Годишен обзор на растежа (2011 г.)

Европа разполага с всеобхватен план за справяне с кризата и ускоряване на икономическия си растеж. Сега тя трябва да обедини усилията си и да следи за изпълнението на приоритетите. В годишния обзор на растежа ясно е очертана посоката, която Европа трябва да следва през следващата година. С него се поставя началото на първия „европейски семестър“, с който се променя начина, по който правителствата оформят своите икономически и фискални политики.

В основното си съобщение Комисията разглежда един интегриран подход към възстановяване, съсредоточен върху ключовите мерки в рамките на „Европа 2020“ и обхващащ три основни области:

 • нуждата от строго фискално консолидиране за увеличаване на макроикономическата стабилност
 • структурни реформи за постигане на по-висока заетост
 • мерки за засилване на растежа.

Комисията посочва десет действия, които могат да бъдат групирани в три основни области:

 • Основни предпоставки за растеж:
  1. Прилагане на строго фискално консолидиране
  2. Коригиране на макроикономическите неравновесия
  3. Гарантиране на стабилност на финансовия сектор
 • Мобилизиране на пазарите на труда, създаване на работни места
  1. Увеличаване на привлекателността на работата
  2. Реформиране на пенсионните системи
  3. Връщане на безработните на работа
  4. Поддържане на равновесие между сигурност и гъвкавост
 • Засилване на растежа:
  1. Използване на потенциала на единния пазар
  2. Привличане на частен капитал за финансиране на растежа
  3. Създаване на икономически ефективен достъп до енергия


Годишен обзор на растежа – напредване с изчерпателния отговор на ЕС на кризата


Доклад за напредъка по стратегията „Европа 2020“


Макроикономически доклад


Проект на съвместен доклад за заетостта


Съобщение за медиите: Икономическото управление на ЕС – Комисията определя годишните приоритети за растеж на ЕС


Годишен обзор на растежа – резюме на икономическия анализ и препоръките English


Европейски семестър – нова структура за ново икономическо управление в ЕС (въпроси и отговори) EnglishРечи:


Изказване на председателя Жозе Мануел Барозу във връзка с годишния обзор на растежа English


Завръщане на Европа по пътя на растежа, реч на председателя Жозе Мануел Барозу по време на конференцията за европейския семестър в Брюксел, 12 януари 2011 г. English