AA+A++NatisniZemljevid straniRSSRSS

Uresničevanje ciljev: evropski semester

Vse države članice EU so se zavezale k uresničevanju ciljev strategije Evropa 2020 in so jih prenesle v svoje nacionalne strategije. Toda če naj prizadevanja držav dajo želeni učinek na gospodarsko rast, morajo biti ustrezno usklajena in usmerjena.

Evropska unija je zato uvedla letni cikel usklajevanja ekonomskih politik, t. i. evropski semester. Evropska komisija vsako leto natančno analizira načrte držav članic za proračunske, makroekeonomske in strukturne reforme ter državam izda priporočila za naslednjih 12–18 mesecev.

Komisija se je oktobra 2015 pdf - 410 KB [410 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) odločila, da bo učinkovitost evropskega semestra še izboljšala, in sicer s tesnejšim povezovanjem območja evra in nacionalnih razsežnosti, z večjim poudarkom na področjih zaposlovanja in sociale, okrepljenim demokratičnim dialogom, izboljšanjem konvergence s primerjalno analizo in spodbujanjem najboljših praks, podporo reformam s sredstvi evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter tehnično pomočjo.

Evropski semester se začne, ko Komisija sprejme letni pregled rasti English (en) (običajno konec leta), v katerem opredeli prednostne naloge EU za spodbuditev gospodarske rasti in zaposlovanja. V okviru postopka v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem English (en) Komisija hkrati objavi tudi poročilo o mehanizmu opozarjanja. V njem na podlagi nabora ekonomskih in socialnih kazalnikov oceni, pri katerih državah je treba s podrobnejšo analizo (poglobljeni pregled) ugotoviti pojav in značilnosti morebitnih makroekonomskih neravnotežij.

Evropski semester poteka po naslednjih korakih:

Predsednik Evropske komisije septembra v govoru o stanju Unije Deutsch (de) English (en) français (fr) v Evropskem parlamentu opiše politične, ekonomske in socialne prednostne naloge. Zaključki razprave, ki sledi, se uporabijo v letnem pregledu rasti za naslednje leto.

Države članice območja evra oktobra predložijo svoj osnutek proračunskega načrta za naslednje leto. Komisija nato novembra o vsakem osnutku izda mnenje English (en) , v katerem oceni, ali osnutek proračunskega načrta izpolnjuje zahteve iz Pakta za stabilnost in rast.

Komisija novembra sprejme letni pregled rasti in poročilo o mehanizmu opozarjanja ter oceno osnutkov proračunskih načrtov držav članic območja evra.

Komisija februarja objavi analitično ekonomsko oceno za vsako posamezno državo članico, v kateri analizira njene gospodarske razmere, reformni program in tudi možna neravnotežja v prihodnosti, kadar na podlagi ugotovitev iz poročila o mehanizmu opozarjanja meni, da je to potrebno.

Evropski svet na rednem spomladanskem zasedanju marca oceni splošno makroekonomsko stanje in napredek pri uresničevanju strategije Evropa 2020 ter pripravi politične smernice za fiskalne, makroekonomske in strukturne reforme.

Države članice aprila predstavijo svoje načrte za stabilnost javnih financ (programi stabilnosti in konvergenčni programi) ter reforme in ukrepe za doseganje ciljev pametne, trajnostne in vključujoče gospodarske rasti na različnih področjih – zaposlovanje, izobraževanje, raziskave, inovacije, energija, socialna vključenost (nacionalni reformni programi).

Komisija maja izda priporočila za posamezne države članice English (en) , razen za tiste, za katere velja program za makroekonomsko prilagoditev. Priporočila vsebujejo posamične nasvete za prednostna področja v naslednjih 12 do 18 mesecih. O priporočilih razpravljajo v Svetu, nato jih potrdi Evropski svet. Države članice tako dobijo smernice glede politik, še preden pripravijo dokončni osnutek proračuna za naslednje leto.

Svet konec junija ali na začetku julija tudi uradno sprejme priporočila za posamezne države EU.

Če država članica v določenem roku ne ukrepa v skladu s priporočili, prejme opozorilo. Pri večjih makroekonomskih in proračunskih neravnotežjih se priporočila lahko uveljavljajo tudi s spodbudami in sankcijami.

Komisija pri izvajanju zahtevanih ukrepov in spodbujanju splošne odgovornosti tesno sodeluje z Evropskim parlamentom in svetovalnima organoma EU (Odborom regij in Evropskim ekonomsko-socialnim odborom) ter državami članicami, zlasti s pripravo misij za ugotavljanje dejstev in dvostranskih srečanj med nacionalnimi organi in Komisijo ter z močnejšo vlogo nacionalnih parlamentov, socialnih partnerjev, regij in drugih deležnikov.

 

Povezani dokumenti

  • Kako poteka ekonomsko upravljanje EU English

Na vrh