Навигационна пътека

Highlights

Накратко за „Европа 2020“

„Европа 2020“ е десетгодишната стратегия за растеж на ЕС. Нейната цел не се ограничава с преодоляването на кризата, която продължава да засяга много от нашите икономики.

Прочетете повече

Кой какво прави?

„Европа 2020“ е обща стратегия на европейските институции, страните членки и социалните партньори. Всяка от институциите на ЕС играе определена роля, за да се гарантира,...

Прочетете повече

Европейският семестър на практика

Европейският семестър започва с приемането на годишния обзор на растежа от Комисията, което обикновено става в края на годината. В годишния обзор на растежа се определят приоритетите на ЕС за следващата година с оглед засилването на растежа и заетостта.

Прочетете повече

„Европа 2020“ във вашата страна

FusionMaps.

Европа 2020

„Европа 2020“ е стратегията на ЕС за растеж през следващото десетилетие.
В условията на един променящ се свят ние искаме ЕС да стане интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика. Тези три взаимно подкрепящи се приоритета трябва да помогнат на ЕС и държавите-членки да постигнат високи нива на заетост, производителност и социално единство.

По-конкретно Съюзът си постави пет амбициозни цели – в областта на заетостта, иновациите, образованието, социалното приобщаване и климата/енергията, които трябва да бъдат постигнати до 2020 г. Всяка държава-членка прие свои собствени национални цели във всяка от тези области. Конкретни действия на равнище ЕС и на национално равнище служат за основа на стратегията.

Пълен текст на стратегията

Новини

  • 17/05/2016

  • 17/05/2016

  • 09/03/2016

More