AA+A++Tulostettava versioSivustokarttaRSSRSS

Strategian toteuttaminen: talouspolitiikan EU-ohjausjakso

Kaikki EU-maat ovat sitoutuneet saavuttamaan Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet ja määrittäneet niiden pohjalta omat kansalliset tavoitteensa. Eri maiden toimia on kuitenkin koordinoitava ja kohdennettava, jotta ne yhdessä vaikuttavat toivotulla tavalla kasvuun.

Tällaista koordinointia varten Euroopan unioni on ottanut käyttöön talouspolitiikan vuotuisen EU-ohjausjakson. Komissio analysoi vuosittain EU-maiden suunnitelmat, jotka koskevat talousarviouudistuksia sekä makrotaloudellisia ja rakenneuudistuksia, ja antaa maille toimenpidesuositukset seuraavia 12–18 kuukautta varten.

EU-ohjausjakso alkaa, kun komissio esittelee vuotuisen kasvuselvityksensä yleensä vuoden lopulla. Selvityksessä määritetään EU:n painopisteet kasvun ja työllisyyden edistämiseksi. Samanaikaisesti komissio julkaisee varoitusmekanismia koskevan kertomuksenmakrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn English (en) yhteydessä. Varoitusmekanismia koskeva kertomus perustuu erilaisista indikaattoreista koostuvaan tulostauluun. Kertomuksessa nimetään ne jäsenvaltiot, joiden tilannetta on analysoitava perusteellisemmin mahdollisten epätasapainotekijöiden kartoittamiseksi.

Ensimmäisistä EU-ohjausjaksoista saatujen kokemusten pohjalta on vuoden 2015 kasvuselvitykseen sisällytetty ehdotuksia menettelyjen virtaviivaistamiseksi. EU-ohjausjakso etenee seuraavan aikataulun mukaisesti:

Lokakuussa jäsenvaltiot toimittavat komissiolle seuraavan vuoden alustavat talousarviosuunnitelmansa. Komissio antaa niitä koskevat lausuntonsa Deutsch (de) English (en) français (fr) marraskuussa. Se arvioi erityisesti, noudattavatko alustavat talousarviosuunnitelmat vakaus- ja kasvusopimuksen vaatimuksia.

Helmikuussa komissio julkistaa jäsenvaltiokohtaiset arviot, joissa analysoidaan maiden taloudellista tilannetta ja uudistusohjelmia. Varoitusmekanismia koskevan kertomuksen pohjalta tarkastellaan tarvittaessa perusteellisemmin jäsenvaltion mahdollisia epätasapainotiloja.

Maaliskuussa Eurooppa-neuvoston kevätkokouksessa tarkastellaan yleistä makrotaloudellista tilannetta ja edistymistä Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamisessa. Kokouksessa vahvistetaan poliittiset suuntaviivat julkistaloudellisia, makrotaloudellisia ja rakenteellisia uudistuksia varten.

Huhtikuussa jäsenvaltiot esittävät julkisen talouden ohjelmansa (vakaus- tai lähentymisohjelmat) sekä toimet, joilla vauhditetaan älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua eri aloilla, esimerkiksi työllisyyden, koulutuksen, tutkimuksen, innovoinnin, energian ja syrjäytymisen ehkäisyn alalla (kansalliset uudistusohjelmat).

Toukokuussa komissio antaa jäsenvaltioiden ohjelmien arvioinnin pohjalta maakohtaiset suositukset English (en) . Ne ovat kullekin jäsenvaltiolle yksilöllisesti suunnattuja poliittisia neuvoja aloilla, joita pidetään ensisijaisina seuraavien 12–18 kuukauden jaksolla. EU:n neuvosto keskustelee suosituksista ja Eurooppa-neuvosto vahvistaa ne. Näin jäsenvaltiot saavat poliittista ohjeistusta ennen kuin ne alkavat viimeistellä seuraavan vuoden talousarvioitaan.

Kesäkuun lopussa tai heinäkuun alussa neuvosto hyväksyy maakohtaiset suositukset muodollisesti.

Jos suosituksia ei noudateta annetun määräajan kuluessa, komissio voi antaa jäsenvaltioille varoituksia. Mikäli jossakin maassa esiintyy huomattavan suurta julkisen talouden tai makrotalouden epätasapainoa, komissio voi ottaa käyttöön erilaisia sanktioita ja kannustimia.

Jotta sovittua politiikkaa noudatettaisiin ja se koettaisiin yhteiseksi, strategiaa toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Euroopan parlamentin ja EU:n neuvoa-antavien elinten (alueiden komitea ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitea) sekä jäsenvaltioiden hallitusten, kansallisten parlamenttien, työmarkkinaosapuolten, alueiden ja muiden eri sidosryhmien kanssa. Tähän yhteistyöhön kuuluvat muun muassa komission ja kansallisten viranomaisten kahdenväliset tapaamiset.

 

Asiakirjoja

  • EU:n talouden ohjausjärjestelmä lyhyesti englanti

Sivun alkuun