Годишен обзор на растежа за 2016 г.

В този годишен обзор на растежа за 2016 г. pdf - 411 KB [411 KB] čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) Комисията очертава основните характеристики на своята програма за работни места и растеж.

В този годишен обзор на растежа се посочва какво повече може да бъде направено на равнище ЕС, за да се помогне на страните членки да подкрепят растежа, да засилят икономическата конвергенция, да създават работни места и да укрепват социалната справедливост. Комисията предлага да се следва интегриран подход към икономическата политика в три основни направления, като по всички тях трябва да се действа едновременно — повишаване на инвестициите, ускоряване на структурните реформи и стремеж към отговорна и благоприятна за растежа фискална консолидация.

С годишния обзор на растежа започва годишният цикъл на икономическо управление, определят се общите икономически приоритети на ЕС и се предоставят на страните членки политически насоки за следващата година.

Възстановяването на доверието и подновяването на растежа в целия ЕС могат да бъдат постигнати само с общи усилия: това изисква решителен ангажимент от страните членки да действат по различен начин на национално равнище. Чрез европейския семестър се гарантира, че държавите членки съобразяват своите бюджетни и икономически политики с ангажиментите си в рамките на ЕС (ангажиментите във връзка с дълга и дефицита по линия на Пакта за стабилност и растеж, плановете за икономически реформи, залегнали в специфичните за всяка държава препоръки за 2015 г., както и дългосрочните цели за растеж и работни места в стратегията „Европа 2020“).

С цел по-добро интегриране на националното измерение и измерението на равнище еврозона на икономическото управление в ЕС годишният обзор на растежа за 2016 г. е придружен от набор от препоръки за еврозоната. Това е важна промяна в сравнение с предишните европейски семестри, когато препоръките за еврозоната бяха предлагани заедно със специфичните за всяка държава препоръки в края на семестъра.

За да подкрепя структурните реформи в съответствие с общите икономически приоритети, определени на равнище Европейски съюз, Комисията ще се стреми да подобри използването на европейските структурни и инвестиционни фондове в подкрепа на ключовите приоритети, набелязани в специфичните препоръки за отделните държави, включително посредством използването на мерки за обвързване на ефективността на тези фондове с доброто икономическо управление. Извършването на реформите ще бъде подкрепяно чрез други програми на ЕС за финансиране в съответната област на политиката и постепенното оказване на техническо съдействие от Службата за подкрепа на структурните реформи към Комисията. Настоящият годишен обзор на растежа е придружен от предложение за финансирането на техническата помощ, оказвана от Службата за подкрепа на структурните реформи към Комисията.

Годишният обзор на растежа за 2016 г. се публикува заедно с набор от документи:

Доклад за механизма за предупреждение pdf - 727 KB [727 KB] čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Проект за съвместен доклад за заетостта pdf - 2 MB [2 MB] čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Препоръки за еврозоната pdf - 54 KB [54 KB] čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)
- Работен документ на службите на Комисията pdf - 220 KB [220 KB] English (en)

Предложение за регламент относно програмата за структурните реформи pdf - 807 KB [807 KB] čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)
- Приложение pdf - 36 KB [36 KB] čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)
- Придружаващ работен документ на службите на Комисията pdf - 431 KB [431 KB] English (en)

Комисията публикува и становищата на европейските социални партньори:
Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC) pdfEnglish (en) и европейските работодатели от различни сектори pdfEnglish (en)

Начало на страницата