AA+A++NatisniZemljevid straniRSSRSS

Uresničevanje ciljev: evropski semester

Vse države članice EU so se zavezale, da bodo uresničile cilje strategije Evropa 2020, ki so jih prenesle v nacionalne cilje. Toda če naj ima uresničevanje ciljev želeni učinek na gospodarsko rast, je treba uskladiti in usmeriti prizadevanja vseh držav.

 

Evropska unija je zato uvedla letni cikel usklajevanja ekonomske politike, t. i. evropski semester. Evropska komisija vsako leto podrobno analizira načrte držav članic za proračunske, makroekeonomske in strukturne reforme ter državam izda priporočila za naslednjih 12–18 mesecev.

 

Evropski semester se začne, ko Komisija sprejme letni pregled rasti (običajno konec leta), v katerem opredeli prednostne cilje EU za spodbuditev gospodarske rasti in nova delovna mesta. Komisija v okviru postopka v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem English (en) objavi tudi poročilo o mehanizmu opozarjanja. V poročilu Komisija na podlagi kazalnikov oceni, za katere države je potrebna podrobnejša analiza (poglobljeni pregled), da bi ugotovila morebitna makroekonomska neravnotežja in njihove značilnosti.

Letni pregled rasti za leto 2015 na podlagi izkušenj, pridobljenih v prvih evropskih semestrih, vsebuje nekaj najpomembnejših predlogov za poenostavitev postopka, ki zaenkrat poteka sledeče:

Države članice oktobra predložijo svoj osnutek proračunskega načrta za naslednje leto. Komisija nato novembra o vsakem osnutku izda mnenje Deutsch (de) English (en) français (fr) . Komisija preveri, ali osnutek proračunskega načrta izpolnjuje zahteve v okviru pakta za stabilnost in rast. 

 

Evropski svet na rednem spomladanskem zasedanju marca oceni splošno makroekonomsko stanje in napredek pri uresničevanju strategije Evropa 2020 ter pripravi politične smernice za fiskalne, makroekonomske in strukturne reforme.

 

Marca Komisija tudi objavi ekonomsko oceno za posamezno državo članico, v kateri analizira njene gospodarske razmere, program reform in možna neravnotežja države članice v prihodnosti, kadar na podlagi ugotovitev iz poročila o mehanizmu opozarjanja meni, da je to potrebno.

 

Države članice aprila predstavijo svoje načrte za stabilnost javnih financ (programi stabilnosti ali konvergence) ter reforme in ukrepe za doseganje ciljev pametne, trajnostne in vključujoče gospodarske rasti na različnih področji – zaposlovanje, izobraževanje, raziskave, inovacije, energija, socialna vključenost (nacionalni programi reform).

 

Komisija maja po potrebi posameznim državam izda priporočila English (en) s prilagojenimi nasveti za področja, za katera meni, da bodo v naslednjih 12 do 18 mesecih najpomembnejša. Po razpravi v Svetu priporočila potrdi Evropski svet. Države članice torej prejmejo smernice glede politik, še preden pripravijo dokončni osnutek proračuna za naslednje leto.

 

Konec junija ali začetek julija Svet tudi uradno sprejme priporočila za posamezne države EU.

 

Če država članica v določenem roku ne ukrepa v skladu s priporočili, ji EU izda opozorilo. Pri večjih makroekonomskih in proračunskih neravnotežjih lahko EU opozorila uveljavi s spodbudami in sankcijami.

 

Za izvajanje zahtevanih ukrepov in prevzem odgovornosti je potrebno tesno sodelovanje z Evropskim parlamentom in svetovalnima organoma EU (Odborom regij in Evropskim ekonomsko-socialnim odborom) ter državami članicami, zlasti pri pripravi misij za ugotavljanje dejstev in dvostranskih srečanj med nacionalnimi organi in Komisijo, ter sodelovanje nacionalnih parlamentov, socialnih partnerjev, regij in drugih deležnikov.

 

Povezani dokumenti

  • Kako poteka ekonomsko upravljanje EU English

Na vrh