AA+A++UtskriftsversionÖversiktRSSRSS

Information till dig som svarar

:
:
:
:

:
:
Organisationstyp*:


:
Vilket eller vilka områden gäller dina svar?*:


:
:
Ditt svar (markera relevant ruta)*:


Bakgrund till samrådet

Europa 2020 är EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla som inleddes i mars 2010. Målet är att EU ska bli en kunskapsbaserad, konkurrenskraftig ekonomi samtidigt som vi vill behålla EU:s sociala marknadsekonomiska modell och förbättra resurseffektiviteten. Strategin utformades som ett partnerskap mellan EU och medlemsländerna med tillväxt och fler jobb som drivkraft.

Europa 2020-strategin bygger på fem övergripande mål för sysselsättning, forskning och utveckling (FoU), klimat och energi1, utbildning samt kampen mot fattigdom och socialt utanförskap. Strategin omfattar också en serie handlingsprogram – så kallade flaggskeppsinitiativ – på sju olika områden som är viktiga för tillväxten, nämligen innovation, den digitala ekonomin, sysselsättning och unga, industripolitik, fattigdom och resurseffektivitet. För att nå målen för strategin vidtas också EU-åtgärder på andra områden, till exempel den inre marknaden, EU-budgeten och EU:s utrikespolitiska agenda.

Europa 2020-strategin genomförs och följs upp inomden europeiska planeringsterminen, den årliga cykeln för samordning av ekonomi- och finanspolitiken på EU-nivå. Planeringsterminen omfattar diskussioner mellan EU-institutionerna om de övergripande prioriteringarna, årliga åtaganden från medlemsländerna och landsspecifika rekommendationer som kommissionen utarbetar och som stats- och regeringscheferna i Europeiska rådet godkänner. EU-länderna ska sedan beakta rekommendationerna när de lägger fast sin politik och sina budgetar. Tillsammans med EU-budgeten är de landsspecifika rekommendationerna de viktigaste instrumenten för att genomföra Europa 2020-strategin.

Efter fyra år med strategin har kommissionen nu föreslagit en översyn, vilket Europeiska rådet godkände på sitt möte den 20–21 mars 2014. Den 5 mars 2014 antog kommissionen meddelandet ”En genomgång av strategin Europa 2020 för smart, hållbar tillväxt för alla” (meddelande pdf - 129 KB [129 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) och bilagor pdf - 889 KB [889 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) ). Där drar kommissionen en del lärdomar av de första åren med strategin. Mot bakgrund av genomgången och den gradvisa ekonomiska återhämtningen är det dags att fundera över hur strategin ska utformas för de kommande åren.

Med hjälp av frågorna i vårt samråd vill vi få dina synpunkter på lärdomarna efter de första åren med Europa 2020-strategin. Vi vill också veta vilka faktorer vi bör ta hänsyn till för att vidareutveckla strategin så att den blir en tillväxtstrategi för EU efter krisen. 

1 I januari 2014 presenterade kommissionen en klimat- och energipolitisk ram för 2020–2030. De nya målen är bland annat en sänkning av växthusgasutsläppen med 40 procent jämfört med nivån 1990, ett bindande mål för EU om att de förnybara energikällornas andel ska vara minst 27 procent och förnyade ambitioner för energieffektivitet.

Välj hur du vill svara på enkäten*:
1. Utvärdering av Europa 2020-strategins genomförande mellan 2010 och 2014

Innehåll och genomförande
Verktyg
2. Anpassning av Europa 2020-strategin: en tillväxtstrategi för EU efter krisen

Innehåll och genomförande

Verktyg* obligatorisk uppgift