AA+A++UtskriftsversionÖversiktRSSRSS

Samordning i praktiken: Europeiska planeringsterminen

Alla EU-länder har åtagit sig att nå Europa 2020-målen och har omvandlat dem till nationella mål och tillväxtfrämjande strategier. Den eftersträvade tillväxteffekten får man dock bara om alla länders enskilda insatser samordnas och inriktas på samma mål.

EU-kommissionen har därför infört en årligen återkommande cykel för samordning av ekonomi- och finanspolitiken, den s.k. europeiska planeringsterminen. Varje år analyserar kommissionen ingående EU-ländernas ekonomiska och strukturella reformprogram och ger dem sedan rekommendationer för de påföljande 12–18 månaderna.

Den europeiska planeringsterminen inleds med att kommissionen lägger fram sin årliga tillväxtöversikt, vilket normalt sker i slutet av året. Tillväxtöversikten innehåller EU:s prioriteringar för det kommande året för att öka tillväxten och få fram nya jobb.


I mars drar EU-ländernas stats- och regeringschefer upp riktlinjerna för medlemsländernas politik på grundval av den årliga tillväxtöversikten. Europeiska rådets vårtoppmöte ska med utgångspunkt i den årliga tillväxtöversikten granska

  • det övergripande makroekonomiska läget
  • framstegen på väg mot de fem EU-överordnade målen
  • framstegen inom huvudinitiativen

Europeiska rådet drar upp de politiska riktlinjerna för finanspolitiken, de makroekonomiska strukturreformerna och de tillväxtfrämjande åtgärderna och ger råd om kopplingarna dem emellan.

I april presenterar EU-länderna sina strategier för sunda offentliga finanser (stabilitets- eller konvergensprogram) och beskriver reformer och åtgärder för en smart och hållbar tillväxt för alla inom bland annat sysselsättning, forskning, innovation, energi och social delaktighet (nationella reformprogram).

I maj/juni utvärderar kommissionen programmen och utfärdar landsspecifika råd till EU-länderna. Ministerrådet diskuterar råden och Europeiska rådet godkänner dem. På så sätt får länderna politisk vägledning innan de slutför sina budgetförslag för påföljande år.

I slutet av juni eller början av juli antar rådet formellt de landsspecifika råden.

Om länderna inte följer de rekommendationer de fått inom utsatt tid kan varningar utfärdas. Incitament och sanktioner kan också användas om alltför stora makroekonomiska och finanspolitiska obalanser uppstår i länderna.

Möten i ministerrådet om specifika politiska frågor är viktiga för ländernas ömsesidiga granskning och övervakningen av arbetet med de EU-överordnade målen och Europa 2020:s huvudinitiativ.

För att få till stånd nödvändiga politiska åtgärder och stärka egenansvaret samarbetar rådet och kommissionen med Europaparlamentet och EU:s rådgivande organ (Regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén). De nationella parlamenten, arbetsmarknadens parter, regioner och andra aktörer är också engagerade i strategin.

Till början