Информация за респондентите

:
:
:
:

:
:
Вид организация*:


:
Основни области, до които се отнасят вашите коментари*:


:
:
Вашият отговор (моля, поставете отметка в подходящата кутийка):*:


Информация във връзка с обществената консултация

През март 2010 г. ЕС даде начало на стратегията „Европа 2020“ за насърчаване на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Тя има за цел постигането на основана на знанията и конкурентоспособна европейска икономика, като в същото време се запази моделът на социална пазарна икономика на ЕС и се подобри ресурсната ефективност. Поради това тя бе замислена като партньорство между ЕС и държавите членки за насърчаване на растежа и заетостта.

Стратегията „Европа 2020“ е насочена към постигането на пет водещи цели в областта на заетостта, научноизследователската и развойна дейност, климата и енергетиката1, образованието и борбата с бедността и социалното изключване. Стратегията също така включва програми за действие, наречени водещи инициативи, в седем области, за които се смята, че са от основно значение за постигане на растеж — иновации, цифрова икономика, заетост и младеж, индустриална политика, бедност и ресурсна ефективност. Към постигането на целите на стратегията са ориентирани и действия на равнище ЕС в области като единен пазар, бюджет и външни отношения на Съюза.

Изпълнението и контролът на стратегията „Европа 2020“ се извършват в контекста на европейския семестър, годишния цикъл на координация на икономическите и бюджетните политики на равнище ЕС. Европейският семестър включва обсъждане на широки приоритети от страна на институциите на ЕС, годишни ангажименти на държавите членки и специфични за всяка държава препоръки, които се изготвят от Комисията и се одобряват на най-високо равнище от Европейския съвет. След това държавите членки трябва да включат тези препоръки в своите политики и бюджети. Специфичните за всяка държава препоръки заедно с бюджета на ЕС са основните инструменти за изпълнение на стратегията „Европа 2020“.

Четири години по-късно Европейската комисия предложи да започне преглед на изпълнението на стратегията и Европейският съвет прие това предложение на своето заседание на 20 — 21 март 2014 г. На 5 март 2014 г. Комисията прие съобщението „Преглед на резултатите от стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ (съобщение pdf - 129 KB [129 KB] čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) и приложения pdf - 889 KB [889 KB] čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) ), в което се правят предварителни изводи за първите години на изпълнение на стратегията. Въз основа на тези първи резултати и в контекста на постепенно възстановяване на европейските икономики е време да се помисли за съдържанието на стратегията през следващите години.

Чрез тези въпроси търсим вашето мнение относно поуките от първите години на изпълнение на стратегията „Европа 2020“ и елементите, които трябва да се вземат предвид при нейното по-нататъшно развитие, за да се създаде стратегия на ЕС за растеж след кризата. 

1 През януари 2014 г. Комисията публикува рамка за политиките в областта на енергетиката и климата до 2030 г. Сред основните цели на новата рамка са намаляване на емисиите на парникови газове с 40% спрямо равнището през 1990 г., задължителна за целия ЕС цел за постигане на дял на възобновяемата енергия от най-малко 27% и подновени амбиции по отношение на политиките за енергийна ефективност.

Как желаете да изпратите вашите коментари и предложения:*:
1. Преглед на изпълнението на стратегията „Европа 2020“ през периода 2010 — 2014 г.

Съдържание и изпълнение
Инструменти
2. Адаптиране на стратегията „Европа 2020“: стратегия за растеж в Европа след кризата

Съдържание и изпълнение

Инструменти* задължително поле