AA+A++Verżjoni għall-printerMappa tas-sitRSSRSS

Azzjoni - Semestru Ewropew

L-Istati Membri kollha impenjaw ruħhom biex jilħqu l-miri ta' Ewropa 2020 u biex jittraduċuhom f’miri nazzjonali. Iżda jkun biss jekk jiġu kkoordinati u ffukati l-isforzi individwali tal-pajjiżi kollha, li dawn il-miri jistgħu jagħmlu l-impatt mixtieq fuq it-tkabbir ekonomiku.


Għaldaqstant, l-Unjoni Ewropea waqqfet ċiklu annwali dwar il-koordinazzjoni tal-politika ekonomika msejjaħ Semestru Ewropew. Kull sena il-Kummissjoni tagħmel analiżi dettaljata tal-pjanijiet tal-Istati Membri tal-UE tar-riformi baġitarji, makroekonomiċi u strutturali u tipprovdilhom rakkomandazzjonijiet għat-12-18-il xahar li jkun imiss.


Is-Semestru Ewropew jibda meta l-Kummissjoni tadotta l-istħarriġ annwali tagħha dwar it-tkabbir English (en) , normalment lejn tmiem is-sena. Dan id-dokument jistipula l-prijoritajiet tal-UE għas-sena li tkun ġejja biex jiżdiedu t-tkabbir u l-ħolqien tal-impjiegi. Il-Kummissjoni simultanjament tippubblika Rapport dwar il-Mekkaniżmu ta’ Twissija fil-kuntest tal-Proċedura ta’ Żbilanċ Makroekonomiku English (en) . Abbażi ta’ tabella ta’ valutazzjoni ta’ indikaturi, ir-Rapport dwar il-Mekkaniżmu ta’ Twissija jidentifika l-Istati Membri li jeħtieġu aktar analiżi, fil-forma ta’ reviżjoni fil-fond, sabiex jikkonkludi dwar l-eżistenza possibbli u n-natura ta’ żbilanċi potenzjali.


F’Ottubru, l-Istati Membri jissottomettu l-abbozzi tal-pjanijiet baġitarji tagħhom għas-sena ta’ wara. Il-Kummissjoni toħroġ opinjoni English (en) dwar kull wieħed minnhom f’Novembru. B’mod partikolari, il-Kummissjoni tivvaluta jekk l-abbozzi tal-pjanijiet baġitarji jkunux konformi mar-rekwiżiti tal-Patt ta’ Stabbiltà u Tkabbir.


Bl-istess mod, il-Kummissjoni teżamina l-programmi ta’ sħubija ekonomika ppreżentati f’Ottubru minn dawk l-Istati Membri soġġetti għal proċedura ta’ defiċit eċċessiv English (en) . F’dawn il-programmi l-Istati Membri konċernati jippreżentaw ir-riformi fiskali strutturali li jappoġġjaw il-korrezzjoni tad-defiċits tagħhom. Skont il-valutazzjoni tagħha, il-Kummissjoni toħroġ proposti għal opinjonijiet tal-Kunsill dwar il-programmi ta’ sħubija ekonomika.


Il-laqgħa tar-Rebbiegħa tal-Kunsill Ewropew f’Marzu tqis is-sitwazzjoni makroekonomika ġenerali u l-progress lejn il-miri ta’ Ewropa 2020 u tipprovdi orjentazzjonijiet ta’ politika li jkopru riformi strutturali fiskali, makroekonomiċi.


F’Marzu wkoll, il-Kummissjoni tippubblika r-reviżjonijiet fil-fond għall-Istati Membri identifikati fir-Rapport dwar il-Mekkaniżmu ta’ Twissija. Dawn ir-reviżjonijiet fil-fond jistgħu jikkonkludu li: (i) il-pajjiż mhuwiex jesperjenza żbilanċi fis-sens tal-Proċedura ta' Żbilanċ Makroekonomiku jew (ii) il-pajjiż qed jesperjenza żbilanċi, li huma, madankollu, mhux eċċessivi; jew (iii) il-pajjiż qed jesperjenza żbilanċi eċċessivi.


F'April, l-Istati Membri ppreżentaw il-pjanijiet tagħhom għall-finanzi pubbliċi sodi (programmi ta' stabbiltà u konverġenza) u r-riformi u miżuri biex jagħmlu progress lejn tkabbir għaqli, sostenibbli u inklużiv, f’oqsma bħall-impjiegi, l-edukazzjoni, ir-riċerka, l-innovazzjoni, l-enerġija jew l-inklużjoni soċjali (programmi ta’ riforma nazzjonali).


F'Mejju-Ġunju, meta l-Kummissjoni tevalwa dawn il-programmi u tipproponi rakkomandazzjonijiet kif xieraq għal kull pajjiż. Dawn ir-rakkomandazzjonijiet jipprovdu pariri politiċi mfassla apposta għal Stati Membri f’żoni meqjusa bħala prijoritajiet fit-12-18-il xahar li ġejjin. Il-Kunsill jiddiskuti u l-Kunsill Ewropew japprova r-rakkomandazzjonijiet. Gwida tal-politika tingħata lill-Istati Membri qabel jibdew jiffinalizzaw l-abbozzi tal-baġits għas-sena ta’ wara.


Finalment, lejn l-aħħar ta' Ġunju jew fil-bidu ta' Lulju, il-Kunsill jadotta formalment ir-rakkomandazzjonijiet ta' kull pajjiż.


Meta ma titteħidx azzjoni fuq ir-rakkomandazzjonijiet fiż-żmien stipulat, jistgħu jinħarġu twissijiet ta' politika. Hemm ukoll l-għażla ta' infurzar permezz ta' inċentivi u sanzjonijiet fil-każ ta' żbilanċi makro-ekonomiċi u baġitarji eċċessivi.


Biex jiġu implimentati l-politiki meħtieġa u tiġi żgurata appartenenza wiesgħa, se tinżamm kooperazzjoni mill-qrib mal-Parlament Ewropew, entitajiet konsultattivi tal-UE (il-Kumitat tar-Reġjuni u l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew) u l-Istati Membri, bl-organizzazzjoni ta' laqgħat bilaterali bejn l-awtoritajiet nazzjonali u l-Kummissjoni u bl-involviment sħiħ tal-parlamenti nazzjonali, l-imsieħba soċjali, ir-reġjuni u partijiet interessati oħrajn.

It-tarf ta’ fuq tal-paġna