AA+A++TrükiversioonSaidi skeemRSSRSS

Vastajaid käsitlev teave

:
:
:
:

:
:
Organisatsiooni liik*:


:
Peamine valdkond/valdkonnad, mida Teie vastus hõlmab*:


:
:
Teie vastus (märgistage soovitud kastike)*:


Avaliku konsultatsiooni taust

Strateegia „Euroopa 2020” käivitati 2010. aasta märtsis ning see on ELi strateegia aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu edendamiseks. Sellega püütakse luua teadmistepõhine ja konkurentsivõimeline Euroopa majandus, säilitades samas ELi turumajanduse mudeli ning tõhustades ressursitõhusust. Seda nähti kui ELi ja tema liikmesriikide vahelist partnerlust, mille eesmärgiks oli majanduskasvu ja töökohtade loomise edendamine.

Strateegia „Euroopa 2020” tugineb viiele peamisele eesmärgile järgmistes valdkondades: tööhõive, teadusuuringud ja areng, kliima ja energeetika1, haridus ning vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastane võitlus. Strateegias sätestati ka mitmed tegevuskavad ehk „juhtalgatused” seitsmes valdkonnas, mida peetakse majanduskasvu ergutamise seisukohast kõige olulisemaks. Need on järgmised: innovatsioon, digitaalmajandus, tööhõive ja noored, tööstuspoliitika, vaesus ja ressursitõhusus. Strateegia eesmärke toetatakse ka ELi tasandil võetavate meetmetega sellistes valdkondades nagu ühtne turg, ELi eelarve ja ELi välistegevus.

Strateegiat „Euroopa 2020” rakendatakse ja jälgitakse Euroopa poolaasta kontekstis. See on majandus- ja eelarvepoliitika iga-aastane koordineerimistsükkel ELi tasandil. Euroopa poolaasta hõlmab ELi institutsioonide vahelisi arutelusid, mis käsitlevad ulatuslikke prioriteete, liikmesriikide iga-aastasi kohustusi ning riigipõhiseid soovitusi, mille valmistab ette komisjon ning millele kõrgeimal tasandil annavad oma heakskiidu juhid Euroopa Ülemkogu raames. Neid soovitusi tuleb kasutada liikmesriikide poliitika ja eelarve kujundamisel. Koos ELi eelarvega on riigipõhised soovitused peamiseks strateegia „Euroopa 2020” rakendamise vahendiks.

Pärast nelja aastat on komisjon teinud ettepaneku strateegia „Euroopa 2020” läbivaatamise kohta ning Euroopa Ülemkogu on selle oma 20.–21. märtsi 2014. aasta tippkohtumisel ka heaks kiitnud. 5. märtsil 2014 võttis komisjon vastu teatise aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia „Euroopa 2020” ülevaate kohta (teatis pdf - 129 KB [129 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) ja lisad pdf - 889 KB [889 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) ), milles võetakse kokku esialgsed õppetunnid, mis on saadud strateegia rakendamise esimestel aastatel. Toetudes asjaomastele esimestele tulemustele ning Euroopa riikide majanduse järkjärgulise taastumise kontekstis on aeg võtta luubi alla strateegia ülesehitus järgmisteks aastateks.

Asjaomaste küsimuste kaudu püüame teada saada Teie seisukohti strateegia „Euroopa 2020” esimeste aastate jooksul kogetu ning nende elementide kohta, mida tuleks arvesse võtta strateegia edasise arengu puhul, et töötada ELi jaoks välja kriisijärgne majanduskasvu strateegia. 

1 2014. aasta jaanuaris avaldas komisjon raamistiku energeetika- ja kliimapoliitika jaoks aastani 2030. Uue raamistiku peamised eesmärgid on muu hulgas järgmised: kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine 40% võrreldes 1990. aasta tasemega; kogu ELi hõlmav siduv eesmärk kasutada vähemalt 27% ulatuses taastuvenergiat ning uued ambitsioonid energiatõhususe poliitikas.

Valige viis, kuidas oma vastus esitada*:
1. Hindamine: strateegia „Euroopa 2020” ajavahemikul 2010–2014

Sisu ja rakendamine
Tööriistad
2. Strateegia „Euroopa 2020” kohandamine: kriisijärgse Euroopa majanduskasvu strateegia

Sisu ja rakendamine

Tööriistad* kohustuslik väli