AA+A++Verzia na tlačMapa lokalityRSSRSS

Informácie o respondentoch

:
:
:
:

:
:
Druh organizácie*:


:
Hlavné oblasti, ktorých sa týka váš príspevok*:


:
:
Vaša odpoveď (označte pole, ktoré ste vybrali)*:


Východiská pre verejnú konzultáciu

Stratégia Európa 2020 bola spustená v marci 2010 ako stratégia EÚ na podporu inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Jej cieľom je dosiahnuť konkurencieschopnú európsku ekonomiku založenú na vedomostiach a zároveň zachovať model sociálneho trhového hospodárstva EÚ a zlepšiť energetickú účinnosť. Preto bola predstavená ako partnerstvo medzi EÚ a jej členskými štátmi poháňané podporou rastu a pracovných miest.

Základ stratégie Európa 2020 tvorí päť hlavných cieľov v oblastiach zamestnanosti, výskumu a vývoja, klímy a energetiky1, vzdelávania a boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. V stratégii sa takisto stanovujú akčné programy (tzv. hlavné iniciatívy) v siedmich oblastiach, ktoré sa považujú za kľúčové hnacie sily rastu: inovácia, digitálne hospodárstvo, zamestnanosť, mládež, priemyselná politika, boj proti chudobe a efektívne využívanie zdrojov. Ciele stratégie sú podporované aj opatreniami na úrovni EÚ v oblastiach, akými sú jednotný trh, rozpočet EÚ a program vonkajších vzťahov EÚ.

Vykonávanie a monitorovanie stratégie Európa 2020 sa uskutočňuje v rámci ročného cyklu koordinácie hospodárskych a rozpočtových politík na úrovni EÚ – európskeho semestra. Európsky semester zahŕňa diskusie medzi inštitúciami EÚ o všeobecných prioritách, ročných záväzkoch členských štátov a odporúčaniach pre jednotlivé krajiny, ktoré pripravuje Komisia a ktoré schvaľujú na najvyššej úrovni hlavní predstavitelia Európskej rady. Od členských krajín sa očakáva, že následne tieto odporúčania uplatnia v rámci svojich politík a rozpočtov. Odporúčania pre jednotlivé krajiny predstavujú spolu s rozpočtom EÚ hlavné nástroje na vykonávanie stratégie Európa 2020.

Európska rada 20. – 21. marca 2014 odsúhlasila návrh Komisie na zhodnotenie prvých štyroch rokov stratégie Európa 2020. 5. marca 2014 Komisia prijala oznámenie nazvané Hodnotenie stratégie Európa 2020 pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast (Oznámenie pdf - 129 KB [129 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) a Prílohy pdf - 889 KB [889 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)  z 5. marca 2014), v ktorom uvádza skúsenosti z prvých rokov vykonávania stratégie. Nadväzujúc na tieto prvé výsledky a v kontexte postupného oživenia európskeho hospodárstva prišiel čas na to, aby sa prehodnotila forma tejto stratégie na najbližšie roky.

Prostredníctvom týchto otázok chceme zistiť váš názor na skúsenosti z prvých rokov stratégie Európa 2020, ako aj na prvky, ktoré sa majú zohľadniť pri jej ďalšom rozvoji s cieľom vytvoriť pokrízový rast stratégie EÚ. 

1 V januári 2014 Komisia spustila rámec pre politiky v oblasti energetiky a klímy do roku 2030. Medzi hlavné ciele nového rámca patria zníženie skleníkových plynov o 40 % oproti úrovni z roku 1990, celoeurópsky záväzný cieľ pre využívanie energie z obnoviteľných zdrojov aspoň na úrovni 27 % a obnovené ambície pre politiky energetickej účinnosti.

Vyberte spôsob predkladania príspevkov*:
1. Hodnotenie stratégie Európa 2020 za obdobie 2010 – 2014

Obsah a vykonávanie
Nástroje
2. Prispôsobenie stratégie Európa 2020: stratégia rastu pre Európu v období po kríze

Obsah a vykonávanie

Nástroje* povinné pole