AA+A++Izdrukas versijaVietnes plānsRSSRSS

Eiropas pusgads — lai notiek!

Visas dalībvalstis ir apņēmušās sasniegt “Eiropa 2020” mērķus un tos ir pārveidojušas valsts mērķos un izaugsmes veicināšanas stratēģijās. Taču tikai tad, ja visu valstu individuālais darbs tiks saskaņots un virzīts mērķtiecīgi, tas rezultātā dos vēlamo ietekmi uz izaugsmi.

Tāpēc Eiropas Komisija ir ieviesusi gadskārtēju ekonomikas politikas koordinēšanas ciklu, dēvētu par Eiropas pusgadu. Katru gadu Eiropas Komisija sīki analizē ES dalībvalstu ekonomikas programmas un strukturālās reformas un sniedz tām ieteikumus turpmākajiem 12-18 mēnešiem.

Eiropas pusgads sākas tad, kad Komisija pieņem gada izaugsmes pētījumu, — parasti, tuvojoties gada beigām, — kurā noteiktas ES izaugsmes veicināšanas un darbavietu radīšanas prioritātes nākamajam gadam.


Martā ES valstu un valdību vadītāji, pamatojoties uz gada izaugsmes pētījumu, izdod ES norādījumus par valstu politiku. Eiropadomes pavasara sanāksmē, pamatojoties uz gada izaugsmes pētījumu, tiek izvērtēta:

  • vispārējā makroekonomikas situācija,
  • progress ceļā uz 5 ES līmeņa mērķu sasniegšanu,
  • progress pamatiniciatīvu izpildē.

Tajā nosaka politisko ievirzi, iekļaujot fiskālo, makroekonomisko strukturālo reformu un izaugsmes veicināšanas jomas, un sniedz ieteikumus attiecībā uz šo elementu savstarpējo saikni.

Aprīlī dalībvalstis iesniedz plānus attiecībā uz spēcīgām valsts finansēm (stabilitātes vai konverģences programmas) un reformām un pasākumiem, kas vajadzīgi, lai panāktu gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi tādās jomās kā nodarbinātība, pētniecība, inovācija, enerģētika vai sociālā iekļautība (valstu reformu programmas).

Maijā-jūnijā Komisija šīs programmas novērtē un katrai valstij sniedz atbilstošus ieteikumus. Ministru padome apspriež un Eiropadome apstiprina šos ieteikumus. Tādējādi politisko padomu dalībvalstis saņem, iekams tās sāk apstiprināt nākamā gada budžeta projektus.

Visbeidzot, jūnija beigās vai jūlija sākumā Padome ieteikumus katrai valstij pieņem oficiāli.

Ja norādītajā termiņā valstis ieteikumus neizpilda, var izdot politiskus brīdinājumus. Pastāv arī iespēja izpildi panākt ar stimuliem un sankcijām pārmērīgas makroekonomikas un budžeta nelīdzsvarotības gadījumā.

Ministru sanāksmēs par noteiktiem politiskiem jautājumiem veic salīdzinošu pārskatīšanu. Tas ir būtiski, lai izvērtētu progresu ceļā uz ES pamatmērķiem, kā arī sekmētu “Eiropas 2020” pamatiniciatīvu izpildi.

Lai īstenotu prasītās stratēģijas un panāktu atbildības uzņemšanos, tiks uzturēta cieša sadarbība ar Eiropas Parlamentu un citām ES padomdevējām struktūrām (Reģionu komiteju un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju). Stratēģijā ir iesaistīti arī dalībvalstu parlamenti, sociālie partneri, reģioni un citi dalībnieki.

Lapas sākums