AA+A++Wersja do drukuMapa stronyRSSRSS

Informacje o respondentach

:
:
:
:

:
:
Rodzaj organizacji*:


:
Najważniejsze dziedziny, których dotyczy Państwa odpowiedź*:


:
:
Państwa odpowiedź (proszę zaznaczyć odpowiednie okienko)*:


Konsultacje społeczne – wprowadzenie

Unijna strategia „Europa 2020”, której celem jest wspieranie inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego integracji społecznej wzrostu gospodarczego, została zainicjowana w marcu 2010 r.  Dąży ona do zbudowania opartej na wiedzy, konkurencyjnej gospodarki europejskiej przy jednoczesnym zachowaniu europejskiego modelu społecznej gospodarki rynkowej i bardziej efektywnym wykorzystaniu zasobów. Realizowana jest w ramach współpracy UE i jej państw członkowskich, która ma na celu wspieranie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

Strategia „Europa 2020” jest oparta na pięciu celach głównych w dziedzinie zatrudnienia, badań i rozwoju, klimatu i energii1, edukacji oraz walki z wykluczeniem społecznym. Strategia określa również szereg programów działań, zwanych „inicjatywami przewodnimi”, w siedmiu obszarach uznanych za priorytetowe dla pobudzenia wzrostu gospodarczego. Obszary te to: innowacje, gospodarka cyfrowa, zatrudnienie, młodzież, polityka przemysłowa, ubóstwo i efektywne gospodarowanie zasobami. Realizację celów strategii wspiera się również poprzez działania na szczeblu UE w obszarach takich jak jednolity rynek, budżet UE oraz działania zewnętrzne UE.

Wdrażanie i monitorowanie strategii „Europa 2020” odbywa się w ramach europejskiego semestru, rocznego cyklu koordynacji polityki gospodarczej i budżetowej na poziomie UE. Europejski semestr obejmuje dyskusje między instytucjami UE w zakresie szerokich priorytetów, rocznych zobowiązań państw członkowskich, a także zaleceń dla poszczególnych krajów opracowanych przez Komisję i zatwierdzonych na najwyższym szczeblu przez przywódców państw w Radzie Europejskiej. Państwa członkowskie powinny następnie uwzględnić te zalecenia w swoich budżetach i w poszczególnych dziedzinach polityki. Zalecenia dla poszczególnych krajów w połączeniu z budżetem unijnym są najważniejszymi instrumentami realizacji strategii „Europa 2020”.

Po czterech latach wprowadzania w życie strategii Komisja zaproponowała, a Rada Europejska na spotkaniu w dniach 20-21 marca 2014 r. zgodziła się, aby rozpocząć przegląd strategii „Europa 2020”. 5 marca 2014 r. Komisja przyjęła komunikat „Podsumowanie strategii „Europa 2020” na rzecz zatrudnienia i inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu” (komunikat pdf - 129 KB [129 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) wraz z załącznikami pdf - 889 KB [889 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) ), w którym opisano doświadczenia zgromadzone w ciągu pierwszych lat realizacji strategii. Na ich podstawie i w kontekście stopniowego ożywienia gospodarczego w krajach UE należy zastanowić się nad kształtem strategii w nadchodzących latach.

Za pośrednictwem pytań zawartych w ankiecie chcielibyśmy zasięgnąć Państwa opinii na temat doświadczeń związanych z pierwszymi latami realizacji strategii „Europa 2020” oraz elementów, jakie należy uwzględnić w niej w przyszłości, aby stworzyć strategię wzrostu gospodarczego dla Europy wychodzącej z kryzysu. 

1W styczniu 2014 r. Komisja wprowadziła ramy polityki w zakresie klimatu i energii do 2030 r. Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 40 proc. poniżej poziomu z 1990 r., ogólnounijny wiążący cel dotyczący wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w wysokości przynajmniej 27 proc. i nowe, ambitne strategie w zakresie efektywności energetycznej są jednymi z głównych celów tej nowej polityki.

Proszę wybrać sposób przesłania swojej odpowiedzi.*:
1. Przegląd: strategia „Europa 2020” w latach 2010–2014

Założenia i realizacja
Narzędzia
2. Przyjęcie strategii „Europa 2020”: strategia na rzecz wzrostu gospodarczego dla Europy wychodzącej z kryzysu

Założenia i realizacja

Narzędzia* pole obowiązkowe