AA+A++Wersja do drukuMapa stronyRSSRSS

Realizacja założeń − europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej

Wszystkie państwa członkowskie zobowiązały się do osiągnięcia celów strategii „Europa 2020” i ustanowiły zgodne z nią cele krajowe oraz strategie pobudzające wzrost gospodarczy. Pożądany wpływ na wzrost gospodarczy można jednak osiągnąć jedynie poprzez skoordynowane i ukierunkowane działania wszystkich krajów.

W tym celu Komisja Europejska ustanowiła roczny cykl koordynacji polityki gospodarczej zwany semestrem europejskim. Co roku Komisja Europejska dokonuje gruntownej analizy programów reform gospodarczych i strukturalnych przedstawionych przez poszczególne państwa członkowskie i wydaje im zalecenia obejmujące okres od 12 do 18 kolejnych miesięcy.

Semestr europejski rozpoczyna się wraz z przyjęciem przez Komisję rocznej analizy wzrostu gospodarczego, co z reguły ma miejsce pod koniec roku. W analizie tej określane są priorytety UE na najbliższy rok, mające zapewnić wzrost i większą liczbę miejsc pracy.


W marcu szefowie państw i rządów UE wydają – na podstawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego – unijne wytyczne co do polityki krajowej. Korzystając z tej analizy, Rada Europejska na wiosennym posiedzeniu zapoznaje się z:

  • ogólną sytuacją makroekonomiczną
  • postępami w realizacji celów ogólnounijnych,
  • postępami we wdrażaniu inicjatyw przewodnich.

Rada Europejska formułuje ogólne wskazówki dotyczące zagadnień budżetowych i makroekonomicznych, reform strukturalnych oraz obszarów sprzyjających wzrostowi gospodarczemu, a także sposobów ich integrowania.

W kwietniu państwa członkowskie przedstawiają plan należytego zarządzania finansami publicznymi (program stabilności lub konwergencji) oraz plan reform i działań, które mają prowadzić ku inteligentnemu i trwałemu wzrostowi sprzyjającemu włączeniu społecznemu w dziedzinie zatrudnienia, badań naukowych, innowacji, energii i włączenia społecznego (krajowy program reform).

W maju/czerwcu Komisja ocenia te programy i w stosownym przypadku opracowuje zalecenia dla poszczególnych krajów. Rada UE zalecenia te omawia, a Rada Europejska je zatwierdza. Państwa członkowskie uzyskują zatem stosowną poradę, jeszcze zanim przystąpią do sporządzania ostatecznego projektu budżetu na kolejny rok.

Pod koniec czerwca lub na początku lipca Rada oficjalnie przyjmuje zalecenia skierowane do państw członkowskich.

Jeżeli w określonym terminie zalecenia nie zostaną zrealizowane, wydane mogą zostać ostrzeżenia. W razie nadmiernej nierównowagi makroekonomicznej i budżetowej wykonanie zaleceń można egzekwować także za pomocą zachęt i sankcji.

Zasadniczą rolę w kontekście wzajemnej oceny oraz śledzenia postępów w realizacji głównych celów UE i inicjatyw przewodnich strategii „Europa 2020” odgrywają spotkania ministrów państw członkowskich poświęcone konkretnym kwestiom politycznym.

Aby można było zrealizować zakładaną politykę i uzyskać szerokie zaangażowanie, prowadzona będzie ścisła współpraca z Parlamentem Europejskim i innymi organami doradczymi UE (Komitet Regionów i Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny). W działania w pełni włączone zostaną także parlamenty krajowe, partnerzy społeczni, regiony i inne podmioty.

Początek strony