AA+A++Printbare versieSitemapRSSRSS

Europees semester

Alle EU-landen hebben beloofd mee te werken aan Europa 2020 en hebben hiervoor nationale doelstellingen geformuleerd. Maar alleen als zij gericht en gecoördineerd te werk gaan, zullen hun inspanningen leiden tot de gewenste groei.

 

Daarom heeft de Europese Unie besloten tot een jaarlijkse cyclus van economische beleidscoördinatie: het Europees semester. Elk jaar maakt de Europese Commissie een gedetailleerde analyse van de plannen voor budgettaire, economische en structurele hervormingen in de EU-landen en doet zij aanbevelingen voor de komende 12-18 maanden.

 

Het Europees semester gaat van start wanneer de Commissie haar jaarlijkse groeianalyse vaststelt, meestal tegen het einde van het jaar. Daarin staan de EU-prioriteiten die groei en werkgelegenheid moeten stimuleren. Tegelijkertijd publiceert de Commissie het waarschuwingsmechanismeverslag in het kader van de procedure bij macro-economische onevenwichtigheden English (en) . Aan de hand van een scorebord met indicatoren vertelt het waarschuwingsmechanismeverslag voor welke landen nader moeten worden nagegaan of er sprake is van onevenwichtigheden en zo ja welke.

Op basis van de ervaringen tot nu toe bevat de jaarlijkse groeianalyse voor 2015 voorstellen om de procedure te stroomlijnen:

In oktober dienen de lidstaten hun ontwerpbegrotingsplannen voor het volgende jaar in. De Commissie brengt daarover advies Deutsch (de) English (en) français (fr) uit in november. Ze beoordeelt vooral of de plannen voldoen aan de eisen van het stabiliteits- en groeipact. 

 

Op de voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad in maart wordt de balans opgemaakt van de algemene macro-economische situatie en de vooruitgang ten opzichte van Europa 2020. Tevens worden beleidsadviezen gegeven voor verdere fiscale, macro-economische en structurele hervormingen.

 

Ook in maart publiceert de Commissie economische analyse waarin ze per lidstaat ingaat op de situatie van de economie, de hervormingsagenda en, wanneer dat op basis van het waarschuwingsmechanismeverslag nodig wordt geacht, eventuele onevenwichtigheden.

 

In april presenteren de EU-landen hun stabiliteits- en convergentieprogramma's voor gezonde overheidsfinanciën, alsmede de nationale hervormingsprogramma's voor slimme, duurzame en inclusieve groei op gebieden als werkgelegenheid, onderwijs, onderzoek, innovatie, energie en sociale inclusie.

 

In mei doet de Commissie per land specifieke aanbevelingen English (en) , voorzover nodig. Deze aanbevelingen bevatten beleidsadvies op maat voor de landen op alle terreinen die de volgende 12-18 maanden prioritair worden geacht. De Raad bespreekt de aanbevelingen en keurt ze goed. Elk EU-land krijgt beleidsadvies nog voordat het de laatste hand legt aan zijn ontwerpbegroting voor het komende jaar.

 

Eind juni of begin juli neemt de Raad de aanbevelingen voor de verschillende landen formeel aan.

 

Als landen daar niet binnen de gestelde termijn op reageren, kan de Commissie een beleidswaarschuwing geven. Ze kan landen ook stimuleren met bepaalde maatregelen, of sancties nemen bij buitensporige macro-economische en budgettaire onevenwichtigheden.

 

Om het beleid te kunnen uitvoeren en voor een groot draagvlak te zorgen, werkt de Commissie nauw samen met het Europees Parlement, EU-adviesorganen (Comité van de Regio’s en Europees Economisch en Sociaal Comité) en de lidstaten, vooral door informatiebezoeken en bilaterale bijeenkomsten te organiseren met de nationale autoriteiten en medewerkers van de Commissie, en daar ook de nationale parlementen, de sociale partners, de regio’s en andere belanghebbenden intensief bij te betrekken.

 

Documentatie

  • Het economisch bestuur van de EU in een notendop English

Naar boven