Από τη θεωρία στην πράξη: το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε έναν ετήσιο κύκλο συντονισμού των οικονομικών πολιτικών που καλείται Ευρωπαϊκό Εξάμηνο. Κάθε χρόνο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλύει λεπτομερώς τα σχέδια δημοσιονομικών, μακροοικονομικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών και της ΕΕ και διατυπώνει ειδικές ανά χώρα συστάσεις για τους επόμενους 12-18 μήνες. Οι συστάσεις αυτές συμβάλλουν επίσης στην επίτευξη των στόχων της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της ΕΕ για την απασχόληση και την ανάπτυξη, της στρατηγικής Ευρώπη 2020, η οποία υλοποιείται και παρακολουθείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Τον Οκτώβριο του 2015 η Επιτροπή αποφάσισε να εξορθολογίσει περαιτέρω το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, ώστε να λαμβάνονται καλύτερα υπόψη οι διαστάσεις της Ευρωζώνης και οι εθνικές διαστάσεις, να δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην απασχόληση και τις κοινωνικές επιδόσεις, να ενισχύεται ο δημοκρατικός διάλογος, να προωθείται η σύγκλιση μέσω της συγκριτικής αξιολόγησης των επιδόσεων και της επιδίωξης βέλτιστων πρακτικών και να στηρίζονται οι μεταρρυθμίσεις μέσω των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων και της τεχνικής βοήθειας.


      
     jpeg - 2 MB [2 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

 

Αρχή σελίδας