Για να περάσουμε στην πράξη - Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο

Όλα τα κράτη μέλη έχουν δεσμευτεί να επιτύχουν τους στόχους της στρατηγικής "Ευρώπη 2020", τους οποίους έχουν μετατρέψει σε εθνικούς στόχους και σε πολιτικές τόνωσης της ανάπτυξης. Αλλά μόνο με τον συντονισμό και την ορθή στόχευση των προσπαθειών που αναλαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο μπορούν να προκύψουν τα επιθυμητά αποτελέσματα για την ανάπτυξη.

Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσπισε μια ετήσια διαδικασία συντονισμού των οικονομικών πολιτικών, την αποκαλούμενη "Ευρωπαϊκό Εξάμηνο". Κάθε χρόνο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποιεί λεπτομερή ανάλυση και αξιολόγηση των προγραμμάτων οικονομικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που καταρτίζουν τα κράτη μέλη, και διατυπώνει σχετικές συστάσεις για τους επόμενους 12-18 μήνες.

Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο ξεκινά με την έγκριση από την Επιτροπή, συνήθως προς το τέλος κάθε έτους, της Ετήσιας Επισκόπησης για την Ανάπτυξη όπου καθορίζονται οι προτεραιότητες της ΕΕ για το ερχόμενο έτος με στόχο την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης.


Τον Μάρτιο, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων εκδίδουν τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τις εθνικές πολιτικές με βάση την Ετήσια Επισκόπηση για την Ανάπτυξη. Με βάση την επισκόπηση αυτή, η εαρινή σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εξετάζει:

  • τη συνολική μακροοικονομική κατάσταση
  • την πρόοδο ως προς την επίτευξη των 5 στόχων της ΕΕ
  • την πρόοδο στο πλαίσιο των εμβληματικών πρωτοβουλιών.

Παρέχει επίσης κατευθύνσεις σχετικά με τις δημοσιονομικές και μακροοικονομικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και την ώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, καθώς και συστάσεις όσον αφορά την πιθανή διασύνδεσή τους.

Τον Απρίλιο, τα κράτη μέλη υποβάλλουν τα σχέδιά τους για υγιή δημόσια οικονομικά (Προγράμματα Σταθερότητας ή Σύγκλισης) καθώς και τις μεταρρυθμίσεις και τα μέτρα που αποσκοπούν σε μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη σε τομείς όπως η απασχόληση, η έρευνα, η καινοτομία, η ενέργεια ή η κοινωνική ένταξη (Εθνικά Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων).

Τον Μάιο/Ιούνιο, η Επιτροπή αξιολογεί τα προγράμματα αυτά και διατυπώνει, κατά περίπτωση, συστάσεις για κάθε χώρα. Το Συμβούλιο εξετάζει τις συστάσεις και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τις εγκρίνει. Παρέχονται δηλαδή στα κράτη μέλη συμβουλές ως προς την πολιτική που θα ακολουθήσουν, προτού αυτά ολοκληρώσουν την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού τους για το επόμενο έτος.

Τέλος, στα τέλη Ιουνίου ή στις αρχές Ιουλίου, το Συμβούλιο εγκρίνει επίσημα τις συστάσεις για κάθε χώρα.

Αν οι συστάσεις δεν ληφθούν υπόψη εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, είναι δυνατό να εκδοθούν προειδοποιήσεις πολιτικής. Υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο επιβολής των συστάσεων μέσω κινήτρων και κυρώσεων σε περίπτωση υπερβολικών μακροοικονομικών και δημοσιονομικών ανισορροπιών.

Οι υπουργικές συναντήσεις για συγκεκριμένα ζητήματα πολιτικής είναι ζωτικής σημασίας για την αμοιβαία αξιολόγηση μεταξύ των κρατών μελών, την παρακολούθηση της προόδου επίτευξης των κύριων στόχων της ΕΕ και για την προώθηση των εμβληματικών πρωτοβουλιών της στρατηγικής "Ευρώπη 2020".

Για να εφαρμοστούν οι απαιτούμενες πολιτικές και να διασφαλιστεί ευρεία αποδοχή, θα υπάρχει στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άλλα συμβουλευτικά όργανα της ΕΕ (Επιτροπή των Περιφερειών, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή) με την πλήρη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων, των κοινωνικών εταίρων, των περιφερειών και άλλων ενδιαφερομένων.

Αρχή σελίδας