AA+A++Leagan clóLéarscáil suímhRSSRSS

É a chur sa siúl – an Seimeastar Eorpach

Tá na Ballstáit uile tiomanta do spriocanna Eoraip 2020 a bhaint amach agus chlaochaigh siad iad ina spriocanna náisiúnta is ina mbeartais a thacaíonn le fás. Ach ní bheidh an tionchar inmhianaithe ar fhás is ar phoist ag iarrachtaí ar leith na dtíortha uile gan chomhordú agus gan díriú ar na cuspóirí.

Mar sin, bhunaigh an Coimisiún Eorpach timthriall bliantúil de chomhordúchán beartais gheilleagraigh ar a dtugtar an Seimeastar Eorpach. Gach bliain déanann an Coimisiún Eorpach anailís mhionsonraithe ar chláir na mBallstát AE, cláir um athchóiriú struchtúrtha agus geillagair, agus tugann sé moltaí dóibh don chéad 12-18 mí eile.

Tosaíonn an Seimeastar Eorpach nuair a ghlacann an Coimisiún a Shuirbhé Bliantúil ar Fhás, rud a leagann síos tosaíochtaí an AE don bhliain romhainn chun fás is cruthú post a threisiú, thart ar dheireadh na bliana de ghnáth.


I Márta, eisíonn Ceannairí Stáit agus Rialtais an AE treoir AE do bheartais náisiúnta ar bhonn an tSuirbhé Bhliantúil ar Fhás. Ag Cruinniú Earraigh na Comhairle Eorpaí – i bhfianaise an tsuirbhé bhliantúil ar fhás – déantar plé orthu seo a leanas:

  • an staid mhacra-gheilleagrach fhoriomlán
  • an dul chun cinn i dtreo na 5 sprioc ag leibhéal an AE
  • an dul chun cinn faoi na treoir-thionscnaimh

Tugann sí treoir i dtaobh beartais, míreanna fioscacha, macra-gheilleagracha agus téamacha san áireamh, agus comhairlíonn sí faoi na naisc atá eatarthu.

In Aibreán, cuireann na Ballstáit isteach a bpleananna d'airgeadas poiblí fónta (Cláir um Chobhsaíocht nó um Chóineasú) agus leasuithe is bearta chun dul chun cinn a dhéanamh i dtreo fáis chliste, inbhuanaithe, chuimsithigh, i réimsí amhail fostaíocht, taighde, nuáil, fuinneamh nó cuimsiú sóisialta (Cláir Náisiúnta um Athchóiriú).

I mBealtaine/Meitheamh, tugann an Coimisiún a mheas ar na cláir sin agus cuireann moltaí atá sonrach do thíortha ar leith ar fáil más cuí. Pléann an Chomhairle na moltaí agus formheasann an Chomhairle Eorpach iad. Mar sin, tugtar comhairle beartais do na Ballstáit sula gcuireann siad tús leis an gclabhsúr ar a ndréacht-bhuiséid don bhliain dár gcionn.

Faoi dheireadh, ag deireadh an Mheithimh nó tús Iúil, glacann an Chomhairle go foirmiúil na moltaí atá sonrach do thíortha ar leith.

Mura ngníomhaítear de réir moltaí laistigh den tréimhse ama a sainíodh, is féidir rabhaidh beartais a eisiúint. Tá rogha ann d'fhorfheidhmiú trí dhreasachtaí is trí smachtbhannaí i gcás éagothroimí maicreacnamaíocha agus buiséadacha iomarcacha.

Tá cruinnithe airí faoi shaincheiseanna beartais ríthábhachtach d'athbhreithniú piaraí agus d'fhaireachán ar an dul chun cinn i dtreo spriocanna ceannlíne an AE, is chun treoir-thionscnaimh Eoraip 2020 a chur chun cinn.

Chun na beartais atá de dhíth a chur i bhfeidhm agus chun úinéireacht leathan a áirithiú, leanfar leis an dlúthchomhar atá ann le Parlaimint na hEorpa agus le comhlachtaí comhairliúcháin an AE (Coiste na Réigiún agus an Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta) agus beidh na parlaimintí náisiúnta, na comhpháirtithe sóisialta, na réigiúin agus páirtithe leasmhara eile rannpháirteach go hiomlán ann.

Barr