AA+A++Leagan clóLéarscáil suímhRSSRSS

É a thabhairt i gcrích: an Seimeastar Eorpach

Tá na Ballstáit uile tiomanta do spriocanna Eoraip 2020 a bhaint amach agus tá siad iompaithe ina spriocanna náisiúnta acu. Ach ní imreofar an tionchar ar fhás atáthar a iarraidh mura ndéanfar iarrachtaí aonair na dtíortha uile a chomhordú agus a dhíriú ar na cuspóirí.

 

Mar sin de, chuir an tAontas Eorpach córas ar bun faoina ndéantar comhordú ar bheartais eacnamaíocha ar bhonn timthriall bliana. Tugtar an Seimeastar Eorpach air sin. Gach bliain, déanann an Coimisiún Eorpach anailís mhionsonraithe ar chláir Bhallstáit AE i dtaca le hathchóiriú buiséadach, maicreacnamaíoch agus struchtúrach, agus tugann sé moltaí dóibh maidir leis na 12-18 mí atá le teacht.

 

Tosaíonn an Seimeastar Eorpach nuair a ghlacann an Coimisiún a Shuirbhé Bhliantúil ar Fhási dtrátha dheireadh na bliana, de ghnáth. Sa doiciméad sin, leagtar amach tosaíochtaí AE don bhliain atá le teacht chun borradh a chur faoin bhfás agus faoi chruthú post. San am céanna, foilsíonn an Coimisiún a Thuarascáil maidir leis an Sásra Foláirimh mar chuid den Nós Imeachta um Míchothromaíocht Mhaicreacnamaíoch English (en) . Ar bhonn scórchlár táscairí, leagtar amach sa Tuarascáil maidir leis an Sásra Foláirimh cé na Ballstáit ar gá tuilleadh anailíse a dhéanamh orthu, i bhfoirm athbhreithniú mionsonraithe, chun a fháil amach an féidir míchothromaíochtaí a bheith ann, agus, más féidir, cén cineál iad.

Sa Suirbhé bliantúil ar fhás 2015 tá sé molta, i bhfianaise na taithí a tháinig as na chéad Seimeastair Eorpacha, go sruthlíonófaí an próiseas ar roinnt caíonna. Seo na príomhchéimeanna a bheadh leis sin:

I mí Dheireadh Fómhair, go gcuirfeadh na Ballstáit isteach a ndréachtphleananna buiséadacha don bhliain atá le teacht. Go dtabharfadh an Coimisiún tuairim Deutsch (de) English (en) français (fr) uaidh ar gach ceann acu i mí na Samhna. Go ndéanfadh an Coimisiún measúnú ar an gceist an gcomhlíonann na dréachtphleananna buiséadacha na ceanglais atá sa Chomhaontú Cobhsaíochta agus Fáis. 

 

Ag cruinniú Earraigh na Comhairle Eorpaí i mí an Mhárta go ndéanfaí an staid fhoriomlán mhaicreacnamaíoch, agus an dul chun cinn i dtreo spriocanna Eoraip 2020, a mheas agus go socrófaí treoshuíomhanna beartas a chlúdódh athchóirithe fioscacha, maicreacnamaíocha agus struchtúracha.

 

Sa mhí chéanna, mí an Mhárta, go bhfoilseodh an Coimisiún measúnú eacnamaíoch ar gach Ballstát lena ndéanfaí anailís ar a staid eacmamaíoch, ar a gcáir um athchóiriú agus, in aon chás ina measfaí, i bhfianaise na Tuarascála maidir leis an Sásra Foláirimh, gurbh oiriúnach é, ar na míchothromaíochtaí arbh fhéidir go mbeadh an Balllstát i ngleic leo.

 

I mí Aibreáin, go dtaispeánfadh na Ballstáit a bpleananna i dtaca le cúrsaí airgeadais poiblí folláine (cláir um chobhsaíocht nó um chóineasú) agus na hathchóirithe agus na bearta a dhéanfaidh siad chun dul chun cinn a dhéanamh i dtreo fás cliste inbhuanaithe cuimsitheach i réimsí amhail fostaíocht, oideachas, taighde, nuálaíocht, fuinneamh nó cuimsiú sóisialta (cláir náisiúnta um athchóiriú).

 

I mí Bealtaine, go dtabharfadh an Coimisiún moltaí maidir le tíorthaí ar leith English (en) uaidh, de réir mar is iomchuí. Sna moltaí sin, thabharfaí comhairle shaincheaptha ó thaobh beartas de do Bhallstáit i réimsí a mheasfaí a bheith ina réimsí tosaíochta do na 12-18 mí atá le teacht. Phléifeadh an Chomhairle na moltaí agus d'fhormheasfadh an Chomhairle Eorpach iad. Ar an gcaoi sin, thabharfaí comhairle bheartais do na Ballstáit sula dtosóidís ar a ndréachtbhuiséad don bhliain atá le teacht a chur i gcrích.

 

Faoi dheireadh, ag deireadh an Mheithimh nó tús Iúil, go nglacfadh an Chomhairle na moltaí maidir le tíortha ar leith go foirmiúil.

 

Mura ngníomhófaí de réir moltaí laistigh den tréimhse ama a sainíodh, d'fhéadfaí rabhaidh bheartais a eisiúint. Bheadh rogha ann freisin forfheidhmiú a dhéanamh le dreasachtaí agus smachtbhannaí dá mbeadh míchothromaíochtaí iomarcacha maicreacnamaíocha agus buiséadacha i gceist.

 

Chun na beartais atá de dhíth a chur i bhfeidhm agus chun úinéireacht leathan a chinntiú, leanfaí leis an dlúthchomhar le Parlaimint na hEorpa, le comhlachtaí comhairliúcháin de chuid AE (Coiste na Réigiún agus an Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta), agus leis na Ballstáit, trí chruinnithe déthaobhacha a eagrú idir údaráis na mBallstát agus an Coimisiún, agus bheadh na parlaimintí náisiúnta, na comhpháirtithe sóisialta, na réigiúin agus páirtithe leasmhara eile rannpháirteach go hiomlán sa chomhar sin.

 

Doiciméid ghaolmhara

  • Míniú ar rialachas eacnamaíoch AE English

Barr