Διαδρομή πλοήγησης

Highlights

Η στρατηγική "Ευρώπη 2020" συνοπτικά

Η δεκαετής αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Ευρώπη 2020" δεν είναι απλά ένα εργαλείο για την καταπολέμηση της κρίσης που εξακολουθεί να πλήττει πολλές από τις ευρωπαϊκές οικονομίες.

Περισσότερα

Ποιος κάνει τι

Η "Ευρώπη 2020" είναι μια στρατηγική που έχουν υιοθετήσει από κοινού τα ευρωπαϊκά όργανα, τα κράτη μέλη και οι κοινωνικοί εταίροι. Σε επίπεδο ΕΕ, κάθε θεσμικό όργανο διαδραματίζει τον δικό του ρόλο στη χάραξη των δράσεων που...

Περισσότερα

Ας το κάνουμε πράξη: το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο

Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο ξεκινά με την έγκριση από την Επιτροπή, συνήθως προς το τέλος κάθε έτους, της Ετήσιας Επισκόπησης για την Ανάπτυξη όπου καθορίζονται οι προτεραιότητες της ΕΕ για το ερχόμενο έτος με στόχο την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Περισσότερα

Η στρατηγική "Ευρώπη 2020" στη χώρα σας

FusionMaps.

Ευρώπη 2020

Η "Ευρώπη 2020" είναι η αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ για την ερχόμενη δεκαετία.
Σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο, θέλουμε η ΕΕ να γίνει μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία. Αυτές οι τρεις αλληλοσυμπληρούμενες προτεραιότητες θα βοηθήσουν την ΕΕ και τα κράτη μέλη να επιτύχουν υψηλά επίπεδα απασχόλησης, παραγωγικότητας και κοινωνικής συνοχής.

Πιο συγκεκριμένα, η Ένωση έθεσε πέντε φιλόδοξους στόχους – για την απασχόληση, την καινοτομία, την εκπαίδευση, την κοινωνική ένταξη και το κλίμα/την ενέργεια – προς επίτευξη μέχρι το 2020. Κάθε κράτος μέλος έχει υιοθετήσει τους δικούς του εθνικούς στόχους σε κάθε έναν από αυτούς τους τομείς. Συγκεκριμένες δράσεις τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο στηρίζουν τη στρατηγική αυτή.

Πλήρες κείμενο της στρατηγικής

Ειδήσεις

  • 17/05/2016

  • 17/05/2016

  • 09/03/2016

More