AA+A++Izdrukas versijaVietnes plānsRSSRSS

No vārdiem pie darbiem: Eiropas pusgads

Visas dalībvalstis ir apņēmušās sasniegt stratēģijas "Eiropa 2020" mērķus un tos iekļāvušas valsts mērķos. Taču, tikai saskaņojot un mērķtiecīgi virzot individuālos pūliņus, šiem mērķiem varēs būt vēlamā ietekme uz izaugsmi.

Tāpēc Eiropas Savienība (ES) ir ieviesusi ikgadēju ekonomikas politikas koordinēšanas ciklu: Eiropas pusgadu. Katru gadu Komisija sīki analizē ES dalībvalstu budžeta, makroekonomiskās un strukturālās reformas un sniedz tām ieteikumus turpmākajiem 12–18 mēnešiem.

2015. gada oktobrī pdf - 410 KB [410 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) tā nolēma turpināt Eiropas semestra racionalizēšanu. Runa ir par to, lai labāk tiktu ņemta vērā eirozonas dimensija un valstu aspekti, lai lielāku nozīmi piešķirtu nodarbinātības un sociālās jomas rādītājiem, uzlabotu demokrātisko dialogu, veicinātu konverģenci, piemērojot salīdzinošus kritērijus un labāko praksi, kā arī atbalstītu reformas, liekot lietā Eiropas strukturālos un investīciju fondus un tehnisko palīdzību.

Eiropas pusgads sākas tad, kad Komisija pieņem gada izaugsmes pētījumu, — parasti, gada beigās. Šajā dokumentā tiek izklāstītas ES prioritātes attiecībā uz nodarbinātības un izaugsmes stimulēšanu. Komisija vienlaikus makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas procedūras English (en) ietvaros publicē arī brīdināšanas mehānisma ziņojumu. Šajā ziņojumā, kuru sagatavo, pamatojoties uz ekonomisku un sociālu rādītāju pārskatu, ir norādītas dalībvalstis, kuras jāanalizē sīkāk, lai noteiktu, vai pastāv nelīdzsvarotība, un vajadzības gadījumā precizētu, kā tā izpaužas.

Eiropas pusgadam ir šādi galvenie posmi.

Septembrī Eiropas Komisijas priekšsēdētājs runā par stāvokli Savienībā Deutsch (de) English (en) français (fr) iepazīstina Eiropas Parlamentu ar politiskajām, ekonomiskajām un sociālajām prioritātēm. Diskusijas, kuras seko, ņem vērā nākamā gada izaugsmes pētījumā.

Oktobrī eirozonas valstis iesniedz budžeta projektu plānus nākamajam gadam. Novembrī Komisija sniedz atzinumu Deutsch (de) English (en) français (fr) par katru no tiem. Komisija novērtē, vai šie plāni atbilst prasībām, kas izvirzītas Stabilitātes un izaugsmes paktā.

Novembrī Komisija pieņem gada izaugsmes pētījumu, brīdināšanas mehānisma ziņojumu, kā arī eirozonas dalībvalstu budžeta plāna projektu novērtējumu.

Februārī Komisija par katru valsti publicē vienotu ekonomikas novērtējumu, kurā analizē attiecīgās valsts ekonomisko situāciju, reformu programmas un, pamatojoties uz brīdināšanas mehānisma ziņojumu, varbūtējo novēršamo nelīdzsvarotību.

Eiropadomes pavasara sanāksmē, kas notiek martā, izvērtē vispārējo makroekonomisko situāciju un progresu, kas panākts, īstenojot stratēģijas "Eiropa 2020" mērķus. Šajā sanāksmē Eiropadome arī nāk klajā ar pamatnostādnēm attiecībā uz budžeta, makroekonomiskajām un strukturālajām reformām.

Aprīlī dalībvalstis iesniedz savas finanšu stabilitātes vai konverģences programmas, kuru mērķis ir garantēt publisko finanšu ilgtspēju, kā arī reformas un pasākumus, ar kuriem plānots panākt gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi tādās jomās kā nodarbinātība, izglītība, pētniecība, inovācija, enerģētika un sociālā iekļautība (valstu reformu programmas).

Maijā Komisija nāk klajā ar ieteikumiem katrai dalībvalstij, izņemot tās, uz kurām attiecas makroekonomikas korekciju programma. Šie ieteikumi sniedz katrai dalībvalstij pielāgotas politiskās nostādnes jomās, ko uzskata par prioritārām nākamajos 12–18 mēnešos. Padome izskata šos ieteikumus, un Eiropadome tos apstiprina. Tādējādi dalībvalstis saņem politiskas pamatnostādnes pirms savu nākamā gada budžeta projektu apstiprināšanas.

Visbeidzot, jūnija beigās vai jūlija sākumā Padome oficiāli pieņem katrai valstij adresētos ieteikumus.

Ja norādītajā termiņā valstis ieteikumus neņem vērā, tām var tikt doti politiski brīdinājumi. Var tikt pieņemti arī stimulējoši pasākumi un sankcijas tad, ja makroekonomiskā un budžeta nelīdzsvarotība ir pārmērīga.

Lai īstenotu nepieciešamos politiskos pasākumus un panāktu plašu līdzatbildību par tiem, tiek īstenota cieša sadarbība ar Eiropas Parlamentu, ES konsultatīvajām struktūrām (Reģionu komiteju un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju) un dalībvalstīm. Jo īpaši tā var izpausties kā informācijas vākšanas misijas un divpusējas sanāksmes starp valstu iestādēm un Komisiju. Šajā sadarbībā pilnībā tiek iesaistīti valstu parlamenti, sociālie partneri, reģioni un citas ieinteresētās personas.

 

Saistīti dokumenti

  • ES ekonomikas pārvaldības skaidrojums en

Lapas sākums