Navigačný riadok

AA+A++Verzia na tlačVerzia na tlačMapa lokalityMapa lokalityRSSRSS

Highlights

Sumár stratégie Európa 2020

Európa 2020 je desaťročná stratégia Európskej únie v oblasti rastu. Nezameriava sa však iba na prekonanie krízy, ktorá naďalej postihuje mnoho z našich ekonomík, ale jej cieľom je odstrániť nedostatky aktuálneho rastového modelu a vytvoriť podmienky...

Viac informácií

Úlohy jednotlivých aktérov

Na stratégii Európa 2020 sa podieľajú európske inštitúcie, členské štáty aj sociálni partneri. Každá inštitúcia EÚ plní určené úlohy s cieľom zabezpečiť, že Únia prijíma potrebné opatrenia na plnenie cieľov stratégie Európa 2020.

Viac informácií

Európa 2020 v praxi: európsky semester

Európsky semester začína prijatím ročného prieskumu rastu, ktorý Komisia predkladá obvykle koncom roka. V prieskume sa definujú priority EÚ pre nasledujúci rok v oblasti posilnenia rastu a zamestnanosti.

Viac informácií

Európa 2020 vo vašej krajine

FusionMaps.

Európa 2020

Európa 2020 je stratégiou EÚ, ktorá ma počas nasledujúceho desaťročia zabezpečiť hospodársky rast.
Vo svete plnom zmien chceme, aby sa v EÚ vybudovalo inteligentné, udržateľné a inkluzívne hospodárstvo. Tieto tri vzájomne sa dopĺňajúce priority by mali pomôcť EÚ a jej členským štátom dosiahnuť vyššiu mieru zamestnanosti, produktivity a sociálnej súdržnosti.

EÚ stanovila päť ambicióznych cieľov týkajúcich sa zamestnanosti, inovácií, vzdelania, sociálneho začlenenia a oblasti klímy a energetiky, ktoré by sa mali splniť do roku 2020. Všetky členské štáty prijali vlastné vnútroštátne ciele v každej z týchto oblastí. Konkrétne opatrenia na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ podporujú naplnenie stratégie.

Úplné znenie stratégie

Aktuality

  • 17/05/2016

  • 17/05/2016

  • 09/03/2016

More