AA+A++Spausdinti skirta versijaSvetainės struktūraRSSRSS

Strategijos įgyvendinimas: Europos semestras

Visos valstybės narės įsipareigojo siekti strategijos „Europa 2020“ tikslų ir jų pagrindu užsibrėžė nacionalinius tikslus bei formuoja ekonomikos augimą skatinančią politiką. Tačiau norimą poveikį augimui pasiekti galima tik tuo atveju, jei atskiros visų šalių pastangos bus koordinuojamos ir kryptingos.

Todėl Europos Komisija nustatė metinį ekonominės politikos koordinavimo ciklą, vadinamą Europos semestru. Kasmet Europos Komisija visapusiškai išanalizuoja ES valstybių narių ekonominių ir struktūrinių reformų programas ir pateikia rekomendacijas ateinantiems 12–18 mėnesių.

Europos semestras prasideda, kai Komisija paskelbia metinę augimo apžvalgą –paprastai metų pabaigoje. Joje nustatomi ES kitų metų prioritetai, kuriais siekiama skatinti augimą ir darbo vietų kūrimą.


Kovą ES valstybių ir vyriausybių vadovai, remdamiesi metine augimo apžvalga, paskelbia ES nacionalinės politikos gaires. Metine augimo apžvalga grindžiamame Europos Vadovų Tarybos pavasario susitikime vertinama:

  • bendra makroekonominė padėtis,
  • pažanga siekiant penkių ES lygmens tikslų,
  • pažanga įgyvendinant pavyzdines iniciatyvas.

Jame nustatomos fiskalinės politikos ir makroekonomikos struktūrinių reformų, taip pat augimo skatinimo sričių politikos gairės, be to, patariama, kaip šias tris sritis susieti.

Balandį valstybės narės pateikia patikimų viešųjų finansų planus (stabilumo ar konvergencijos programos) ir reformų bei priemonių planus, kaip jos sieks pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo tokiose srityse kaip užimtumas, moksliniai tyrimai, inovacijos, energetika ar socialinė įtrauktis (nacionalinės reformų programos).

Gegužę–birželį Europos Komisija įvertina šias programas ir prireikus pateikia konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas. Taryba šias rekomendacijas aptaria, o Europos Vadovų Taryba jas patvirtina. Taigi valstybės narės gauna patarimų dėl politikos prieš baigdamos rengti kitų metų biudžeto projektus.

Galiausiai birželio pabaigoje arba liepos pradžioje konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas oficialiai priima Taryba.

Jei į rekomendacijas neatsižvelgiama per nurodytą laiką, gali būti pateikti su politika susiję įspėjimai. Be to, pernelyg didelio makroekonominio ir biudžeto disbalanso atveju gali būti taikomos paskatos ir sankcijos.

Nepaprastai svarbūs tarpusavio vertinimui, pažangos siekiant ES pagrindinių tikslų stebėjimui ir pavyzdinių strategijos „Europa 2020“ iniciatyvų įgyvendinimui yra ministrų susitikimai konkrečios politikos srities klausimais.
Siekiant vykdyti reikiamą politiką ir užtikrinti visuotinę atsakomybę, bus glaudžiai bendradarbiaujama su Europos Parlamentu ir kitomis, patariamosiomis, ES institucijomis (Regionų komitetu ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu), šioje veikloje visapusiškai dalyvaus nacionaliniai parlamentai, socialiniai partneriai, regionai ir kitos suinteresuotosios šalys.

Į puslapio pradžią