AA+A++Verze pro tiskMapa stránekRSSRSS

Dosáhnout požadovaného výsledku – evropský semestr

Všechny členské státy se zavázaly, že budou plnit cíle strategie Evropa 2020. Zároveň si na základě těchto cílů stanovily vlastní cíle a přijaly politická opatření na podporu hospodářského růstu. Úsilí jednotlivých států však nemůže přinést kýžený výsledek a mít pozitivní dopad na růst, pokud nebude prováděno koordinovaně a cíleně.

Evropská komise proto stanovila roční cyklus koordinace hospodářských politik, který dostal název „evropský semestr“. Komise každoročně provádí podrobnou analýzu plánů hospodářských a strukturálních reforem států Unie a vydává doporučení pro příštích 12–18 měsíců.

Evropský semestr začíná ve chvíli, kdy Komise přijme roční analýzu růstu. K tomu většinou dochází ke konci kalendářního roku. Analýza stanoví, jakými prioritami se bude EU řídit v následujícím roce, aby podpořila růst a vznik nových pracovních míst.


S ohledem na roční analýzu růstu vydávají v březnu představitelé států a vlád pokyny EU pro vnitrostátní politiku. Na jarním zasedání Evropské rady se pak na základě roční analýzy růstu vyhodnotí:

  • celková makroekonomická situace
  • pokrok v plnění pěti hlavních cílů Evropské unie
  • pokrok v realizaci stěžejních iniciativ.

Evropská rada navrhne politický směr pro fiskální a makroekonomické strukturální reformy a pro oblasti podporující hospodářský růst. Rovněž doporučí, jak všechny tyto oblasti propojit.

V dubnu předkládají členské státy plány na udržení dobrého stavu veřejných financí (programy stability nebo konvergenční programy) a představují reformy nebo opatření, jimiž chtějí dosáhnout pokroku na cestě k inteligentnímu a udržitelnému růstu podporujícímu sociálnímu začlenění (národní programy reforem). To se například týká zaměstnanosti, výzkumu, inovací, energetiky nebo sociálního začleňování.

V květnu a červnu Komise tyto programy posuzuje a v případě potřeby vydává jednotlivým zemím doporučení. Rada tato doporučení projednává a Evropská rada je schvaluje. Členské státy tak dostávají doporučení ohledně svých politik ještě před tím, než začnou sestavovat konečnou podobu svých státních rozpočtů na další rok.

Na konci června nebo začátkem července Rada jednotlivá doporučení oficiálně přijímá.

Pokud členský stát nevezme doporučení Rady v daném časovém rozmezí v potaz, může mu být zasláno politické varování. Jestliže dojde k přílišným makroekonomickým a rozpočtovým výkyvům, lze provedení daných doporučení vynutit pobídkami a sankcemi.

Setkání ministrů věnovaná určitým politickým oblastem mají pro členské státy zásadní význam, jelikož na nich mohou porovnat své výsledky v plnění vnitrostátních cílů, hlavních cílů EU i realizaci stěžejních iniciativ strategie Evropa 2020.

Aby byla provádění požadovaných politik zajištěna široká podpora, je nezbytné i nadále úzce spolupracovat s Evropským parlamentem a poradními orgány EU (Výborem regionů a Hospodářským a sociálním výborem) a zapojit do celého procesu i parlamenty členských států, sociální partnery, regiony a ostatní zainteresované subjekty.

Začátek stránky