Навигационна пътека

Highlights

Накратко за „Европа 2020“

„Европа 2020“ е десетгодишната стратегия за растеж на ЕС. Нейната цел не се ограничава с преодоляването на кризата, която продължава да засяга много от нашите икономики.

Прочетете повече

Обществена консултация

Чрез тези въпроси търсим вашето мнение относно поуките от първите години на изпълнение на стратегията „Европа 2020“ и елементите, които трябва да се вземат предвид при нейното по-нататъшно развитие, за да се създаде стратегия на ЕС за растеж след кризата.

Прочетете повече

Кой какво прави?

„Европа 2020“ е обща стратегия на европейските институции, страните членки и социалните партньори. Всяка от институциите на ЕС играе определена роля, за да се гарантира,...

Прочетете повече

Европейският семестър на практика

Европейският семестър започва с приемането на годишния обзор на растежа от Комисията, което обикновено става в края на годината. В годишния обзор на растежа се определят приоритетите на ЕС за следващата година с оглед засилването на растежа и заетостта.

Прочетете повече

„Европа 2020“ във вашата страна

FusionMaps.

Европа 2020

„Европа 2020“ е стратегията на ЕС за растеж през следващото десетилетие.
В условията на един променящ се свят ние искаме ЕС да стане интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика. Тези три взаимно подкрепящи се приоритета трябва да помогнат на ЕС и държавите-членки да постигнат високи нива на заетост, производителност и социално единство.

По-конкретно Съюзът си постави пет амбициозни цели – в областта на заетостта, иновациите, образованието, социалното приобщаване и климата/енергията, които трябва да бъдат постигнати до 2020 г. Всяка държава-членка прие свои собствени национални цели във всяка от тези области. Конкретни действия на равнище ЕС и на национално равнище служат за основа на стратегията.

Пълен текст на стратегията

Новини

  • 09/02/2016

  • 04/02/2016

  • 29/01/2016

More