AA+A++Wersja do drukuMapa stronyRSSRSS

Realizacja założeń − europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej

Państwa członkowskie zobowiązały się aktywnie uczestniczyć we wdrażaniu celów strategii „Europa 2020”, które przekładają na cele krajowe. Pożądany wpływ na wzrost gospodarczy można jednak osiągnąć jedynie poprzez skoordynowanie i ukierunkowanie działań wszystkich krajów.

 

W tym celu Unia Europejska ustanowiła roczny cykl koordynacji polityki gospodarczej zwany europejskim semestrem. Co roku Komisja Europejska dokonuje gruntownej analizy programów reform budżetowych, makroekonomicznych i strukturalnych przedstawianych przez poszczególne państwa członkowskie i wydaje im zalecenia obejmujące okres od 12 do 18 kolejnych miesięcy.

 

Europejski semestr rozpoczyna się przyjęciem przez Komisję rocznej analizy wzrostu gospodarczego,zwykle pod koniec roku. Dokument ten określa priorytety UE, umożliwiające pobudzenie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Jednocześnie Komisja publikuje sprawozdanie w ramach mechanizmu ostrzegania w kontekście procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej English (en) . Na podstawie tabeli wskaźników w tym sprawozdaniu określa się państwa członkowskie, w przypadku których konieczne są dalsze analizy, w formie pogłębionego przeglądu, mające na celu wykrycie potencjalnych zakłóceń równowagi i określenie ich charakteru.

Korzystając z doświadczeń z pierwszego europejskiego semestru, w rocznej analizie wzrostu gospodarczego za 2015 r. zawarto propozycje uproszczenia tego procesu, którego najważniejsze etapy są następujące:

W październiku państwa członkowskie przedstawiają projekty swoich planów budżetowych na kolejny rok. W listopadzie Komisja wydaje opinię Deutsch (de) English (en) français (fr) na temat każdego z tych projektów. Komisja ocenia, czy projekty planów budżetowych są zgodne z wymogami paktu stabilności i wzrostu. 

 

W marcu, podczas wiosennego posiedzenia Rady Europejskiej, jej członkowie zapoznają się z ogólną sytuacją makroekonomiczną i z postępami w realizacji celów strategii „Europa 2020” oraz formułują ogólne wskazówki dotyczące zagadnień związanych z reformami podatkowymi, makroekonomicznymi i strukturalnymi.

 

W marcu Komisja publikuje też jedną ocenę gospodarczą dla każdego państwa członkowskiego, w której analizuje sytuację gospodarczą tego państwa, jego projekty reform oraz – jeżeli uznaje to za istotne na podstawie sprawozdania w ramach mechanizmu ostrzegania – ewentualne zakłócenia równowagi ekonomicznej grożące temu państwu.

 

W kwietniu państwa członkowskie przedstawiają swoje plany dotyczące należytego zarządzania finansami publicznymi (w ramach programów stabilności lub konwergencji) oraz plany reform i działań, które zamierzają przeprowadzić w celu uzyskania inteligentnego i trwałego wzrostu gospodarczego w dziedzinie zatrudnienia, edukacji, badań naukowych, innowacji, energii i włączenia społecznego (krajowe programy reform).

 

W maju Komisja przedstawia odpowiednie zalecenia dla poszczególnych krajów English (en) . Zawierają one dostosowane do sytuacji państw członkowskich zalecenia w dziedzinach uznawanych za priorytetowe na najbliższe 12–18 miesięcy. Rada zalecenia te omawia, a Rada Europejska – zatwierdza. Państwa członkowskie otrzymują zatem stosowne wytyczne polityczne, jeszcze zanim przystąpią do zatwierdzania ostatecznego projektu swojego budżetu na kolejny rok.

 

Pod koniec czerwca lub na początku lipca Rada oficjalnie przyjmuje te zalecenia.

 

Jeżeli w określonym terminie zalecenia nie zostaną zrealizowane, wydane mogą zostać ostrzeżenia. W razie nadmiernego zakłócenia równowagi makroekonomicznej i budżetowej wykonanie zaleceń można egzekwować także za pomocą zachęt i sankcji.

 

Aby można było zrealizować zakładane strategie polityczne oraz wywołać efekt szerokiego zaangażowania, utrzymana zostanie ścisła współpraca z Parlamentem Europejskim i organami doradczymi UE (Komitetem Regionów i Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym), a także z państwami członkowskimi. W ramach tej współpracy organizowane będą wyjazdy w celach informacyjnych i spotkania przedstawicieli władz krajowych z Komisją. W działania w pełni włączone zostaną także parlamenty narodowe, partnerzy społeczni, regiony i inne zainteresowane podmioty.

 

Powiązane dokumenty

  • Zarządzanie gospodarcze w UE – jak ono funkcjonuje? English

Początek strony