AA+A++Verzia na tlačMapa lokalityRSSRSS

Ročný prieskum rastu 2011

Európa v reakcii na krízu vypracovala komplexný plán s cieľom zabezpečiť oživenie hospodárstva a urýchliť tempo hospodárskeho rastu v Európe. Teraz potrebuje skoordinovať svoje úsilie a zamerať sa na priority. V ročnom prieskume rastu sa vytyčuje jasné smerovanie Európy v nasledujúcom roku a jeho predložením sa začína prvý „európsky semester", ktorý sa zaviedol s cieľom zlepšiť koordináciu politiky v celej EÚ a ktorý zmení spôsob, akým vlády definujú svoje hospodárske a fiškálne politiky.

V oznámení, ktoré uvádza ročný prieskum rastu 2011, Komisia kladie dôraz na integrovaný prístup k oživeniu hospodárstva, pričom sa sústreďuje na kľúčové opatrenia v kontexte stratégie Európa 2020 a na tieto tri hlavné oblasti:

 • potreba dôslednej fiškálnej konsolidácie na zlepšenie makroekonomickej stability;
 • štrukturálne reformy na zvýšenie zamestnanosti;
 • opatrenia na zvýšenie rastu.

Komisia okrem toho v prvom ročnom prieskume rastu stanovila 10 opatrení, ktoré je možné usporiadať do troch hlavných oblastí:

 • MAKROEKONOMICKÉ PREDPOKLADY RASTU:
  1. uskutočnenie dôslednej fiškálnej konsolidácie;
  2. korekcia makroekonomickej nerovnováhy;
  3. zabezpečenie stability finančného sektora.
 • MOBILIZÁCIA TRHOV PRÁCE, VYTVÁRANIE PRACOVNÝCH PRÍLEŽITOSTÍ:
  1. zvýšiť príťažlivosť práce;
  2. reformovať dôchodkové systémy;
  3. opätovne začleniť nezamestnaných do trhu práce;
  4. zabezpečiť vyvážený pomer ochrany zamestnancov a flexibility ich zamestnávania.
 • PRIORITNÉ ZAMERANIE SA NA RAST:
  1. využiť potenciál jednotného trhu;
  2. prilákať súkromný kapitál na financovanie rastu;
  3. zabezpečiť cenovo efektívny prístup k energiám.


Ročný prieskum rastu: ďalší pokrok v rámci komplexnej reakcie EÚ na krízu


Správa o pokroku stratégie Európa 2020


Makroekonomická správa


Návrh spoločnej správy o zamestnanosti


Tlačová správa: Hospodárske riadenie v EÚ: Komisia stanovila ročné priority z hľadiska rastu EÚ


Ročný prieskum rastu: zhrnutie ekonomických analýz a správ English


Európsky semester: nová štruktúra pre nové hospodárske riadenie v EÚ – otázky a odpovede EnglishPrejavy:


Vyhlásenie predsedu EK Barrosa o ročnom prieskume rastu English


Plánovanie návratu Európy k rastu: prejav predsedu Komisie Barrosa na konferencii o európskom semestri, Brusel, 12. januára 2011 English