно чрез:

  • повишаване на нивото на уменията и на качеството на образованието и обучението (през целия живот);
  • насърчаване на изследванията и иновациите;
  • по-широко използване на интелигентни мрежи и на цифровата икономика;
  • модернизиране на индустрията;
  • по-добра енергийна и ресурсна ефективност.

2. По-добро управление чрез:

  • редовен и прозрачен мониторинг
  • ръководство на най-високо политическо равнище – Европейски съвет.

Комисията ръководи процеса и използва новите инструменти, въведени от лисабонската стратегия – препоръки, политически предупреждения, когато са необходими, а при сериозни забавяния – и възможността за санкции.

3. По-строга икономическа координация

Според новото споразумение за икономическа координация – „европейския семестър“ – правителствата от ЕС ще представят едновременно доклади за икономическите реформи, за стабилността и за конвергенцията, поради което ще е необходимо да гарантират стабилно финансиране за своите програми за реформи.

Ефективното и навременно изпълнение се подпомага и от засилен мониторинг по време на европейския семестър, ясни и измерими цели (на европейско и национално равнище) и строг контрол.

Начало на страницата

Какво представлява „европейският семестър“?

Това е период от време през първата половина на всяка година, в който правителствата докладват на Комисията едновременно за извършения напредък по:

През този период Комисията може да дава политически насоки и да отправя препоръки към правителствата преди финализиране на националните бюджети. Това ще помогне на страните членки по-добре да координират своите икономически политики, извличайки полза от общата икономическа програма на ЕС и същевременно приспособявайки своите политики към конкретните нужди на национално равнище.

Освен това по този начин ЕС ще може да извлича навременни поуки от развитието в отделни страни, които да бъдат взети под внимание при бъдещото координиране. Европейският семестър започва с публикуването на годишния обзор на растежа.

Начало на страницата

Какво представлява годишният обзор на растежа?

Това е доклад, представян от Комисията и съдържащ оценка на главните икономически предизвикателства пред ЕС, както и препоръки за приоритетни мерки за справяне с тях.

По време на пролетното си заседание отчитайки съдържанието на доклада, европейските лидери ще дават насоки за възможностите за преодоляване на трудностите.

Начало на страницата

Защо ни е необходим дългосрочен план при положение, че все още се борим ден за ден?

Ръка, пускаща евро монета в портмоне © ЕС

Възстановяването все още е пръв приоритет, поради което ЕС вече предприе действия за стабилизиране на банковия сектор и за стимулиране на икономическата дейност. Въпреки това трябва да гледаме и отвъд настоящата криза.

Съюзът вече е под натиска на конкурентите и демографските промени. Завръщането ни към предкризисното положение само ще доведе до още по-голямо изоставане.

Поради това трябва да започнем от днес да разработваме мерките, които ще направят ЕС по-силен и по-конкурентоспособен в бъдеще.

Реформите също отнемат време - трябва да започнем сега, ако искаме да запазим най-ценното от настоящия ни начин на живот.

Начало на страницата

По какъв начин стратегията предпазва от появилите се в резултат на кризата призиви за по-протекционистки икономически политики?

Много малки катинари, един от които е отключен © iStockphoto

Стратегията създава условия, при които за държавите от ЕС е по-привлекателно да работят заедно, отколкото да се конкурират.

Тя постига това чрез по-голяма прозрачност, при която за всички държави е възможно да видят какво правят останалите. Въз основа на наблюдение и сравнение на постиженията Комисията изготвя годишен доклад, подчертаващ постигнатия по отношение на целите напредък и посочващ закъсненията и незадоволителното изпълнение. Насърчава се силно обменът на добри практики.

ЕС се стреми да засили сътрудничеството между държавите и посредством политически препоръки, насочени към правителствата (в рамките на Европейския съвет). При неспазване на препоръките или ако националните политики не вървят в правилната посока, Комисията ще използва новите си, получени по силата на Лисабонския договор, правомощия и ще издава политически предупреждения, а като крайна мярка ще налага и санкции.

Начало на страницата

Защо стратегията не разполага със свой собствен бюджет?

Нови, ненарязани евро банкноти © ЕС

Тъй като хвърлянето на пари по проблемите не е решение. Ключът към дългосрочен, устойчив растеж е реформа – както структурна реформа, така и промени в публичните разходи.

При ограничени бюджети е още по-важно оскъдните ресурси да бъдат насочвани към постигането на интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика. Това ще доведе и до по-големи приходи в дългосрочен план и ще улесни публичното финансиране.

ЕС вече финансира множество програми, които биха могли да бъдат насочени към целите на стратегията. Например между 2007 г. и 2013 г. над 50 млрд. евро са предвидени за проекти в областта на изследванията и развитието, над 3 млрд. – за проекти за конкурентоспособност и иновации и близо 7 млрд. – за обучение през целия живот. Всичко това е в допълнение на регионалното финансиране от структурните фондове за същия период в размер на 277 млрд. евро.

Правителствата на ЕС се насърчават да преразгледат публичните си разходи, за да повишат качеството и ефективността и въпреки значителните фискални ограничения да намерят начин да инвестират в устойчивия растеж.

Същевременно трябва да бъдат изпробвани нови финансови модели (като например публично-частни партньорства, увеличаване на финансирането от ЕС или Европейския инвестиционен фонд и др.) за обединяване на ресурсите на публичния и частния сектор и за постигане на максимални резултати.

Начало на страницата

Защо да не използваме вече съществуващи инструменти вместо да навлизаме в нови области?

Зъбчати колела © ЕС

„Европа 2020“ мобилизира всички съществуващи политики на ЕС, инструменти и закони, както и финансови и координационни инструменти.

По-конкретно ЕС укрепва някои от основните средства, с които разполага, за да гарантира постигане на целите на „Европа 2020“: политиките за единния пазар (насърчаване на по-голяма икономическа интеграция), промишлената политика и програмата за външни икономически отношения и търговия.

Начало на страницата

Ще бъде ли обединен Пактът за стабилност и растеж със стратегията „Европа 2020“?

Две халки от метална верига © ЕС

Не - Комисията не възнамерява да направи това.

Пактът е важен инструмент за консолидиране на публичните финанси и стимулиране на растежа, но има свои собствени механизми, които трябва да останат в действие.

Въпреки това, тъй като бюджетната политика влияе на структурните реформи и обратно, Пактът за стабилност и растеж и „Европа 2020“ трябва да работят в тясно сътрудничество.

Поради тази причина от правителствата на страните членки се изисква да представят своите национални програми за реформи и програмите за стабилност и конвергенция по едно и също време (през април).

Начало на страницата

Защо „Европа 2020“ предлага действия в области, управлявани от правителствата на страните членки, като например образование и заетост?

Европейски знамена пред сградата „Берлемон“ © ЕС

Тъй като координацията на равнище ЕС може да бъде от полза за действията за поддържане на конкурентоспособността на Европа. ЕС не се меси в тези политики, а просто използва общия си поглед върху тях, за да прави препоръки в помощ на отделните държави.

Тъй като залозите са високи, ЕС се опитва да помогне. Европа се нуждае от силен икономически растеж и висока заетост, за да поддържа своите нива на социална защита, особено в условията на застаряване на населението.

Това означава на хората да бъдат дадени уменията, необходими им за успех при новите икономически обстоятелства, поради което стратегията предлага реформи в образованието и обучението.

Начало на страницата

Какъв е приносът в изготвянето на стратегията на заинтересованите лица и гражданите?

Мъж и жена викат в мегафони © ЕС

Много различни групи от ЕС и извън него изпратиха повече от 1400 коментара English в отговор на публикувана през 2009 г. обществена консултация за стратегията.

В консултацията участваха национални и регионални правителства, профсъюзи, предприятия, неправителствени организации, представители на академичните среди, потребителски организации и около 500 частни лица.

Комисията взе под внимание тези коментари English при изготвянето на стратегията.

Начало на страницата