AA+A++Printbare versieSitemapRSSRSS

Het Europees semester

Alle EU-landen hebben beloofd mee te werken aan Europa 2020 en de doelstellingen vertaald in nationale doelen en beleid. Maar alleen als de maatregelen van alle landen doelgericht en goed op elkaar afgestemd zijn, zullen zij leiden tot de gewenste groei.

Daarom heeft de Europese Commissie besloten tot een jaarlijkse cyclus van economische beleidscoördinatie: het Europees semester. Elk jaar maakt de Europese Commissie een gedetailleerde analyse van de economische en structurele hervormingen in de EU-landen en doet zij aanbevelingen voor de komende 12-18 maanden.

Het Europees semester begint wanneer de Commissie, meestal tegen het einde van het jaar, met haar jaarlijkse groeianalyse komt. Daarin staan de EU-prioriteiten voor economische groei en werkgelegenheid voor het komende jaar.


In maart geven de staatshoofden en regeringsleiders van de EU op basis van de Annual Growth Survey de richting aan van het nationaal beleid. Op basis van de jaarlijkse groeicijfers bespreekt de Europese Raad op zijn voorjaarsbijeenkomst:

  • de algemene macro-economische situatie
  • de vorderingen bij het bereiken van de vijf EU-doelstellingen
  • de vorderingen bij de uitvoering van de kerninitiatieven

De Raad geeft verder beleidsadviezen over fiscale en macro-economische structurele hervormingen, onderwerpen die bevorderlijk zijn voor de groei, en onderlinge verbanden.

In april leggen de EU-landen hun stabiliteits- en convergentieprogramma's voor gezonde overheidsfinanciën voor, alsmede de nationale hervormingsprogramma's voor slimme, duurzame en inclusieve groei op gebieden als werkgelegenheid, onderzoek, innovatie, energie en sociale inclusie.

In mei/juni velt de Commissie een oordeel over deze programma's en doet per land de nodige aanbevelingen. De Raad bespreekt daarop deze aanbevelingen, die worden goedgekeurd door de Europese Raad. Elk EU-land krijgt beleidsadvies nog voordat het de laatste hand legt aan zijn ontwerpbegroting voor het komende jaar.

Eind juni of begin juli neemt de Raad de aanbevelingen voor de verschillende landen formeel aan.

Als daar niet binnen de gestelde termijn op wordt gereageerd, kan de Commissie een beleidswaarschuwing geven. In geval van een buitensporig begrotingstekort of ernstige verstoring van het macro-economisch evenwicht van een land kan zij bovendien via een beloning of boete een land ertoe aanzetten het advies op te volgen.

De ministersvergaderingen over specifieke onderwerpen zijn van doorslaggevend belang voor de wederzijdse beoordeling van de vooruitgang bij het bereiken van de EU-doelstellingen en de uitvoering van de kerninitiatieven van Europa 2020.

Om het gewenste beleid te kunnen uitvoeren en voor een groot draagvlak te zorgen, wordt er nauw samengewerkt met het Europees Parlement en de EU-adviesorganen (Comité van de Regio's en Europees Economisch en Sociaal Comité). Ook de nationale parlementen, sociale partners, regio's en andere belanghebbenden worden hierbij betrokken.

Naar boven