AA+A++Tulostettava versioSivustokarttaRSSRSS

Strategian toteuttaminen: talouspolitiikan EU-ohjausjakso

Kaikki EU-maat ovat sitoutuneet saavuttamaan Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet ja määrittäneet niiden pohjalta kansalliset tavoitteet ja poliittiset keinot kasvun lisäämiseksi. Eri maiden toimia on kuitenkin koordinoitava ja kohdennettava, jotta ne yhdessä vaikuttavat toivotulla tavalla kasvuun.

Tällaista koordinointia varten Euroopan komissio on ottanut käyttöön talouspolitiikan vuotuisen EU-ohjausjakson. Komissio analysoi vuosittain EU-maiden talous- ja rakenneuudistusohjelmat ja antaa niille toimenpidesuositukset seuraavia 12–18 kuukautta varten.

EU-ohjausjakso alkaa, kun komissio esittelee vuotuisen kasvuselvityksensä yleensä vuoden lopulla. Selvityksessä määritetään EU:n painopisteet tulevalle vuodelle kasvun ja työllisyyden edistämiseksi.


Maaliskuussa Eurooppa-neuvoston kevätkokouksessa EU:n valtion- ja hallitusten päämiehet antavat vuotuisen kasvuselvityksen pohjalta yhteiset ohjeet kansallista politiikkaa varten. Kasvuselvityksen perusteella kokouksessa tarkastellaan

  • yleistä makrotaloudellista tilannetta
  • edistymistä EU:n viiden yleistavoitteen saavuttamisessa
  • lippulaivahankkeiden edistymistä.

Kokouksessa vahvistetaan poliittiset suuntaviivat julkistaloudellisia ja makrotaloudellisia uudistuksia sekä kasvun lisäämistoimia varten. Lisäksi siinä annetaan ohjeita toimien koordinointiin.

Huhtikuussa jäsenmaat esittävät kansalliset julkisen talouden ohjelmansa (vakaus- tai lähentymisohjelmat) sekä toimet, joilla vauhditetaan älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua eri aloilla, esimerkiksi työllisyyden, tutkimuksen, innovoinnin, koulutuksen, energian ja syrjäytymisen ehkäisyn alalla (kansalliset uudistusohjelmat).

Touko-kesäkuussa komissio arvioi jäsenmaiden ohjelmat ja antaa niiden perusteella maakohtaiset suositukset. Neuvosto keskustelee suosituksista ja Eurooppa-neuvosto vahvistaa ne. Näin jäsenmaat saavat poliittista ohjeistusta ennen kuin ne alkavat viimeistellä seuraavan vuoden talousarvioitaan.

Kesäkuun lopussa tai heinäkuun alussa neuvosto hyväksyy maakohtaiset suositukset muodollisesti.

Jos suosituksia ei noudateta annetun määräajan kuluessa, komissio voi antaa jäsenmaille varoituksia. Mikäli jossakin maassa esiintyy huomattavan suurta julkisen talouden tai makrotalouden epätasapainoa, keinovalikoimassa on lisäksi kannustimia ja seuraamuksia.

Ohjausjakson aikana järjestetään ministerikokouksia, joissa käsitellään yksittäisiä poliittisia kysymyksiä. Kokouksilla on tärkeä rooli, sillä niissä vertaillaan eri maiden kehitystä, seurataan EU:n yleistavoitteiden saavuttamista ja edistetään Eurooppa 2020 -lippulaivahankkeiden toteuttamista.

Jotta sovittua politiikkaa noudatettaisiin ja se koettaisiin yhteiseksi, strategiaa toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Euroopan parlamentin ja EU:n neuvoa-antavien elinten (alueiden komitea ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitea) sekä jäsenmaiden hallitusten, työmarkkinaosapuolten, alueiden ja eri sidosryhmien kanssa.

Sivun alkuun