Πληροφορίες σχετικά με τους συμμετέχοντες

:
:
:
:

:
:
Είδος οργάνωσης*:


:
Κύριος(κύριοι) τομέας(τομείς) που αφορά η απάντησή σας*:


:
:
Η απάντησή σας (μαρκάρετε το τετραγωνίδιο επιλογής σας)*:


Γενικές πληροφορίες σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» παρουσιάστηκε τον Μάρτιο του 2010 ως η στρατηγική της ΕΕ για την προώθηση μιας έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Αποσκοπεί στη δημιουργία μια ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής οικονομίας βασισμένης στη γνώση, διατηρώντας παράλληλα το μοντέλο της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς και βελτιώνοντας την ενεργειακή αποδοτικότητα. Η στρατηγική σχεδιάστηκε ως μια εταιρική σχέση ανάμεσα στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» είναι δομημένη με βάση πέντε πρωταρχικούς στόχους στους τομείς της απασχόλησης, της έρευνας και της ανάπτυξης, του κλίματος και της ενέργειας1, της εκπαίδευσης και της καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Η στρατηγική προβλέπει επίσης ορισμένα προγράμματα δράσης, γνωστά ως "εμβληματικές πρωτοβουλίες", σε επτά τομείς που θεωρούνται κινητήριες δυνάμεις της ανάπτυξης: καινοτομία, ψηφιακή οικονομία, απασχόληση, νεολαία, βιομηχανική πολιτική, φτώχεια και αποτελεσματική χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων. Η επίτευξη των στόχων της στρατηγικής αυτής επιδιώκεται επίσης με την ανάληψη δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε τομείς όπως η ενιαία αγορά, ο ενωσιακός προϋπολογισμός και η εξωτερική ατζέντα της ΕΕ.

Η εφαρμογή και η παρακολούθηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» έχουν επίσης ενταχθεί στο λεγόμενο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, τον κύκλο συντονισμού των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών των κρατών μελών, που λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, διεξάγονται συζητήσεις μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ για τις ευρύτερες προτεραιότητες της Ένωσης, τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν ετήσιες δεσμεύσεις και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρτίζει συστάσεις για κάθε κράτος μέλος χωριστά, οι οποίες εγκρίνονται σε ανώτατο επίπεδο από τους πρωθυπουργούς των κρατών μελών στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Οι συστάσεις αυτές ενσωματώνονται στη συνέχεια στις πολιτικές και τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών. Ως εκ τούτου, μαζί με τον προϋπολογισμό της ΕΕ, οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις, αποτελούν καίριας σημασίας μέσα για την εφαρμογή της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Μετά την παρέλευση τεσσάρων ετών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την επανεξέταση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και η πρότασή της έγινε δεκτή από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 20-21 Μαρτίου 2014. Στις 5 Μαρτίου 2014, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο «Απολογισμός της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" για μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (Ανακοίνωση pdf - 129 KB [129 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) και Παραρτήματα pdf - 889 KB [889 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) ) ), συνάγοντας προκαταρκτικά συμπεράσματα από τα πρώτα χρόνια εφαρμογής της στρατηγικής. Με βάση τα πρώτα αποτελέσματα και σε ένα πλαίσιο σταδιακής ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας, είναι πλέον καιρός να ξεκινήσουμε τον σχεδιασμό της στρατηγικής για τα επόμενα έτη.

Μέσω των ερωτήσεων που ακολουθούν, επιδιώκουμε να μάθουμε τις απόψεις σας για τα διδάγματα που προκύπτουν από τα πρώτα χρόνια εφαρμογής της στρατηγικής "Ευρώπη 2020", καθώς και για τα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την περαιτέρω ανάπτυξή της, ώστε να σχεδιάσουμε την αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ μετά την κρίση. 

1 Τον Ιανουάριο του 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε ένα πλαίσιο για τις ενεργειακές και κλιματικές πολιτικές με ορίζοντα το 2030. Μεταξύ των κυριότερων στόχων του νέου πλαισίου είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% κάτω από το επίπεδο του 1990, η δέσμευση όλων των κρατών μελών για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που να φτάνει τουλάχιστον το 27%, καθώς και νέες φιλοδοξίες για τις πολιτικές βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

Επιλέξτε τον τρόπο υποβολής της απάντησής σας*:
"1. Απολογισμός: η στρατηγική "Ευρώπη 2020" την περίοδο 2010-14"

Περιεχόμενο και υλοποίηση
Εργαλεία
"2. Προσαρμογή της στρατηγικής "Ευρώπη 2020": η αναπτυξιακή στρατηγική για την Ευρώπη μετά την κρίση"

Περιεχόμενο και υλοποίηση

Εργαλεία* υποχρεωτικό πεδίο