Συστάσεις ανά χώρα - 2011

Στις 7 Ιουνίου 2011 η Επιτροπή δημοσίευσε 27 συστάσεις ανά χώρα με σκοπό να βοηθήσει ουσιαστικά κάθε κράτος μέλος στην προσπάθειά του για οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία απασχόλησης – και, κατ' επέκταση, να συμβάλει στην ανάκαμψη της οικονομίας της ΕΕ συνολικά. Οι συστάσεις εκδόθηκαν ύστερα από διεξοδική αξιολόγηση (έγγραφα εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής) των προγραμμάτων των κρατών μελών για υγιή δημόσια οικονομικά (προγράμματα σταθερότητας/σύγκλισης - ΠΣΣ) και των μέτρων τόνωσης της ανάπτυξης και της απασχόλησης (εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων - ΕΠΜ).

 

Χώρες της ΕΕΑνά χώρα
συστάσεις
Έγγραφα εργασίας
των υπηρεσιών της Επιτροπής
Εθνικά έγγραφα
Ευρωζώνη

Πρόταση της Επιτροπής
DE - EN - FR

Τελική έκδοση, εγκριθείσα από το Συμβούλιο
DE - EN - FR

EN

 
Αυστρία

Πρόταση της Επιτροπής
DE - EN - FR

Τελική έκδοση, εγκριθείσα από το Συμβούλιο
DE - EN - FR

EN - DE

Εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων
DE - EN
Πρόγραμμα σταθερότητας
DE - EN

Βέλγιο

Πρόταση της Επιτροπής
FR - NL - DE - EN

Τελική έκδοση, εγκριθείσα από το Συμβούλιο
FR - NL - DE - EN

EN - FR - NL

Εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων
FR - NL - EN
Πρόγραμμα σταθερότητας
FR - NL - EN

Βουλγαρία

Πρόταση της Επιτροπής
BG - EN - FR - DE

Τελική έκδοση, εγκριθείσα από το Συμβούλιο
BG - EN FR - DE

EN - BG

Εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων
BG - EN
Πρόγραμμα σύγκλισης
BG - EN

Κύπρος

Πρόταση της Επιτροπής
EL - EN - FR - DE

Τελική έκδοση, εγκριθείσα από το Συμβούλιο
EL - EN - FR - DE

EN - EL

Εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων
EN
Πρόγραμμα σταθερότητας
EN

Τσεχική Δημοκρατία

Πρόταση της Επιτροπής
CS - EN - FR - DE

Τελική έκδοση, εγκριθείσα από το Συμβούλιο
CS - EN - FR - DE

EN - CS

Εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων
CS - EN
Πρόγραμμα σύγκλισης
CS - EN

Δανία

Πρόταση της Επιτροπής
EN - FR - DE - DA

Τελική έκδοση, εγκριθείσα από το Συμβούλιο
DA - EN FR - DE

EN - DA

Εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων
DA - EN
Πρόγραμμα σύγκλισης
DA

Εσθονία

Πρόταση της Επιτροπής
EN - FR - DE - ET

Τελική έκδοση, εγκριθείσα από το Συμβούλιο
ET - EN FR - DE

EN - ET

Εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων
ET - EN
Πρόγραμμα σταθερότητας
ET

Φινλανδία

Πρόταση της Επιτροπής
EN - FR - DE - FI

Τελική έκδοση, εγκριθείσα από το Συμβούλιο
FI - EN - FR - DE

EN - FI

Εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων
FI - EN
Πρόγραμμα σταθερότητας
FI - SV - EN

Γαλλία

Πρόταση της Επιτροπής
EN - FR - DE

Τελική έκδοση, εγκριθείσα από το Συμβούλιο
FR - EN DE

EN - FR

Εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων
FR
Πρόγραμμα σταθερότητας
FR

Γερμανία

Πρόταση της Επιτροπής
EN - FR - DE

Τελική έκδοση, εγκριθείσα από το Συμβούλιο
DE - EN FR

EN - DE Εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων
DE - EN
Πρόγραμμα σταθερότητας
DE - EN
Ελλάδα

Πρόταση της Επιτροπής
EN - FR - DE - EL

Τελική έκδοση, εγκριθείσα από το Συμβούλιο
EL - EN FR - DE

EN - EL

Εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων
EN
Πρόγραμμα σταθερότητας
EN

Ουγγαρία

Πρόταση της Επιτροπής
EN - FR - DE - HU

Τελική έκδοση, εγκριθείσα από το Συμβούλιο
HU - EN FR DE

EN - HU

Εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων
EN
Πρόγραμμα σύγκλισης
EN

Ιρλανδία

Πρόταση της Επιτροπής
EN - FR - DE

Τελική έκδοση, εγκριθείσα από το Συμβούλιο
EN FR - DE

EN

Εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων
EN
Πρόγραμμα σταθερότητας
EN

Ιταλία

Πρόταση της Επιτροπής
EN - FR - DE - IT

Τελική έκδοση, εγκριθείσα από το Συμβούλιο
IT - EN FR DE

EN - IT

Εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων
IT - EN
Πρόγραμμα σταθερότητας
IT - EN

Λεττονία

Πρόταση της Επιτροπής
EN - FR - DE - LV

Τελική έκδοση, εγκριθείσα από το Συμβούλιο
LV - EN FR DE

EN - LV

Εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων
LV - EN
Πρόγραμμα σύγκλισης
LV

Λιθουανία

Πρόταση της Επιτροπής
EN - FR - DE - LT

Τελική έκδοση, εγκριθείσα από το Συμβούλιο
LT - EN FR DE

EN - LT Εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων
EN
Πρόγραμμα σύγκλισης
LT - EN
Λουξεμβούργο

Πρόταση της Επιτροπής
EN - FR - DE

Τελική έκδοση, εγκριθείσα από το Συμβούλιο
FR - DE - EN

EN - FR

Εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων
FR
Πρόγραμμα σταθερότητας
FR

Μάλτα

Πρόταση της Επιτροπής
EN - FR - DE - MT

Τελική έκδοση, εγκριθείσα από το Συμβούλιο
MT - EN FR DE

EN - MT

Εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων
EN
Πρόγραμμα σταθερότητας
EN

Κάτω Χώρες

Πρόταση της Επιτροπής
DE EN FR NL

Τελική έκδοση, εγκριθείσα από το Συμβούλιο
DE EN FR NL

EN - NL

Εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων
EN - NL
Πρόγραμμα σταθερότητας
EN

Πολωνία

Πρόταση της Επιτροπής
EN - FR - DE - PL

Τελική έκδοση, εγκριθείσα από το Συμβούλιο
PL - EN FR DE

EN - PL Εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων
PL - EN
Πρόγραμμα σύγκλισης
PL - EN
Πορτογαλία

Πρόταση της Επιτροπής
EN - FR - DE - PT

Τελική έκδοση, εγκριθείσα από το Συμβούλιο
PT - EN - FR - DE

EN - PT

Εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων
PT - EN

Ρουμανία

Πρόταση της Επιτροπής
EN - FR - DE - RO

Τελική έκδοση, εγκριθείσα από το Συμβούλιο
RO - EN FR DE

EN - RO Εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων
RO - EN
Πρόγραμμα σύγκλισης
RO - EN
Σλοβακία

Πρόταση της Επιτροπής
EN - FR - DE

Τελική έκδοση, εγκριθείσα από το Συμβούλιο
SK - EN - FR - DE

EN - SK

Εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων
SK - EN
Πρόγραμμα σταθερότητας
SK - EN

Σλοβενία

Πρόταση της Επιτροπής
EN - FR - DE - SL

Τελική έκδοση, εγκριθείσα από το Συμβούλιο
SL - EN FR DE

EN - SL Εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων
EN
Πρόγραμμα σταθερότητας
SL - EN
Ισπανία

Πρόταση της Επιτροπής
EN - FR - DE - ES

Τελική έκδοση, εγκριθείσα από το Συμβούλιο
ES EN - FR - DE

EN - ES

Εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων
ES - EN
Πρόγραμμα σταθερότητας
ES - EN

Σουηδία

Πρόταση της Επιτροπής
EN - FR - DE - SV

Τελική έκδοση, εγκριθείσα από το Συμβούλιο
SV - EN FR DE

EN - SV

Εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων
SV - EN
Πρόγραμμα σύγκλισης
SV - EN

Ηνωμένο Βασίλειο

Πρόταση της Επιτροπής
EN - FR - DE

Τελική έκδοση, εγκριθείσα από το Συμβούλιο
EN FR - DE

EN

Εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων
EN
Πρόγραμμα σύγκλισης
EN