AA+A++Spausdinti skirta versijaSvetainės struktūraRSSRSS

Strategijos įgyvendinimas: Europos semestras

Visos valstybės narės įsipareigojo siekti strategijos „Europa 2020“ tikslų ir jų pagrindu užsibrėžė nacionalinius tikslus. Tačiau norimą poveikį augimui pasiekti galima tik tuo atveju, jei atskiros visų šalių pastangos bus koordinuojamos ir kryptingos.

 

Todėl Europos Sąjunga nustatė metinį ekonominės politikos koordinavimo ciklą, vadinamą Europos semestru. Kasmet Komisija visapusiškai išanalizuoja ES valstybių narių biudžeto, makroekonominių ir struktūrinių reformų planus ir pateikia rekomendacijas ateinantiems 12–18 mėnesių.

 

Europos semestras prasideda Komisijai priėmus metinę augimo apžvalgą– tai paprastai įvyksta metų pabaigoje. Šiame dokumente išdėstomi ES prioritetai siekiant skatinti augimą ir darbo vietų kūrimą. Taikydama makroekonominio disbalanso procedūrą English (en) , Komisija tuo pačiu metu paskelbia Įspėjimo mechanizmo ataskaitą. Remiantis rodiklių rezultatų suvestine, Įspėjimo mechanizmo ataskaitoje nurodomos valstybės narės, kurių padėtį reikia nagrinėti toliau atliekant nuodugnią apžvalgą, kad būtų galima daryti išvadą dėl galimo disbalanso ir jo pobūdžio.

Remiantis pirmųjų Europos semestro ciklų patirtimi, į 2015 m. metinę augimo apžvalgą įtraukti proceso supaprastinimo pasiūlymai. Pagrindiniai proceso etapai nurodyti toliau.

Spalį valstybės narės pateikia kitų metų biudžeto planų projektus. Lapkritį Komisija dėl kiekvieno iš jų paskelbia nuomonę Deutsch (de) English (en) français (fr) . Komisija įvertina, ar biudžeto planų projektai atitinka Stabilumo ir augimo pakto reikalavimus. 

 

Kovą vykstančiame Europos Vadovų Tarybos pavasario susitikime įvertinama bendra makroekonominė padėtis ir siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų padaryta pažanga bei pateikiamos fiskalinių, makroekonominių ir struktūrinių reformų politikos gairės.

 

Kovą Komisija taip pat paskelbia po atskirą kiekvienos valstybės narės analitinį ekonominį vertinimą. Juose analizuojama jų ekonominė padėtis, reformų darbotvarkės ir, kai manoma, kad tai svarbu remiantis Įspėjimo mechanizmo ataskaita, galimas valstybių narių disbalansas.

 

Balandį valstybės narės pateikia patikimų viešųjų finansų planus (stabilumo arba konvergencijos programas) ir praneša apie reformas bei priemones, kurias taikydamos jos siekia užtikrinti pažangų, tvarų ir integracinį augimą tokiose srityse kaip užimtumas, švietimas, moksliniai tyrimai, inovacijos, energetika ar socialinė įtrauktis (nacionalinės reformų programos).

 

Gegužę Komisija pateikia atitinkamas konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas English (en) . Šiose rekomendacijose pateikiami valstybėms narėms individualiai skirti politikos patarimai srityse, kurios laikomos prioritetinėmis ateinančius 12–18 mėnesių. Taryba šias rekomendacijas aptaria, o Europos Vadovų Taryba joms pritaria. Taigi valstybės narės politikos patarimų gauna, kol ateinančių metų biudžeto projektai dar netapo galutiniai.

 

Galiausiai birželio pabaigoje arba liepos pradžioje konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas oficialiai patvirtina Taryba.

 

Jei į rekomendacijas neatsižvelgiama per nurodytą laiką, gali būti pateikti įspėjimai dėl atitinkamos politikos. Be to, pernelyg didelio makroekonominio ir biudžeto disbalanso atveju gali būti taikomos paskatos ir sankcijos.

 

Siekiant vykdyti reikiamą politiką ir užtikrinti visuotinę atsakomybę, bus glaudžiai bendradarbiaujama su Europos Parlamentu, patariamosiomis ES institucijomis (Regionų komitetu ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu) bei valstybėmis narėmis. Visų pirma bus rengiami apsilankymai, per kuriuos bus renkama informacija, ir dvišaliai nacionalinių valdžios institucijų ir Komisijos susitikimai. Šioje veikloje visapusiškai dalyvaus nacionaliniai parlamentai, socialiniai partneriai, regionai ir kitos suinteresuotosios šalys.

 

Susiję dokumentai

  • ES ekonomikos valdymo paaiškinimas English

Į puslapio pradžią