AA+A++NatisniZemljevid straniRSSRSS

Kako poteka evropski semester

Države članice EU so se zavezale, da bodo uresničile cilje strategije Evropa 2020 in so jih prenesle v nacionalne cilje in politike za krepitev gospodarske rasti. Toda če želimo, da ima strategija želeni učinek na gospodarsko rast, je treba uskladiti in usmeriti prizadevanja vseh držav.

Evropska komisija je zato uvedla letni cikel usklajevanja ekonomske politike, t.i. evropski semester. Vsako leto podrobno analizira načrte držav članic za gospodarske in strukturne reforme ter državam izda priporočila za naslednjih 12–18 mesecev.

Evropski semester se začne, ko Komisija sprejme letni pregled rasti (običajno konec leta), v katerem opredeli prednostne cilje EU za naslednje leto.


Marec: voditelji držav in vlad EU na podlagi letnega pregleda rasti pripravijo smernice EU za nacionalne politike. Evropski svet na rednem spomladanskem zasedanju na podlagi letnega poročila o gospodarski rasti oceni:

  • splošno makroekonomsko stanje,
  • napredek pri uresničevanju petih vseevropskih ciljev,
  • napredek pri izvajanju vodilnih pobud.

Evropski svet pripravi politične smernice za fiskalna in makroekonomska vprašanja ter vprašanja v zvezi s strukturnimi reformami in spodbujanjem gospodarske rasti, predstavi pa tudi priporočila o povezavah med njimi.

April: države članice predstavijo svoje načrte za stabilnost javnih financ (programi stabilnosti ali konvergence) ter reforme in ukrepe za doseganje ciljev pametne, trajnostne in vključujoče gospodarske rasti na različnih področji – zaposlovanje, raziskave, inovacije, energija, socialna vključenost (nacionalni programi reform).

Maj/junij: Komisija oceni predstavljene programe in po potrebi posameznim državam izda priporočila. Po razpravi v Svetu priporočila potrdi Evropski svet. Države članice torej prejmejo nasvete glede politik, še preden pripravijo dokončni osnutek proračuna za naslednje leto.

Konec junija ali začetek julija: Svet tudi uradno sprejme priporočila za posamezne države EU.

Če država članica v določenem roku ne ukrepa v skladu s priporočili, ji EU izda opozorilo. Pri večjih makroekonomskih in proračunskih neravnovesjih lahko EU opozorila uveljavi s spodbudami in sankcijami.

Ministrska zasedanja v Svetu o posameznih političnih vprašanjih so pomembna za medsebojno spremljanje napredka držav pri uresničevanju vseevropskih krovnih ciljev ter za izvajanje vodilnih pobud strategije Evropa 2020.

Komisija in Svet tesno sodelujeta z Evropskim parlamentom in svetovalnima organoma EU (Odborom regij in Evropskim ekonomsko-socialnim odborom) ter z nacionalnimi parlamenti, socialnimi partnerji, regijami in drugimi deležniki, kar zagotavlja izvajanje zahtevanih ukrepov in prevzem odgovornosti.

Na vrh