Практическа реализация: европейски семестър

Всички страни членки са поели ангажимент за постигане на целите на „Европа 2020“ и са ги включили в своите национални цели. Но само ако усилията на отделните страни са координирани и целенасочени може да се постигне желаният ефект върху растежа.

Затова Европейският съюз въведе годишен цикъл на координация на икономическата политика, наречен европейски семестър. Всяка година Европейската комисия прави подробен анализ на програмите за икономически и структурни реформи на страните членки и им отправя препоръки за следващите 12-18 месеца.

Европейският семестър започва с приемането на годишния обзор на растежа от Комисията, което обикновено става в края на годината. В този документ се определят приоритетите на ЕС с оглед на засилването на растежа и заетостта. По същото време Комисията публикува и своя доклад за механизма за предупреждение в контекста на процедурата при макроикономически дисбаланси English (en) . Въз основа на табло с показатели в доклада за механизма за предупреждение се посочват страните членки, за които е нужен по-задълбочен анализ, за да се стигне до заключение за възможното наличие и естество на потенциални дисбаланси.

Основавайки се на опита от първите издания на европейския семестър, годишният обзор на растежа за 2015 г. включва предложения за опростяване на процеса, чиито основни етапи са следните:

През октомври страните членки изпращат своите проекти за бюджетни планове за следващата година. Комисията излиза със становище Deutsch (de) English (en) français (fr) по всеки от тях през ноември. Тя преценява дали проектите за бюджетни планове съответстват на изискванията по линия на Пакта за стабилност и растеж.

През февруари Комисията публикува единна аналитична икономическа оценка за всяка държава членка, в която се анализира икономическото положение, програмите за реформи, а когато бъде сметнато за наложително въз основа на доклада за механизма за предупреждение — евентуалните дисбаланси, пред които е изправена съответната държава членка.

На пролетната среща на Европейския съвет през март се прави равносметка на цялостната макроикономическа ситуация и на напредъка по отношение на целите на „Европа 2020“ и се предоставят политически насоки, обхващащи фискалните, макроикономическите и структурните реформи.

През април държавите членки представят своите планове за стабилни публични финанси (програми за стабилност или програми за конвергенция) и за реформи и мерки за постигане на напредък по пътя към интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в области като заетост, образование, изследвания, иновации, енергетика или социално приобщаване (национални програми за реформи).

През май Комисията предлага специфичните за всяка държава препоръки English (en) . Тези препоръки съдържат съобразени с положението в съответната страна политически съвети в области, смятани за приоритетни през следващите 12-18 месеца. Съветът обсъжда, а Европейският съвет подкрепя препоръките. Това означава, че на държавите членки се дават политически съвети, преди да завършат изготвянето на проектобюджетите си за следващата година.

В края на юни или началото на юли Съветът официално приема конкретните препоръки за всяка държава.

Когато по препоръките не се предприемат действия в определения срок, могат да бъдат отправени политически предупреждения. Има и възможност за изпълнението им чрез стимули и санкции в случай на прекомерни макроикономически и бюджетни дисбаланси.

За да бъдат изпълнени необходимите политики и да се гарантира по-голяма ангажираност, ще се поддържа тясно сътрудничество с Европейския парламент, консултативните органи на ЕС (Комитета на регионите и Европейския икономически и социален комитет) и държавите членки, особено когато се организират информационни мисии и двустранни срещи между националните органи и Комисията и при пълно участие на националните парламенти, социалните партньори, регионите и другите заинтересовани страни.

 

Документи по темата

  • Информация за икономическото управление на ЕС български

Начало на страницата