AA+A++Verzia na tlačMapa lokalityRSSRSS

Európsky semester v praxi

Všetky členské štáty sa zaviazali plniť ciele stratégie Európa 2020 a preniesli ich do vnútroštátnych cieľov. Na dosiahnutie žiaduceho vplyvu na rast je však potrebné, aby bolo individuálne úsilie jednotlivých krajín koordinované a cielené.

Európska únia preto zaviedla šesťmesačný cyklus koordinácie hospodárskej politiky, ktorý sa nazýva európsky semester. Komisia každoročne vykonáva podrobnú analýzu plánov členských štátov EÚ v oblasti rozpočtových, makroekonomických a štrukturálnych reforiem a dáva im odporúčania na nasledujúcich 12 až 18 mesiacov.

Európsky semester sa začína vtedy, keď Komisia schváli svoj ročný prieskum rastu, obvykle koncom roka. Tento dokument stanovuje priority EÚ s cieľom podporiť tvorbu pracovných miest a rast. Komisia súčasne uverejňuje svoju správu o mechanizme varovania v súvislosti s postupom pri makroekonomickej nerovnováhe English (en) . Správa o mechanizme varovania na základe porovnávacieho prehľadu ukazovateľov identifikuje členské štáty, pre ktoré je potrebná ďalšia analýza vo forme hĺbkového preskúmania, aby bolo možné dospieť k záverom o prípadnej existencii a charaktere potenciálnych nerovnováh.

Ročný prieskum rastu na rok 2015 vychádza zo skúseností prvého európskeho semestra a obsahuje návrhy na zjednodušenie postupu, ktorý sa odvíja v týchto fázach:

V októbri členské štáty predkladajú svoje návrhy rozpočtových plánov na nasledujúci rok. Komisia v novembri vydáva stanovisko Deutsch (de) English (en) français (fr) ku každému z nich. Posúdi, či je návrh rozpočtových plánov v súlade s požiadavkami zahrnutými v Pakte stability a rastu.

Vo februári Komisia uverejňuje individuálne analytické hospodárske posúdenia pre každý členský štát, v ktorých hodnotí ich hospodársku situáciu, programy reforiem a ak to považuje za relevantné na základe správy o mechanizme varovania, aj prípadné nerovnováhy, ktorým čelí členský štát.

Európska rada na svojom jarnom zasadnutí v marci vyhodnocuje celkovú makroekonomickú situáciu a pokrok v dosahovaní cieľov stratégie Európa 2020 a prijíma základné smerovania politík týkajúce sa fiškálnych, makroekonomických a štrukturálnych reforiem.

V apríli členské štáty predstavujú svoje plány pre zdravé verejné financie (v rámci programov stability alebo konvergenčných programov), ako aj reformné a iné opatrenia na dosiahnutie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu v oblastiach, ako sú zamestnanosť, vzdelávanie, výskum, inovácie, energetika a sociálne začlenenie (národné programy reforiem).

V máji Komisia podľa potreby navrhuje odporúčania pre jednotlivé krajiny English (en) . Tieto odporúčania poskytujú na mieru prispôsobené politické poradenstvo pre členské štáty v oblastiach, ktoré sa považujú za prioritné na nasledujúcich 12 až 18 mesiacov. Odporúčania musia byť prerokované s Radou a schválené Európskou radou. Členské štáty tak dostanú politické usmernenia ešte pred tým, ako začnú finalizovať svoje návrhy rozpočtov na ďalší rok.

Napokon koncom júna alebo začiatkom júla Rada formálne prijíma odporúčania pre jednotlivé členské štáty.

Ak sa odporúčania nedodržia v dohodnutom termíne, Komisia môže vydať napomenutie. Ďalšou možnosťou sú stimuly a sankcie v prípade nadmerných makroekonomických alebo rozpočtových nerovnováh.

Aby sa zabezpečilo zavedenie požadovaných politík a zaistilo, že si stratégiu Európa 2020 osvojí čo najširší počet zainteresovaných strán, Komisia bude aktívne spolupracovať s Európskym parlamentom, poradnými orgánmi EÚ (Výbor regiónov a Európsky hospodársky a sociálny výbor) a s členskými štátmi. Táto spolupráca bude založená najmä na návštevách na účely zistenia potrebných skutočností a dvojstranných stretnutiach medzi vnútroštátnymi orgánmi a Komisiou. Komisia sa navyše bude snažiť, aby sa do realizácie stratégie v plnej miere zapojili aj národné parlamenty, sociálni parteri, regióny a iné subjekty.

 

Súvisiace dokumenty

  • Správa ekonomických záležitostí EÚ v kocke English

Na začiatok