AA+A++Verzia na tlačMapa lokalityRSSRSS

Európa 2020 v praxi: európsky semester

Všetky členské štáty sa zaviazali plniť ciele stratégie Európa 2020 a preniesli ich do vnútroštátnych cieľov a politík na podporu rastu. Na dosiahnutie žiaduceho vplyvu na rast je však potrebné, aby bolo individuálne úsilie všetkých krajín koordinované a cielené.

Európska komisia preto zaviedla šesťmesačný cyklus koordinácie hospodárskej politiky, ktorý sa nazýva európsky semester. Komisia každoročne vykoná podrobnú analýzu programov členských štátov v oblasti hospodárskych a štrukturálnych reforiem a poskytne im individuálne odporúčania na nasledujúcich 12 až 18 mesiacov.

Európsky semester začína prijatím ročného prieskumu rastu, ktorý Komisia predkladá obvykle koncom roka. V prieskume sa definujú priority EÚ pre nasledujúci rok v oblasti posilnenia rastu a zamestnanosti.


V marci predsedovia vlád a hlavy členských štátov Únie predkladajú usmernenie EÚ pre vnútroštátne politiky, ktoré sa zakladá na ročnom prieskume rastu. Na jarnom zasadnutí Európskej rady sa na základe ročného prieskumu rastu hodnotí:

  • celková makroekonomická situácia;
  • pokrok v plnení piatich celoeurópskych cieľov;
  • pokrok dosiahnutý v rámci hlavných iniciatív.

Na zasadnutí sa prijímajú základné smerovania politík týkajúce sa fiškálnych otázok, makroekonomických štrukturálnych reforiem a prorastových opatrení a uverejňujú sa usmernenia týkajúce sa ich vzájomného prepojenia.

V apríli členské štáty predkladajú svoje plány pre zdravé verejné financie (v rámci programov stability alebo konvergenčných programov), ako aj reformné a iné opatrenia na dosiahnutie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu v oblastiach, ako sú zamestnanosť, výskum, inovácie, energetika a sociálne začlenenie (národné reformné programy).

V máji/júni Komisia tieto programy zhodnotí a v prípade potreby predstaví politické odporúčania pre jednotlivé členské štáty. Odporúčania musia byť prerokované s Radou a schválené Európskou radou. Členské štáty tak dostanú politické odporúčania ešte pred tým, ako začnú finalizovať svoje návrhy rozpočtov na ďalší rok.

Napokon na konci júna alebo začiatkom júla Rada formálne prijíma odporúčania pre jednotlivé členské štáty.

Ak krajiny odporúčania nedodržia v dohodnutom termíne, Komisia môže vydať napomenutie. Ďalšou možnosťou sú povzbudenia a sankcie v prípade nadmerných makroekonomických alebo rozpočtových nerovnováh.

Stretnutia na úrovni ministrov týkajúce sa konkrétnych politických záležitostí sú dôležité z hľadiska partnerského hodnotenia a sledovania pokroku v plnení hlavných cieľov stratégie Európa 2020 a jej kľúčových iniciatív.

Aby sa zabezpečilo zavedenie požadovaných politík a zaistilo, že si stratégiu Európa 2020 osvojí čo najširší počet zainteresovaných strán, Komisia bude aktívne spolupracovať s Európskym parlamentom a inými poradnými orgánmi EÚ (Výbor regiónov a Európsky hospodársky a sociálny výbor). Komisia sa navyše bude snažiť, aby sa do realizácie stratégie v plnej miere zapojili aj národné parlamenty, sociálni parteri, regióny a iné subjekty.

Na začiatok