Реализиране на стратегията– Европейски семестър

Всички страни членки са поели ангажимент за постигане на целите на „Европа 2020“ и са ги включили в свои национални цели и политики за засилване на растежа. Но само ако усилията на отделните страни са координирани и целенасочени, може да се постигне желаният ефект върху растежа.

Затова Европейската комисия въведе годишен цикъл на координация на икономическата политика, наречен европейски семестър. Всяка година Европейската комисия прави подробен анализ на програмите за икономически и структурни реформи на страните членки и им предоставя препоръки за следващите 12-18 месеца.

Европейският семестър започва с приемането на годишния обзор на растежа от Комисията, което обикновено става в края на годината. В годишния обзор на растежа се определят приоритетите на ЕС за следващата година с оглед засилването на растежа и заетостта.


През март държавните и правителствените ръководители от ЕС приемат насоки на Съюза за националните политики въз основа на годишния обзор на растежа. При пролетното заседание на Европейския съвет, основано на годишния обзор на растежа, се вземат предвид:

  • общата макроикономическа ситуация
  • напредъкът по отношение на петте общоевропейски цели
  • напредъкът в рамките на водещите инициативи

Това заседание дава политически насоки, обхващащи фискални и макроикономически структурни реформи и стимулиращи растежа области, както и съвети за връзките между тези елементи.

През април държавите-членки предават своите планове за стабилни публични финанси (програми за стабилност или програми за конвергенция) и за реформи и мерки за постигане на напредък по пътя към интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в области като заетост, изследвания, иновации, енергия или социално приобщаване (национални програми за реформи).

През май/юни Комисията оценява плановете и дава съобразени с всяка страна препоръки. Съветът обсъжда препоръките, а Европейският съвет ги одобрява. Това означава, че на държавите членки се дават политически съвети, преди да завършат проектобюджетите си за следващата година.

В края на юни или началото на юли Съветът официално приема конкретните препоръки за всяка държава.

Когато на препоръките не се реагира в определеното време, могат да бъдат отправени политически предупреждения. Има и възможност за изпълнение чрез стимули и санкции в случай на прекомерни макроикономически и бюджетни дисбаланси.

Министерските срещи по конкретни политически въпроси са много важни за партньорските оценки и наблюдението на напредъка към постигането на основните цели на ЕС, както и за напредъка на водещите инициативи от стратегията „Европа 2020“.

За да бъдат изпълнени необходимите политики и да се гарантира по-голяма ангажираност и поемане на отговорност, ще се поддържа тясно сътрудничество с Европейския парламент и с консултативните органи на ЕС (Комитета на регионите и Европейския икономически и социален комитет) при пълно участие на националните парламенти, социалните партньори, регионите и другите заинтересовани страни.

Начало на страницата