AA+A++Verze pro tiskMapa stránekRSSRSS

Dosáhnout požadovaného výsledku – evropský semestr

Všechny členské státy se zavázaly, že budou plnit cíle strategie Evropa 2020. Zároveň si na základě těchto cílů stanovily vlastní cíle a přijaly politická opatření na podporu hospodářského růstu. Úsilí jednotlivých států však nemůže přinést kýžený výsledek a pozitivní dopad na růst, pokud se nebude vynakládat koordinovaným a cíleným způsobem.


Evropská unie proto stanovila roční cyklus koordinace hospodářských politik, který dostal název evropský semestr. Komise každoročně provádí podrobnou analýzu plánů rozpočtových, makroekonomických a strukturálních reforem států Unie a vydává doporučení pro příštích 12–18 měsíců.


Evropský semestr začíná ve chvíli, kdy Komise přijme svou roční analýzu růstu English (en) . K tomu většinou dochází koncem kalendářního roku. Tento dokument pro nadcházejí rok stanoví, jaké bude mít EU priority pro podporu růstu a vzniku pracovních míst. Komise současně zveřejňuje svou zprávu mechanismu varování v rámci postupu při makroekonomické nerovnováze. English (en) Na základě srovnávacího přehledu ukazatelů se mechanismem varování určí, které členské státy vyžadují další analýzu. Ta probíhá formou hloubkového přezkum, na základě kterého se vyvodí, zda nenastala nerovnávala a případě jakou má povahu.


V říjnu předkládají členské státy své návrhy rozpočtových plánů na následující rok. Komise vydá stanovisko English (en) ke každému z nich v listopadu. Komise zejména posoudí, zda jsou návrhy rozpočtových plánů v souladu s požadavky Paktu o stabilitě a růstu.


Komise také provádí přezkum programů hospodářského partnerství, které v říjnu předkládají ty členské státy, na něž se vztahuje postup při nadměrném schodku English (en) . V těchto programech členské státy popisují své fiskální strukturální reformy, kterými napravují své schodky. Komise předkládá na základě svého posouzení návrhy Radě, která vydává k programům hospodářského partnerství stanoviska.


Na jarním zasedání Evropské rady, které se koná v březnu, se provede bilance celkové makroekonomické situace a pokroku v plnění cílů strategie Evropa 2020. Rada pak určí směry, kterými se bude ubírat další politika v oblasti fiskálních, makroekonomických a strukturálních reforem.


Rovněž v březnu Komise zveřejňuje hloubkové přezkumy situace těch členských států, které určil mechanismus varování. Na základě těchto hloubkových přezkumů je vyvozen některý z těchto závěrů: i) Země ve smysly postupu při makroekonomické nerovnováze nečelí NEBO ii) Země se potýká s nerovnováhou, ta však není nadměrná NEBO iii) Země se potýká s nadměrnou nerovnováhou.


V dubnu předkládají členské státy plány na udržení dobrého stavu veřejných financí (programy stability nebo konvergenční programy) a představují reformy nebo opatření, jimiž chtějí dosáhnout pokroku na cestě k inteligentnímu a udržitelnému růstu podporujícímu sociálnímu začlenění (národní programy reforem). To se například týká zaměstnanosti, vzdělávání, výzkumu, inovací, energetiky nebo sociálního začleňování.


V květnu až červnu Komise tyto programy posuzuje a v případě potřeby vydává jednotlivým zemím doporučení. Tato doporučení obsahují individuální politická doporučení v oblastech, jež jsou považovány pro příštích 12–18 měsíců za prioritní. Rada tato doporučení projednává a Evropská rada je schvaluje. Členské státy tak dostávají doporučení ohledně svých politik ještě před tím, než začnou sestavovat konečnou podobu svých státních rozpočtů na další rok.


Na konci června nebo začátkem července Rada jednotlivá doporučení oficiálně přijímá.


Pokud členský stát nevezme doporučení Rady v daném časovém rozmezí v potaz, může mu být zasláno politické varování. Jestliže dojde k přílišným makroekonomickým a rozpočtovým výkyvům, lze provedení daných doporučení vynutit pobídkami a sankcemi.


Aby mělo provádění požadovaných politik širokou podporu, je nezbytné i nadále úzce spolupracovat s Evropským parlamentem a poradními orgány EU (Výborem regionů a Hospodářským a sociálním výborem) a členskými státy, organizovat dvoustranná setkání mezi zástupci vnitrostátních orgánů a Komise a zapojit do celého procesu i parlamenty členských států, sociální partnery, regiony a ostatní zainteresované subjekty.

Začátek stránky