Ścieżka nawigacji

AA+A++Wersja do drukuMapa stronyRSSRSS

Najważniejsze obszary − porównanie wyników państw członkowskich

Podsumowania według tematu zostały opracowane z myślą o ułatwieniu porównywania wyników różnych państw członkowskich i przedstawieniu stojących przed nimi wyzwań gospodarczych w szerszym kontekście. Zestawienia obejmują najważniejsze obszary działalności, istotne z punktu widzenia strategii „Europa 2020”. Dla każdego tematu wybrano zestaw najważniejszych wskaźników, dzięki czemu można porównywać sytuację w różnych państwach członkowskich. Zestawienia zawierają też ogólne wytyczne dotyczące tego, jaką politykę należy prowadzić, aby skorygować istniejące niedociągnięcia i szybciej osiągnąć wyznaczone cele.

Zestawienia tematyczne są uzupełnieniem bardziej szczegółowych analiz dotyczących poszczególnych krajów, zawartych w dokumentach roboczych służb Komisji. Dokumenty te są z kolei podstawą dla propozycji Komisji dotyczących zaleceń dla poszczególnych krajów. Warto podkreslić, że zalecenia te opierają się na gruntownej analizie wyzwań, z jakimi zmaga się każde państwo członkowskie, i uwzględniają wszystkie istotne czynniki. Z tej racji są one bardziej szczegółowe niż informacje, jakie można przedstawić za pomocą najważniejszych wskaźników, zawarte w poniższych zestawieniach.

Polityka budżetowa, długoterminowa stabilność finansów publicznych i podatki

 • Finanse publiczne i wydatki sprzyjające wzrostowi gospodarczemu English
 • Podatki English
 • Stabilność finansów publicznych English
 • Świadczenia emerytalne i rentowe English
 • Zdrowie i systemy opieki zdrowotnej English
 • Ramy budżetowe English
 • Szara strefa English

Sektor finansowy

 • Sektor finansowy i mieszkalnictwo English
 • Dostęp MŚP do finansowania English

Wspieranie wzrostu gospodarczego i konkurencyjności

 • Usługi English
 • Agenda cyfrowa English
 • Agenda cyfrowa: Technologie informacyjno-komunikacyjne na rzecz tworzenia miejsc pracy English
 • Sieci energetyczne English
 • Sektory sieciowe − transport English
 • Badania i rozwój oraz cele w dziedzinie innowacji English
 • Cele w dziedzinie energii i klimatu English
 • Efektywne gospodarowanie zasobami English

Rynek pracy, edukacja i polityka socjalna

 • Docelowy wskaźnik zatrudnienia English
 • „Zielone” miejsca pracy English
 • Obciążenia podatkowe związane z zatrudnieniem English
 • grupy zadaniowe ds. młodzieży Bezrobocie wśród młodych ludzi English i English
 • Prawo dotyczące ochrony zatrudnienia English
 • Aktywna polityka rynku pracy English
 • Publiczne służby zatrudnienia English
 • Ustalanie wynagrodzenia English
 • Braki w umiejętnościach i mobilność na rynku pracy English
 • Szkolnictwo wyższe English
 • Przedwczesne porzucanie nauki English
 • Jakość kształcenia i szkolenia English
 • Udział kobiet w rynku pracy English
 • Zasiłki dla bezrobotnych English
 • Ubóstwo i wykluczenie społeczne English

Modernizacja administracji publicznej

 • Jakość administracji publicznej English

Początek strony