AA+A++Leagan clóLéarscáil suímhRSSRSS

Eolas faoi na freagróirí

:
:
:
:

:
:
Cineál eagrais*:


:
Príomhréimsí lena mbaineann d'aighneacht*:


:
:
Do fhreagra (cuir tic sa bhosca a roghnaigh tú)*:


Cúlra don chomhairliúchán poiblí

Seoladh an straitéis Eoraip 2020 i Márta 2010  mar straitéis an AE chun fás cliste, inbhuanaithe, cuimsitheach a chur chun cinn. Is é is aidhm di geilleagar iomaíoch eolas-bhunaithe Eorpach a bhaint amach agus samhail gheilleagar margaidh shóisialta an AE a chaomhnú agus éifeachtúlacht acmhainní a fheabhsú. Ceapadh é mar sin mar chomhpháirtíocht idir an AE agus a Bhallstáit arna tiomáint ag fás agus poist a chur chun cinn.

Tá cúig sprioc ceannlíne ag croí na straitéise Eoraip 2020 i réimsí na fostaíochta, an taighde agus na forbartha, na haeráide agus fuinnimh1, an oideachais agus an chomhraic i gcoinne na bochtaineachta agus an eisiaimh shóisialta. Leagann an straitéis amach freisin sraith clár gníomhaíochta, ar a dtugtar "tionscnaimh shuaitheanta", i seacht réimse a mheastar gurb iad is mó a chuireann fás chun cinn, is iad sin nuáil, an geilleagar digiteach, fostaíocht, an óige, beartas tionsclaíoch, bochtaineacht agus éifeachtúlacht acmhainní. Tacaítear le cuspóirí na straitéise le gníomhaíocht ar leibhéal an AE i réimsí amhail an margadh aonair, buiséad an AE agus clár oibre seachtrach an AE.

Eagraítear cur chun feidhme na straitéise Eoraip 2020 agus faireachán uirthi i gcomhthéacs an tSeimeastair Eorpaigh, timthriall bliantúil an chomhordaithe ar bheartais eacnamaíocha agus buiséadacha ar leibhéal an AE.  Tá i gceist leis an Seimeastar Eorpach plé i measc institiúidí an AE maidir le tosaíochtaí leathana, tiomantais bhliantúla ó na Ballstáit agus moltaí a bhaineann go sonrach le tíortha áirithe arna ullmhú ag an gCoimisiún agus formheasta ag an leibhéal is airde ag na ceannairí sa Chomhairle Eorpach. Ba cheart na moltaí sin a chur san áireamh i mbeartais agus i mbuiséid na mBallstát ansin. Mar sin, mar aon le buiséad an AE, is ionstraimí tábhachtacha na moltaí atá sonrach do gach tír ar leith do chur feidhme na straitéise Eoraip 2020.

Tar éis ceithre bliana, mhol an Coimisiún athbhreithniú ar an straitéis Eoraip 2020 a thosú, agus d'aontaigh Comhairle Eorpach an 20-21 Márta 2014 leis sin. An 5 Márta 2014, ghlac an Coimisiún Teachtaireacht "Breithniú ar an straitéis Eoraip 2020 maidir le fás cliste, inbhuanaithe, cuimsitheach" (Teachtaireacht pdf - 129 KB [129 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) agus Iarscríbhinní pdf - 889 KB [889 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) ), a bhain réamhcheachtanna as na chéad bhlianta de chur chun feidhme na straitéise. Ag tógáil ar na chéad torthaí agus i gcomhthéacs na ngeilleagar Eorpach a bheithe ag téarnamh de réir a chéile, is mithid machnamh ar chruth na straitéise do na blianta romhainn. .

Trí na ceisteanna seo, táimid ag iarraidh do thuairimí ar na ceachtanna a foghlaimíodh ó bhlianta tosaigh na straitéise Eoraip 2020 agus ar na heilimintí atá le cur san áireamh ina forbairt bhreise, d'fhonn straitéis fáis iar-ghéarchéime an AE a thógáil. 

1 In Eanáir 2014, sheol an Coimisiún creat do na beartais fuinnimh agus aeráide go dtí 2030. I measc phríomhchuspóirí an chreata nua tá astaíochtaí gáis cheaptha teasa a laghdú 40% faoi bhun leibhéal 1990, sprioc ceangailteach 27% ar a laghad ar fud an AE maidir le fuinneamh in-athnuaite, agus uaillmhianta athnuaite do bheartais éifeachtúlachta fuinnimh.

Conas d'aighneacht a chur isteach*:
1. Measúnú: an straitéis Eoraip 2020 le linn 2010‑14

Ábhar agus cur chun feidhme
Uirlisí
2. Oiriúnú na straitéise Eoraip 2020: straitéis fáis don Eoraip iar‑ghéarchéime

Ábhar agus cur chun feidhme

Uirlisí* réimse éigeantach