AA+A++TrükiversioonSaidi skeemRSSRSS

Viime ellu: Euroopa poolaasta

Kõik liikmesriigid on võtnud endale kohustuseks täita strateegia „Euroopa 2020” eesmärgid ning järgivad neid ka oma riiklike eesmärkide püstitamisel. Kuid vaid juhul, kui kõigi liikmesriikide jõupingutused on koordineeritud ja koondatud, saab neil olla soovitud mõju majanduskasvule.

Seepärast on Euroopa Liit seadnud sisse iga-aastase majanduspoliitika koordineerimise tsükli, mida nimetatakse Euroopa poolaastaks. Euroopa Komisjon koostab igal aastal üksikasjaliku analüüsi ELi liikmesriikide eelarve-, majandus- ja struktuurireformi kavade kohta ning esitab neile soovitused järgnevaks 12−18 kuuks.

Euroopa poolaasta algab siis, kui komisjon võtab vastu iga-aastase majanduskasvu analüüsi (tavaliselt aasta lõpu poole). Asjaomases dokumendis sätestatakse ELi prioriteedid majanduskasvu ja töökohtade loomise edendamiseks. Samaaegselt avaldab komisjon makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse English (en) raames ka häiremehhanismi aruande. Häiremehhanismi aruandes selgitatakse näitajatest koosneva tulemustabeli alusel välja need liikmesriigid, kelle puhul on vajalik täiendav põhjalik analüüs, et otsustada võimaliku tasakaalustamatuse olemasolu ja selle ulatuse üle.

Toetudes esimeste Euroopa poolaastate raames saadud kogemustele, sisaldab 2015. aasta majanduskasvu analüüs ettepanekuid, mille eesmärk on täiustada protsessi, mille põhietapid on järgmised.

Oktoobris esitavad liikmesriigid oma esialgsed eelarvekavad järgmiseks aastaks. Novembris esitab komisjon iga liikmesriigi kava kohta arvamuse Deutsch (de) English (en) français (fr) . Komisjon hindab seda, kas eelarvekavad on kooskõlas stabiilsuse ja kasvu pakti raames kehtestatud nõuetega.

Veebruaris avaldab komisjon iga liikmesriigi kohta tema majanduse hinnangu, milles analüüsitakse tema majanduslikku olukorda, reformikavasid ning häiremehhanismi aruande alusel ka võimalikku tasakaalustamatust, millega konkreetne liikmesriik silmitsi võib seista.

Märtsis toimuval Euroopa Ülemkogu kevadisel kohtumisel antakse ülevaade üldisest makromajanduslikust olukorrast ja strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide saavutamiseks tehtud edusammudest ning esitatakse poliitilised suunad, mis hõlmavad eelarve-, makromajanduslikke ja struktuurireforme.

Aprillis esitavad liikmesriigid oma rahanduse usaldusväärsust käsitlevad kavad (stabiilsus- ja lähenemisprogrammid) ning asjaomased reformid ja meetmed aruka, jätkusuutliku ning kaasava majanduskasvu saavutamiseks sellistes valdkondades nagu tööhõive, teadusuuringud, innovatsioon, energeetika või sotsiaalne kaasatus (riiklikud reformikavad).

Mais teeb komisjon vajadusel ettepanekud riigipõhiste soovituste English (en) kohta. Kõnealustes soovitustes esitatakse liikmesriikidele kohandatud poliitikanõuanded valdkondades, mida peetakse järgmise 12–18 kuu jooksul prioriteetseteks. Soovitusi arutatakse nõukogus ning need kinnitatakse Ülemkogu poolt. Liikmesriigid saavad seega poliitikanõuanded enne, kui nad hakkavad kinnitama oma järgmise aasta eelarvet.

Viimases etapis, kas juuni lõpus või juuli alguses, võtab nõukogu riigipõhised soovitused ametlikult vastu.

Kui soovitustele ei reageerita ettenähtud aja jooksul, võidakse esitada poliitilisi hoiatusi. Makromajanduslikust ja eelarvelisest tasakaalust ülemäärase kõrvalekaldumise puhul on olemas ka täidesaatev võimalus kasutada stiimuleid ja karistusi.

Vajaliku poliitika rakendamiseks ja laiaulatusliku osaluse tagamiseks tehakse tihedat koostööd Euroopa Parlamendi, ELi nõuandvate organite (Regioonide Komitee ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee) ning liikmesriikidega, eelkõige korraldades teabekogumismissioone ja kahepoolseid kohtumisi liikmesriikide asutuste ning komisjoni vahel, kaasates sellesse protsessi täielikult ka liikmesriikide parlamendid, sotsiaalpartnerid, piirkonnad ja muud sidusrühmad.

 

Lisatud dokumendid

  • ELi majanduse juhtimine Inglise keel

Üles