AA+A++Verzia na tlačMapa lokalityRSSRSS

Európa 2020 v praxi: európsky semester

Všetky členské štáty sa zaviazali plniť ciele stratégie Európa 2020 a preniesli ich do vnútroštátnych cieľov. Na dosiahnutie žiaduceho vplyvu na rast je však potrebné, aby bolo individuálne úsilie všetkých krajín koordinované a cielené.


Európska únia preto zaviedla šesťmesačný cyklus koordinácie hospodárskej politiky, ktorý sa nazýva európsky semester. Komisia každoročne vykonáva podrobnú analýzu plánov členských štátov EÚ v oblasti rozpočtových, makroekonomických a štrukturálnych reforiem a dáva im odporúčania na nasledujúcich 12 až 18 mesiacov.


Európsky semester sa začína vtedy, keď Komisia schváli svoj ročný prieskum rastu English (en) , obvykle koncom roka. Tento dokument stanovuje priority EÚ na nadchádzajúci rok s cieľom podporiť rast a tvorbu pracovných miest. Komisia súčasne uverejňuje svoju správu o mechanizme varovania v súvislosti s postupom pri makroekonomickej nerovnováhe English (en) . Správa o mechanizme varovania na základe porovnávacieho prehľadu ukazovateľov identifikuje členské štáty, pre ktoré sa vyžaduje ďalšia analýza vo forme hĺbkového preskúmania, aby bolo možné dospieť k záveru o prípadnom výskyte a charaktere potenciálnych nerovnováh.


V októbri členské štáty predkladajú svoje návrhy rozpočtových plánov na nasledujúci rok. Komisia v novembri vydáva stanovisko English (en) ku každému z nich. Komisia predovšetkým posúdi, či je návrh rozpočtových plánov v súlade s požiadavkami v rámci Paktu stability a rastu.


Podobne Komisia hodnotí programy ekonomického partnerstva predložené v októbri tými členskými štátmi, na ktoré sa vzťahuje postup pri nadmernom deficite English (en) . V týchto programoch príslušné členské štáty predstavujú fiškálne štrukturálne reformy, ktoré majú pomôcť pri náprave ich deficitov. Komisia na základe svojho hodnotenia predloží návrhy stanovísk Rady k programom hospodárskeho partnerstva.


Európska rada na svojom jarnom zasadnutí v marci vyhodnocuje celkovú makroekonomickú situáciu a pokrok v dosahovaní cieľov stratégie Európa 2020 a prijíma základné smerovania politík týkajúce sa fiškálnych, makroekonomických a štrukturálnych reforiem.


Takisto v marci Komisia uverejňuje hĺbkové preskúmanie týkajúce sa členských štátov uvedených v správe o mechanizme varovania. Toto hĺbkové preskúmanie môže viesť k záveru, že: i) v krajine nedochádza k nerovnováham v zmysle postupu pri makroekonomickej nerovnováhe; alebo ii) v krajine sa vyskytujú nerovnováhy, nie však vo veľkom rozsahu; alebo iii) v krajine existuje nadmerná makroekonomická nerovnováha.


V apríli členské štáty predstavujú svoje plány pre zdravé verejné financie (v rámci programov stability alebo konvergenčných programov), ako aj reformné a iné opatrenia na dosiahnutie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu v oblastiach, ako sú zamestnanosť, vzdelávanie, výskum, inovácie, energetika a sociálne začlenenie (národné reformné programy).


V máji – júni Komisia tieto programy zhodnotí a v prípade potreby navrhne odporúčania pre jednotlivé členské štáty. Tieto odporúčania poskytujú na mieru prispôsobené politické poradenstvo pre členské štáty v oblastiach, ktoré sa považujú za prioritné na nasledujúcich 12 až 18 mesiacov. Odporúčania musia byť prerokované s Radou a schválené Európskou radou. Členské štáty tak dostanú politické usmernenia ešte pred tým, ako začnú finalizovať svoje návrhy rozpočtov na ďalší rok.


Napokon na konci júna alebo začiatkom júla Rada formálne prijíma odporúčania pre jednotlivé členské štáty.


Ak sa odporúčania nedodržia v dohodnutom termíne, Komisia môže vydať napomenutie. Ďalšou možnosťou sú stimuly a sankcie v prípade nadmerných makroekonomických alebo rozpočtových nerovnováh.


Aby sa zabezpečilo zavedenie požadovaných politík a zaistilo, že si stratégiu Európa 2020 osvojí čo najširší počet zainteresovaných strán, Komisia bude aktívne spolupracovať s Európskym parlamentom, poradnými orgánmi EÚ (Výbor regiónov a Európsky hospodársky a sociálny výbor) a s členskými štátmi. Táto spolupráca bude založená na dvojstranných stretnutiach medzi vnútroštátnymi orgánmi a Komisiou. Komisia sa navyše bude snažiť, aby sa do realizácie stratégie v plnej miere zapojili aj národné parlamenty, sociálni parteri, regióny a iné subjekty.

Na začiatok