AA+A++Verzia na tlačMapa lokalityRSSRSS

Ročný prieskum rastu na rok 2016

V tomto ročnom prieskume rastu na rok 2016 pdf - 411 KB [411 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) . Komisia opisuje hlavné prvky svojej agendy pre zamestnanosť a rast.

V tomto ročnom prieskume rastu sa preto uvádzajú ďalšie kroky, ktoré sa môžu podniknúť na úrovni EÚ v snahe pomôcť členským štátom pri podpore hospodárskeho rastu, posilňovaní hospodárskeho zbližovania, stimulácii zamestnanosti a presadzovaní sociálnej spravodlivosti. Komisia navrhuje, aby sa využíval integrovaný prístup k hospodárskej politike, ktorý sa opiera o tri hlavné piliere, ktoré musia pôsobiť spoločne – podpora investícií, urýchlenie štrukturálnych reforiem a presadzovanie zodpovednej fiškálnej konsolidácie podporujúcej rast.

V ročnom prieskume rastu, ktorým sa začína každoročný cyklus správy hospodárskych záležitostí, sa pre nasledujúci rok stanovujú všeobecné hospodárske priority pre EÚ a politické usmernenia pre členské štáty.

Obnova dôvery a naštartovanie hospodárskeho rastu v celej EÚ sú možné len prostredníctvom spolupráce: členské štáty by sa však mali zaviazať, že v budúcnosti budú na vnútroštátnej úrovni konať inak. Proces európskeho semestra zabezpečuje, že rozpočtové a hospodárske politiky členských štátov sú v súlade s ich európskymi záväzkami (záväzky v oblasti verejného dlhu a deficitu HDP podľa Paktu stability a rastu, plány hospodárskych reforiem zakotvené v odporúčaniach pre jednotlivé krajiny na rok 2015 a dlhodobé ciele zvyšovania rastu a zamestnanosti v rámci stratégie Európa 2020).

S cieľom lepšie prepojiť eurozónu s národnými dimenziami správy hospodárskych záležitostí sprevádza ročný prieskum rastu na rok 2016 súbor odporúčaní pre eurozónu. Ide o významný odklon od predchádzajúcich cyklov európskeho semestra, v prípade ktorých boli odporúčania pre eurozónu navrhnuté spolu s odporúčaniami pre jednotlivé krajiny až na konci semestra.

Na podporu štrukturálnych reforiem v súlade so spoločnými hospodárskymi prioritami stanovenými na úrovni EÚ sa bude Komisia usilovať zlepšiť využívanie európskych štrukturálnych a investičných fondov na podporu kľúčových priorít, ktoré sa zdôrazňujú v odporúčaniach pre jednotlivé krajiny, a to aj využitím opatrení spájajúcich účinnosť týchto fondov s riadnou správou ekonomických záležitostí. Realizáciu reforiem sa podporí aj z iných programov financovania z prostriedkov EÚ v rámci ich oblastí politiky, ako aj postupným spustením technickej pomoci, ktorú bude ponúkať Služba na podporu štrukturálnych reforiem zriadená v rámci Komisie. Tento ročný prieskum rastu sprevádza návrh na financovanie technickej pomoci poskytovanej službou Európskej komisie na podporu štrukturálnych reforiem.

Spolu s ročným prieskumom rastu na rok 2016 sa uverejňujú aj tieto dokumenty:

Správa o mechanizme varovania pdf - 727 KB [727 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Návrh spoločnej správy o zamestnanosti pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Odporúčania pre eurozónu pdf - 54 KB [54 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)
- Pracovný dokument útvarov Komisie pdf - 220 KB [220 KB] English (en)

Návrh nariadenia o programe na podporu štrukturálnych reforiem pdf - 807 KB [807 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)
- Príloha pdf - 36 KB [36 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)
- Sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie pdf - 431 KB [431 KB] English (en)

Komisia tiež uverejňuje stanoviská európskych sociálnych partnerov:
Európskej konfederácie odborových zväzov (ETUC) pdfEnglish (en) a európskych medziodvetvových zamestnávateľov pdfEnglish (en)

Na začiatok