Практическа реализация: европейски семестър

Всички държави членки са поели ангажимент за постигане на целите на „Европа 2020“ и са ги включили в свои национални цели. Но само ако усилията на отделните страни са координирани и целенасочени може да се постигне желаният ефект върху растежа.

 

Затова Европейският съюз въведе годишен цикъл на координация на икономическата политика, наречен европейски семестър. Всяка година Европейската комисия прави подробен анализ на програмите за бюджетни, макроикономически и структурни реформи на страните членки и им отправя препоръки за следващите 12-18 месеца.

 

Европейският семестър започва с приемането на годишния обзор на растежа от Комисията, което обикновено става в края на годината. В годишния обзор на растежа се определят приоритетите на ЕС с оглед на засилването на растежа и заетостта. По същото време Комисията публикува и своя доклад за механизма за предупреждение в контекста на процедурата при макроикономически дисбаланси English (en) . Въз основа на набор от показатели в доклада за механизма за предупреждение се посочват страните членки, за които е нужен по-задълбочен анализ, за да се стигне до заключение за възможното наличие и естеството на потенциални дисбаланси.

Основавайки се на опита от първите издания на европейския семестър, годишният обзор на растежа за 2015 г. включва предложения за опростяване на процеса, чиито основни етапи са следните:

През октомври страните членки изпращат своите проекти на бюджетни планове за следващата година. Комисията излиза със становище Deutsch (de) English (en) français (fr) по всеки от тях през ноември. Тя извършва оценка дали проектите на бюджетни планове съответстват на изискванията по линия на Пакта за стабилност и растеж. 

 

На пролетното заседание на Европейския съвет през март се прави равносметка на цялостната макроикономическа ситуация и на напредъка по отношение на целите на „Европа 2020“ и се предоставят политически насоки, обхващащи фискалните, макроикономическите и структурните реформи.

 

Също през март Комисията публикува единна аналитична икономическа оценка за всяка държава членка, в която се анализира икономическото положение, програмите за реформи, а когато бъде сметнато за наложително въз основа на доклада за механизма за предупреждение — евентуалните дисбаланси, пред които е изправена съответната държава членка.

 

През април държавите членки представят своите планове за стабилни публични финанси (програми за стабилност или програми за конвергенция) и за реформи и мерки за постигане на напредък по пътя към интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в области като заетост, образование, изследвания, иновации, енергетика или социално приобщаване (национални програми за реформи).

 

През май Комисията предлага специфичните за всяка държава препоръки English (en) . Тези препоръки съдържат съобразени с положението в съответната страна политически съвети в области, смятани за приоритетни през следващите 12-18 месеца. Съветът обсъжда препоръките, а Европейският съвет ги одобрява. Това означава, че на държавите членки се дават политически съвети, преди да завършат изготвянето на проектобюджетите си за следващата година.

 

Най-накрая, в края на юни или началото на юли, Съветът официално приема конкретните препоръки за всяка държава.

 

Когато на препоръките не се реагира в определеното време, могат да бъдат отправени предупреждения по отношение на политиките. Има и възможност за изпълнението им чрез стимули и санкции в случай на прекомерни макроикономически и бюджетни дисбаланси.

 

За да бъдат изпълнени необходимите политики и да се гарантира по-голяма ангажираност, ще се поддържа тясно сътрудничество с Европейския парламент и с консултативните органи на ЕС (Комитета на регионите и Европейския икономически и социален комитет) и държавите членки, особено когато се организират информационни мисии и двустранни срещи между националните органи и Комисията и при пълно участие на националните парламенти, социалните партньори, регионите и другите заинтересовани страни.

 

Документи по темата

  • Информация за икономическото управление на ЕС English

Начало на страницата